transition animation
TIL
781
ios
48
Objective-C
7
White

VietHQ viết ngày 02/10/2016

Transition Animation

Giới thiệu

Bắt đầu từ IOS7, apple hỗ trợ tạo animation lúc chuyển viewcontroller. Quá trình chuyển đổi được hỗ trợ bao gồm:

 • NavigationController
 • TabbarController
 • Presentations và dismiss

Mình sẽ tập trung vào custom animation pushpop với NavigationController. Với các phương thức chuyển viewcontroller khác thì làm tương tự.

Mô hình hóa

Giả sử bạn có 2 viewcontroller A và B, bây giờ bạn muốn push từ A sang B.

image1

Đầu tiên, ta cần khởi tạo transtion và xác định được 2 viewcontroller cần di chuyển, lúc này A đang được chứa bởi container(là view chứa để control việc di chuyển)

image2

Tiếp theo add viewcontroller B vào container đang chứa A.

image3

Cuối cùng là thực hiện animation chuyển đổi giữa 2 màn hình, quá trình kết thúc khi A được remove khỏi container

image4

Implement

Để thực hiện được mô hình trên, ta sử dụng những protocol sau

UINavigationControllerDelegate

Protocol có 2 method giúp ta xác định được cách thức transition

- (nullable id <UIViewControllerInteractiveTransitioning>)navigationController:(UINavigationController *)navigationController
             interactionControllerForAnimationController:(id <UIViewControllerAnimatedTransitioning>) animationController NS_AVAILABLE_IOS(7_0);

- (nullable id <UIViewControllerAnimatedTransitioning>)navigationController:(UINavigationController *)navigationController
                  animationControllerForOperation:(UINavigationControllerOperation)operation
                        fromViewController:(UIViewController *)fromVC
                         toViewController:(UIViewController *)toVC NS_AVAILABLE_IOS(7_0);

Hàm đầu tiên dùng để tạo animation khi touch vào màn hình, trả về object implement UIViewControllerInteractiveTransitioning.

Hàm thứ hai xác định cách thức push/pop khi ta click action (next/back) trên thanh navigation bar, trả về object implement UIViewControllerAnimatedTransitioning. Các params giúp ta xác định được fromVC là viewcontroller nào, toVC là viewcontroller nào. Ở trường hợp di chuyển từ A sang B thì A là fromVC và B là toVC.
Cuối cùng là param operation, đây là enum gồm có 3 value để xác định trạng thái push hay pop

 UINavigationControllerOperationNone,
 UINavigationControllerOperationPush,
 UINavigationControllerOperationPop,

UIViewControllerAnimatedTransitioning

có 2 phương thức

- (NSTimeInterval)transitionDuration:(nullable id <UIViewControllerContextTransitioning>)transitionContext;

- (void)animateTransition:(id <UIViewControllerContextTransitioning>)transitionContext;

Để thực hiện animation ta cần 2 thông số, thông số đầu tiên là duration, hàm đầu tiên giúp ta xác định được điều đó. Phương thức thứ hai dùng để implement animation chuyển đổi. Trong hàm này ta cần đưa ra thông báo để biết được quá trình push/pop được hoàn thành

[transitionContext completeTransition:![transitionContext transitionWasCancelled]];

Example

Bước 1: Tạo ra object implement protocol UIViewControllerAnimatedTransitioning, trước hết xác định duration

- (NSTimeInterval)transitionDuration:(id <UIViewControllerContextTransitioning>)transitionContext
{
  return 0.25;
}

Định nghĩa một animation đơn giản


/**
 * using example in 
 * https://www.objc.io/issues/5-ios7/view-controller-transitions/ 
 */

- (void)animateTransition:(id<UIViewControllerContextTransitioning>)transitionContext
{
  //1.
  UIViewController* toViewController = [transitionContext viewControllerForKey:UITransitionContextToViewControllerKey];
  UIViewController* fromViewController = [transitionContext viewControllerForKey:UITransitionContextFromViewControllerKey];

  //2.
  [[transitionContext containerView] addSubview:toViewController.view];
  toViewController.view.alpha = 0;

  //3.
  [UIView animateWithDuration:[self transitionDuration:transitionContext] animations:^{
    fromViewController.view.transform = CGAffineTransformMakeScale(0.1, 0.1);
    toViewController.view.alpha = 1;
  } completion:^(BOOL finished) {
    fromViewController.view.transform = CGAffineTransformIdentity;

    //4.
    [transitionContext completeTransition:![transitionContext transitionWasCancelled]];

  }];

}

Phân tích chút nào:

 • Bước 1: xác định toViewController và fromViewController
 • Bước 2: add toViewController.view vào trong container
 • Bước 3: thực hiện animation.
 • Bước 4: thông báo animation kết thúc qua câu lệnh completeTransition

Bước 2:
Tạo object implement protocol UINavigationControllerDelegate, trong object này ta cần truyền vào object đã implement UIViewControllerAnimatedTransitioning trước đó.

-(id<UIViewControllerAnimatedTransitioning>)navigationController:(UINavigationController *)navigationController
                 animationControllerForOperation:(UINavigationControllerOperation)operation
                       fromViewController:(UIViewController *)fromVC
                        toViewController:(UIViewController *)toVC
{
  // return your custom animation transition
}

Bước 3
Setting ở viewcontroller, như ở trên ta có viewcontroller A -> B. Ở A ta cần làm như sau trước khi push.

//1.
self.navigationController.delegate = /* your custom UINavigationControllerDelegate */;
//2.
[self.navigationController pushViewController:B animated:YES];

Ở bước này ta đã có thể push/pop với animation, nhưng để full service ta sẽ gắn thêm interactive animations. Tuy nhiên ở giới hạn bài viết này mình sẽ chỉ nói về animation cho push và pop. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn ở ví dụ của trang objc.io

Một animation mình làm

gif

Bài viết có tham khảo

crossover 23-09-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

VietHQ

17 bài viết.
9 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 1
Giới thiệu Callback là kĩ thuật được ưa chuộng trong lập trình hiện nay. Ngặt nỗi, nếu sử dụng không khéo rất dễ xảy ra callback hell. Dưới con mắ...
VietHQ viết hơn 2 năm trước
7 1
White
5 1
Thời gian đầu làm việc với objc mình khá băn khoăn trong việc sử dụng các thuộc tính trong property như strong, weak, copy, assign. Nhân lúc rảnh r...
VietHQ viết gần 6 năm trước
5 1
White
5 0
1. Giới thiệu Từ hồi mới bắt đầu làm IOS, thằng nào cũng hỏi mình có biết sử dụng AFNetworking không? Khổ nỗi lúc đó, mình mới chuyển từ làm game ...
VietHQ viết gần 4 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
12 2
Hồi mới bắt đầu code ObjectiveC, mỗi lần chọn màu không phải màu thông thường thì lại phải dùng 1 tool khác để lấy mã RBG rồi mới chèn vào code: ...
noname viết hơn 5 năm trước
12 2
White
7 0
Hướng dẫn dùng fastlane để build, up test tự động Fastlane là 1 công cụ hỗ trợ cho iOS, Android developer trong việc release, build test cực kỳ tố...
Do Khanh Toan viết hơn 4 năm trước
7 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
9 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!