strtotime note
PHP
98
White

thinhvoxuan viết ngày 19/01/2016

Hàm strtotime của PHP có đặc điểm:

Dates in the m/d/y or d-m-y formats are disambiguated by looking at the separator between the various components: if the separator is a slash (/), then the American m/d/y is assumed; whereas if the separator is a dash (-) or a dot (.), then the European d-m-y format is assumed.

Nghĩa là:

  • Nếu bạn nếu bạn có một chuỗi theo thứ tự ngày, tháng, năm thì nên đặt dấu '-' ở giữa. VD: '25-03-2015'
  • Ngược lại nếu bạn có tháng, ngày, năm thì nên đặt dấu '/' ở giữa. VD: '04/24/1992'

Có thể dùng hàm str_replace để thay đổi giữa 2 kí tự '-''/'

#Test datetime formating with dash 
$timeWithDash = "25-03-1992";
$timeWithDashError = "03-25-1992";

#sucess formating
var_dump(strtotime($timeWithDash));
//output: int 701481600
#error formating return boolean false as result
var_dump(strtotime($timeWithDashError));
//output: boolean false

#Fix error with strtotime European format
$timeWithDashFix = str_replace('-', '/', $timeWithDashError);
var_dump($timeWithDashFix);
//output: string '03/25/1992' (length=10)
var_dump(strtotime($timeWithDashFix));
//output: int 701481600

#Test datetime formating with slash 
$timeWithSlash = "04/19/1992";
$timeWithSlashError = "19/04/1992";

#sucess formating
var_dump(strtotime($timeWithSlash));
//output: int 703641600
#error formating return boolean false as result
var_dump(strtotime($timeWithSlashError));
//output: boolean false

#Fix error with strtotime American format
$timeWithSlashFix = str_replace('/', '-', $timeWithDashError);
var_dump($timeWithSlashFix);
//output: string '03-25-1992' (length=10)
var_dump(strtotime($timeWithSlashFix));
//output: int 703641600
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

thinhvoxuan

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 2
This article I write in Vietnamese and I don’t plan to use English for this. If you are the foreigner, please refer official document from React pa...
thinhvoxuan viết hơn 2 năm trước
6 2
Bài viết liên quan
White
4 2
Bash script to fast serve Laravel project Lười gõ dòng lệnh quá nên tạo ra cái script để gõ nhanh :D laravelstart.sh /bin/bash if z "$1" ] ...
Vũ Hoàng Chung viết hơn 4 năm trước
4 2
Male avatar
9 1
Để bắt đầu làm thêm của riêng bạn thì ban đầu bạn phải có một theme trắng ( Blank theme ) để bắt đầu Theme trắng là gồm có các thư mục và file cơ b...
Doan Van Manh viết hơn 5 năm trước
9 1
Male avatar
1 0
Một ngày nào đó, bạn mới dựng source code lên. Bạn luôn hi vọng khi vào site sẽ hiển thị đẹp mắt và yếu tố đẹp mắt ban đầu sẽ là text của site của ...
skul169 viết gần 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!