một số hàm cơ bản của B tree
B tree
1
Male avatar

DInh Trong Thang viết ngày 23/05/2015

 1. Khởi tạo thư viện B tree:
  int btinit(void)
 2. Tạo file B tree:
  BTA *btcrt(char* fid, int nkeys, int shared) fid: tên file nkeys: số lượng khóa nhiều nhất
  shared: nếu bằng 0 thì cho phép share, nếu khác 0 thì không cho phép hàm sẽ trả về root, nếu thất bại sẽ trả về NULL
 3. Mở B tree file:
  BTA *btopn(char *fid,int mode,int shared);
  fid: tên file
  mode: bằng 0 cho phép update, khác 0 thì ko cho phép
  shared: 0 sẽ không cho phép access, khác 0 sẽ cho phép trả về NULL hoặc con trỏ root
 4. Thoát B tree file: int btcls(BTA *btact);
  thoát khỏi file B tree trỏ bởi con trỏ btact, nếu thành công sẽ trả về gía trị 0, khác 0 thì đã có lỗi xảy ra
 5. Chèn key và data vào B tree:
  int btins(BTA *btact, char *key, char *data, int dsize); trả về 0 nếu thanh công; dsize: độ dài của data
 6. update data cho key: int btupd(BTA *btact, char *key, char *data, int dsize);
 7. xác định dữ liệu của khóa có sẵn: int btsel(BTA *btact, char *key, char *data, int dsize, int *rsize);trả lại data record của key tồn tại.
 8. Xóa key và data:int btdel(BTA *btact, char *key);trả về 0 nếu thành công
 9. Xác định kích cỡ của data: int btrecs(BTA *btact, char *key, int *rsize);
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

DInh Trong Thang

5 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
3 0
Vậy active network là gì? Động lực thúc đẩy cũng như công cụ hỗ trợ cho nó? Active network hiện tại như thế nào? Tương lai của active network là gì...
DInh Trong Thang viết hơn 5 năm trước
3 0
Male avatar
1 0
PHP Object Oriented Programming 1. Class Creation 1. Declare a class (Ảnh) 2. Constructor and Destructors: (Ảnh) 3. Accessing from classes: ...
DInh Trong Thang viết hơn 4 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
1. Example (Ảnh) 2. mysqli_connect This function is an alias of: mysqli::__construct() 3.mysqli::__construct a. Description Object oriented s...
DInh Trong Thang viết hơn 4 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!