https://localhost on macOS
TIL
789
Male avatar

Rex Pan viết ngày 07/11/2017

Bài viết https://paulbrowne.xyz/https-localhost chỉ cách host https://localhost

cd; mkdir .ssl
# Tạo certificate cho localhost
openssl req -newkey rsa:2048 -x509 -nodes -keyout .ssl/localhost.key -new -out .ssl/localhost.crt -subj /CN=localhost -reqexts SAN -extensions SAN -config <(cat /System/Library/OpenSSL/openssl.cnf <(printf '[SAN]\nsubjectAltName=DNS:localhost')) -sha256 -days 3650
# Add certificate vào TrustRoot
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k /Library/Keychains/System.keychain .ssl/localhost.crt
# Create https webserver
http-server --ssl --cert ~/.ssl/localhost.crt --key ~/.ssl/localhost.key -a localhost -o
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Rex Pan

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!