code ngày 28 tháng 6 .2016
TIL
797
buithanhkhiem
2
White

khiemyc viết ngày 27/06/2016

code ngày 28 tháng 6 .2016

LInk học:http://thachpham.com/wordpress/wordpress-development/php-co-ban-cac-ham-thong-dung-co-san-trong-php.html

/*
<?php
function ting_tong($x,$y)
{
  $tong= $x+$y;
  return $tong;
}
echo tinh_tong(5,15);
?>


<?php
function tinh_tong( $x, $y )
{
$total = $x + $y;
return $total;
}

// Gọi hàm ra kèm giá trị tham số
echo tinh_tong( 2, 12 );
?>
<?php
$mang=array("wordpress","css","php","javascript");
echo "<pre>";
var_dump($mang);
echo "</pre>";

?>
<?php
$web = array(
  "wp" => "wordpress",
  "css" => "CSS",
  "php" => "PHP",
  25 => 100
  );
echo "<pre>";
  var_dump($web);
  echo "</pre>";
?>

<?php
$web = array(
'wp'  =>  'WordPress',
'css'  => 'CSS',
'php'  => 'PHP',
25    => 100
);

echo '<pre>';
var_dump( $web );
echo '</pre>';
?>

<?php
$web=
  array(
  "php" => 
    array(
      "wp" => "wordpress",
      "joombla" => "Joomla",
      "drupal" => "mafento"
      ),
  "asp"=>
    array(
      "netnuke" => "Dotnetnuke",
      "kentico" => "kientico cms"
      )
    );
echo "<pre>";
  print_r($web);
echo "</pre>";
?>


<?php
$name = array("1","2","3","4");

echo "<pre>";
echo "co" . sizeof($name) . "so";
echo "</pre>";
?>
*/

<?php
  for($x=0;$x<=20;$x++)
  {
    echo "$x <br>";
  }
?>
<?php
$x=1;
  while($x<=20)
  {
    $x++;
    echo "$x <br>";

  }
?>
<?php
  $x=0;
  do{
    $x++;
    echo "$x <br>";
  }
  while ($x<=20)
?>
<?php
  $web =array( "php","kks","ruby","css","html","java","hacker");
  foreach($web as $lang){
    echo "$lang </br> ";

  }
?>
<?php

$web = array(
  'dynamic'  => 'PHP',
  'styling'  => 'CSS',
  'behavior'  => 'Javascript'
);

foreach ( $web as $key => $value ) {
  echo "$key is $value <br>";
}

?>
//Hàm này sẽ tự động chuyển đổi một chuỗi nào đó sang dạng mã hoá MD5.
<?php
$passsword = "yen kiki";
  echo md5($passsword);
  echo "<br>";

?>
//Hàm này được sử dụng để cắt các ký tự trong một chuỗi và chuyển nó thành dạng mảng.
<?php
  print_r(str_split("123456789"));
  echo "<br>";
?>
// dem phan tu trong chuoi
<?php
  $chuoi ="anh yeu em nhieu lam em cos biet khong ttt. ahaha";
  echo str_word_count($chuoi);
  echo "<br>";
?>
// dem do dai chuoi
<?php
  $chuoi ="anh yeu em nhieu lam em cos biet khong ttt. ahaha";
  echo strlen($chuoi);
  echo "<br>";
?>
// tach phan tu trong chuoi
<?php
  $url ="https://www.youtube.com/watch?v=AN_-0PIVD-Q";
  echo substr($url,12,-20);
  // lay chy youtube.com
  echo "<br>";
?>

<!-- ham giup tim mot tu khoa nao do thay the thanh tu khoa cua minh--!>
<?php
  $string = array("php is fun","wordpress is useful","css is art","javasscript is excellent");
  $mang2 =array("fun","useful","art","excellent");
  $mang3 =array("good","powerful","beautiful","attractive");
  $ra= str_replace($mang2,$mang3,$string);
  echo "<pre>";
    print_r($ra);
  echo "</pre>";
?>
<!-- hien thi ngay thang--!>
<?php
echo date("d/m/Y");
?>

<!-- thong so cau hinh--!>
<?php
  phpinfo();
?>

<!--ham magic--!>

<?php
  echo __DIR__;
  echo "<br>";
?>

<?php
  function test_magic(){
    return __FUNCTION__;

  }
  echo test_magic();
  echo "<br>";
?>

// lop va doi tuong

<?php
  class meeting{
    public $name = "thach";
    function hello()
    {
      return $this->name."saying hello";
    }
    function goodbye()
    {
      return $this->name."saying goodbye";
    }
  }
?>

khiemyc 28-06-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

khiemyc

4 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 3
Lập trình theme WordPress 05] Code cho header.php Hàm functions.php / add_theme_support("automaticfeedlinks"); / theme post thumbnail / ad...
khiemyc viết hơn 5 năm trước
2 3
White
1 2
ví dụ hàm sizeof()
khiemyc viết hơn 5 năm trước
1 2
White
1 3
Tính P=1.3.5...(2n+1) n=0 code giả: include include int S(int n); int main() { int n; printf("nhap vao so n: "); scanf("%d",&n); in...
khiemyc viết hơn 5 năm trước
1 3
Bài viết liên quan
White
1 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 3 năm trước
1 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết gần 3 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!