Zoom in, zoom out trên webview
TIL
609
White

Vie viết ngày 16/04/2018

Zoom in, zoom out trên webview

Tag metaname='viewport' sẽ định nghĩa trạng thái zoom in, zoom out.
Các thuộc tính được set trong content='...'

  • Setuser-scalable=no trong content để disable zoom in, zoom out

Ex:

<meta name='viewport' content='width=device-width,user-scalable=no' />
  • Setuser-scalable=yes trong content để anable zoom in, zoom out. Và đồng thời, set các giá trị khác như initial-scale, minimum-scale, maximum-scale.

Ex:

<meta name='viewport' content='initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=2.0,user-scalable=yes' />

viet.nt19 16-04-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vie

8 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Ngôn ngữ truy vấn cho API GraphQL và Ecto GraphQL: http://graphql.org/ Thư viện GraghQL dùng trên Ecto: https://github.com/absinthegraphql/absint...
Vie viết 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 2 tháng trước
0 2
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 2 năm trước
19 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 1 năm trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!