Your TIL title
TIL
781
White

Trần TrọngÝ viết ngày 13/08/2020

Your TIL title

content

TranTrongY 13-08-2020
Xin chào mọi người
Hôm nay mình có làm chút Crud products của spring boot Và trong lúc làm mình có 1 vấn đề nhỏ đó là Trong project controller mình viết 1 method edit nhưng mình truyền tham số và edit lại nó lỗi or tự insert thêm. Giờ mình tìm hiểu qua các nhiều gg mà mình chưa fix được chổ edit này. Mong mọi người help mình với Cảm ơn mọi người
sau đây là đoạn của mình

@GetMapping("/list")
public String List(Model model) {
  categoryService.findAll();
  model.addAttribute("LIST", categoryService.findAll());
  return "view";
}

@GetMapping("/new")
public String show(Model model) {
  Category cate = new Category();
  model.addAttribute("category", cate);
  return "register";
}

@PostMapping("/save")
public String add(@ModelAttribute("category") Category category, RedirectAttributes ra,
    @RequestParam("fileImage") MultipartFile multipartFile) throws IOException {
  String fileName = StringUtils.cleanPath(multipartFile.getOriginalFilename());
  category.setPhoto(fileName);

  Category saveCategory = categoryService.save(category);
  String uploadDir = "./category-logos/" + saveCategory.getId();
  Path uploadPath = Paths.get(uploadDir);
  if (!Files.exists(uploadPath)) {
    Files.createDirectories(uploadPath);
  }

  try (InputStream inputStream = multipartFile.getInputStream()) {
    Path filePath = uploadPath.resolve(fileName);
    Files.copy(inputStream, filePath, StandardCopyOption.REPLACE_EXISTING);
  } catch (IOException e) {
    throw new IOException("could not save upload file: " + fileName);
  }

  return "redirect:/category/list";

}

@GetMapping("/edit/{id}")
public void edit( @PathVariable(name="id")Long id, Model model, RedirectAttributes ra,
    @RequestParam("fileImage") MultipartFile multipartFile)
{
//hàm edit này mình fix mãi mà ko được

}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Trần TrọngÝ

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!