Xử lý index property trên struts 1.x
Struts 1.x
1
White

Le van Huy viết ngày 24/06/2016

Thêm đoạn xử lý sau vào ActionForm

private List<Person> persons = new ArrayList<Person>();
public Person getPerson(int index) {
  while (persons.size() <= index) {
    persons.add(new Person());
  }
  return persons.get(index);
}

public List<Person> getPersons() {
  return persons;
}

public void setPersons(List<Person> persons) {
  this.persons = persons;
}

JSP file

<html:text name='person' property='id' indexed='true'/>

LevanHuy 24-06-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Le van Huy

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!