Viết keras model trong TensorFlow 2.x (phần 1) - cách viết Keras Functional API
keras
1
tensorflow
7
White

Tulip4attoo viết ngày 01/11/2019

alt text

Giới thiệu về Keras và TensorFlow

TensorFlow thì mình đã từng có lần giới thiệu ở đây. Sau 2 năm, các framework deep learning đã có rất nhiều thay đổi, pytorch đã vươn lên trở thành framework chủ đạo trong giới academic, tensorflow thì vẫn giữ vị thế số 1 ở thị trường industry. Các framework cũng dần trở nên trưởng thành hơn, và 1 tương lai khi các framework tương đối tương đồng nhau sắp tới.

Keras từ vị trí 1 python library hỗ trợ cho các framework deep learning, đã trở thành API chính được Google khuyến khích sử dụng trong TensorFlow 2.x. Cách viết session ở các bản 1.x cũng không còn nữa, vì vậy, nếu bạn sử dụng TensorFlow, bạn nên lập tức upgrade lên bản 2.0 và sử dụng tf.keras.

Về những kiểu viết model bằng Keras

Trong phiên bản TensorFlow 2.0, có 3 cách để tạo ra 1 neural network model:

 • Sequential API
 • Functional API
 • Model subclassing


3 kiểu viết model của Keras trong TensorFlow 2.0

3 kiểu này có những đặc điểm riêng, do đó cũng có những điểm mạnh điểm yếu riêng biệt:

 • Sequential API: cách viết đơn giản, tuy nhiên sẽ không dựng được các shared layer (residual block chẳng hạn), không handle được multiple inputs/outputs, do đó không dựng được 1 số model như Resnet, MVCNN,...

 • Functional API: cách viết có phần tương tự tensorflow graph version 1.x, tuy vậy vẫn có khả năng tạo được các model phức tạp, các layers có khả năng sharing 1 cách đơn giản. Thêm vào đó, tất cả các Sequential model đều có thể tạo được bằng Functional model.

 • Model subclassing: cách viết có phần tương tự pytorch subclassing. Có khả năng viết được các model phức tạp cũng như các khả năng khác của Functional model.

Với cá nhân mình, mình sử dụng cách viết Functional API trong công việc. Đây là cách viết đủ đơn giản, nhưng rất mạnh mẽ, tới giờ các model phức tạp như CRAFT mình đều có thể viết bằng dạng Functional. Chưa kể tới, các pre-model trong Keras cũng được viết theo dạng này, ví dụ như Inception-Resnet-v2.

Vậy, ta nên viết model dạng Functional như thế nào?

Flow khi sử dụng Keras

Khi sử dụng Keras để giải quyết các bài toán machine learning, mình sẽ thực hiện theo flow như sau:

 • viết lớp input. Chú ý trong việc tạo shape của input cho chính xác.
 • viết các layers giữa của network. Tùy thuộc vào network mà việc này sẽ phức tạp hoặc là không, tuy nhiên phần đa đều khá đơn giản.
 • tiến hành feed input layer và output layer vào tf.keras.models.Model. Xong bước này thì chỉ cần gọi ra là ta đã có model rồi.

Nghe khá đơn giản phải không? Thực ra nhờ Keras mà nó thực sự đúng là đơn giản như vậy đó. Hồi xưa viết thuần Tensorflow thì cực hơn khá là nhiều.

Cách viết Keras model dạng Functional

Để minh họa cho việc tạo model dạng Functional, mình sẽ viết lại Resnet 50. Nếu nói cặn kẽ hơn về Keras thì sẽ khá mất thời gian, cũng như khiến bài viết dài hơn rất nhiều, do đó mình sẽ viết cho các bạn đã từng biết chút chút về Keras sử dụng.


Cấu trúc Resnet50 nè

Trước hết, ta cần import 1 số package cần thiết (chú ý sử dụng TF 2.0)

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import layers
from tensorflow.keras import models

Trong Resnet, có 2 loại residual block. Chúng ta sẽ viết ra các hàm để tính toán residual block này. Các hàm này có input nhận 1 layer là input, output cho ra 1 layer sau khi đã thực hiện qua các nodes tính toán. Ta sẽ viết cái residual block này trước:

def identity_block(input_tensor, kernel_size, filters):
  filters1, filters2, filters3 = filters
  bn_axis = 3 # channel_last

  x = layers.Conv2D(filters1, (1, 1),
           kernel_initializer='he_normal')(input_tensor)
  x = layers.BatchNormalization(axis=bn_axis)(x)
  x = layers.Activation('relu')(x)

  x = layers.Conv2D(filters2, kernel_size, padding='same',
           kernel_initializer='he_normal')(x)
  x = layers.BatchNormalization(axis=bn_axis)(x)
  x = layers.Activation('relu')(x)

  x = layers.Conv2D(filters3, (1, 1),
           kernel_initializer='he_normal')(x)
  x = layers.BatchNormalization(axis=bn_axis)(x)

  x = layers.add([x, input_tensor])
  x = layers.Activation('relu')(x)
  return x

Mình sẽ phân tích 1 chút. Trước tiên, trong hàm có sử dụng 1 vài biến số:

 • input_tensor là input tensor cho residual block này (hmm, hiển nhiên)
 • kernel_size là kernel_size chung cho các lớp Conv2D phía trong của block này. Về cơ bản thì kernel_size=3.
 • filters là 1 list chứa các giá trị filter được dùng cho các lớp Conv2D phía trong của block.

Về phía trong hàm, chúng ta sẽ tạo ra 1 branch mới, sau đó cộng với branch cũ để ra kết quả sau cùng. Cụ thể:

 • nhánh Conv2D rồi BatchNorm sau cùng chính là branch tính toán Convo bình thường.
 • nhánh input_tensor sau đó được cộng vào bằng phép layers.add, đây chính là phép gôpj 2 brnch lại làm 1.
 • sau đó cho qua lớp layers.Activation để có output.

Chúng ta chú ý, có thể đơn giản đặt các tên cho các layers nào mình cần dùng, nếu như mong muốn có thể sử dụng layers đó sau này, như việc chúng ta gọi input là input_tensor vậy.

Tương tự vậy, ta viết thêm 1 dạng residual block nữa. Block này có kết cấu tương tự block trên.

def conv_block(input_tensor, kernel_size, filters, strides=(2, 2)):
  filters1, filters2, filters3 = filters
  bn_axis = 3 # channel_last

  x = layers.Conv2D(filters1, (1, 1), strides=strides,
           kernel_initializer='he_normal')(input_tensor)
  x = layers.BatchNormalization(axis=bn_axis)(x)
  x = layers.Activation('relu')(x)

  x = layers.Conv2D(filters2, kernel_size, padding='same',
           kernel_initializer='he_normal')(x)
  x = layers.BatchNormalization(axis=bn_axis)(x)
  x = layers.Activation('relu')(x)

  x = layers.Conv2D(filters3, (1, 1),
           kernel_initializer='he_normal')(x)
  x = layers.BatchNormalization(axis=bn_axis)(x)

  shortcut = layers.Conv2D(filters3, (1, 1), strides=strides,
               kernel_initializer='he_normal')(input_tensor)
  shortcut = layers.BatchNormalization(axis=bn_axis)(shortcut)

  x = layers.add([x, shortcut])
  x = layers.Activation('relu')(x)
  return x

Sau đó, ta viết 1 model chính để kết nối 2 block trên với phần thân của model. Model chính cần có Input được khai báo. Cụ thể:

def ResNet50(classes=1000):
  bn_axis = 3 # channel_last
  img_input = layers.Input(shape=(224, 224, 3))

  x = layers.ZeroPadding2D(padding=(3, 3), name='conv1_pad')(img_input)
  x = layers.Conv2D(64, (7, 7), strides=(2, 2), padding='valid',
           kernel_initializer='he_normal')(x)
  x = layers.BatchNormalization(axis=bn_axis, name='bn_conv1')(x)
  x = layers.Activation('relu')(x)
  x = layers.ZeroPadding2D(padding=(1, 1), name='pool1_pad')(x)
  x = layers.MaxPooling2D((3, 3), strides=(2, 2))(x)

  x = conv_block(x, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='a', strides=(1, 1))
  x = identity_block(x, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='b')
  x = identity_block(x, 3, [64, 64, 256], stage=2, block='c')

  x = conv_block(x, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='a')
  x = identity_block(x, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='b')
  x = identity_block(x, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='c')
  x = identity_block(x, 3, [128, 128, 512], stage=3, block='d')

  x = conv_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='a')
  x = identity_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='b')
  x = identity_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='c')
  x = identity_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='d')
  x = identity_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='e')
  x = identity_block(x, 3, [256, 256, 1024], stage=4, block='f')

  x = conv_block(x, 3, [512, 512, 2048], stage=5, block='a')
  x = identity_block(x, 3, [512, 512, 2048], stage=5, block='b')
  x = identity_block(x, 3, [512, 512, 2048], stage=5, block='c')

  x = layers.GlobalAveragePooling2D(name='avg_pool')(x)
  x = layers.Dense(classes, activation='softmax', name='fc1000')(x)

  # Create model.
  model = models.Model(inputs=img_input, outputs=x, name='resnet50')

  return model

Mình sẽ nói về 1 số điểm quan trọng:

 • chúng ta cần khai báo 1 lớp Input (hoặc nhiều nếu như model có multiple inputs). Ở đây, chúng ta có thể khai báo shape của input là dạng số cụ thể, hoặc dạng dynamic Input(shape=(None, None, 3)). Tuy nhiên, chỉ những mạng full convo mới có thể khai báo dạng dynamic này được.
 • chúng ta cứ pass các layer như thông thường.
 • ở cuối hàm, chúng ta cần feed inputs, outputs cho Model là được. Chú ý inputs phải có dạng Input tensor.

Tới đây, chúng ta đã xong 1 model. Bạn có thể xem file hoàn chỉnh ở đây

Chúng ta có thể kiểm tra model vừa viết. Phần kết quả summary khá dài nên mình sẽ cho xuống cuối bài.

import resnet50

model = resnet50.Resnet50()
model.summary()

Tới đây, chúng ta có thể coi như đã biết qua cách viết 1 model theo phong cách Functional trong Keras. Tất nhiên, thế này vẫn chưa train được, nhưng bài viết thì hơi dài quá rồi, nên phần training mình sẽ để trong bài viết sau vậy. Cheer!

Notes

Thực ra TensorFlow 2.0 còn 1 cách viết nữa, dựa theo kiểu thuần auto differatation. Tuy nhiên cá nhân mình thấy viết kiểu Functional là đủ chiến gần như 100% các model cho công việc bình thường rồi, nên mình sẽ không nhắc tới ở đây (cá nhân mình cũng không biết viết dạng này hehe).

Trong những bài viết tiếp theo, mình sẽ viết về cách train model, cũng như cách viết custom loss function trong keras.

À, và đây là kết quả khi summary model.

>>> model.summary()
Model: "resnet50"
__________________________________________________________________________________________________
Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
==================================================================================================
input_2 (InputLayer)      [(None, 224, 224, 3) 0                      
__________________________________________________________________________________________________
conv1_pad (ZeroPadding2D)    (None, 230, 230, 3) 0      input_2[0][0]          
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_53 (Conv2D)       (None, 112, 112, 64) 9472    conv1_pad[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
bn_conv1 (BatchNormalization)  (None, 112, 112, 64) 256     conv2d_53[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_49 (Activation)   (None, 112, 112, 64) 0      bn_conv1[0][0]          
__________________________________________________________________________________________________
pool1_pad (ZeroPadding2D)    (None, 114, 114, 64) 0      activation_49[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D) (None, 56, 56, 64)  0      pool1_pad[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_54 (Conv2D)       (None, 56, 56, 64)  4160    max_pooling2d_1[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_52 (BatchNo (None, 56, 56, 64)  256     conv2d_54[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_50 (Activation)   (None, 56, 56, 64)  0      batch_normalization_52[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_55 (Conv2D)       (None, 56, 56, 64)  36928    activation_50[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_53 (BatchNo (None, 56, 56, 64)  256     conv2d_55[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_51 (Activation)   (None, 56, 56, 64)  0      batch_normalization_53[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_56 (Conv2D)       (None, 56, 56, 256) 16640    activation_51[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_57 (Conv2D)       (None, 56, 56, 256) 16640    max_pooling2d_1[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_54 (BatchNo (None, 56, 56, 256) 1024    conv2d_56[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_55 (BatchNo (None, 56, 56, 256) 1024    conv2d_57[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_16 (Add)          (None, 56, 56, 256) 0      batch_normalization_54[0][0]   
                                 batch_normalization_55[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
activation_52 (Activation)   (None, 56, 56, 256) 0      add_16[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_58 (Conv2D)       (None, 56, 56, 64)  16448    activation_52[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_56 (BatchNo (None, 56, 56, 64)  256     conv2d_58[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_53 (Activation)   (None, 56, 56, 64)  0      batch_normalization_56[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_59 (Conv2D)       (None, 56, 56, 64)  36928    activation_53[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_57 (BatchNo (None, 56, 56, 64)  256     conv2d_59[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_54 (Activation)   (None, 56, 56, 64)  0      batch_normalization_57[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_60 (Conv2D)       (None, 56, 56, 256) 16640    activation_54[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_58 (BatchNo (None, 56, 56, 256) 1024    conv2d_60[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_17 (Add)          (None, 56, 56, 256) 0      batch_normalization_58[0][0]   
                                 activation_52[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_55 (Activation)   (None, 56, 56, 256) 0      add_17[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_61 (Conv2D)       (None, 56, 56, 64)  16448    activation_55[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_59 (BatchNo (None, 56, 56, 64)  256     conv2d_61[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_56 (Activation)   (None, 56, 56, 64)  0      batch_normalization_59[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_62 (Conv2D)       (None, 56, 56, 64)  36928    activation_56[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_60 (BatchNo (None, 56, 56, 64)  256     conv2d_62[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_57 (Activation)   (None, 56, 56, 64)  0      batch_normalization_60[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_63 (Conv2D)       (None, 56, 56, 256) 16640    activation_57[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_61 (BatchNo (None, 56, 56, 256) 1024    conv2d_63[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_18 (Add)          (None, 56, 56, 256) 0      batch_normalization_61[0][0]   
                                 activation_55[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_58 (Activation)   (None, 56, 56, 256) 0      add_18[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_64 (Conv2D)       (None, 28, 28, 128) 32896    activation_58[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_62 (BatchNo (None, 28, 28, 128) 512     conv2d_64[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_59 (Activation)   (None, 28, 28, 128) 0      batch_normalization_62[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_65 (Conv2D)       (None, 28, 28, 128) 147584   activation_59[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_63 (BatchNo (None, 28, 28, 128) 512     conv2d_65[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_60 (Activation)   (None, 28, 28, 128) 0      batch_normalization_63[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_66 (Conv2D)       (None, 28, 28, 512) 66048    activation_60[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_67 (Conv2D)       (None, 28, 28, 512) 131584   activation_58[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_64 (BatchNo (None, 28, 28, 512) 2048    conv2d_66[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_65 (BatchNo (None, 28, 28, 512) 2048    conv2d_67[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_19 (Add)          (None, 28, 28, 512) 0      batch_normalization_64[0][0]   
                                 batch_normalization_65[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
activation_61 (Activation)   (None, 28, 28, 512) 0      add_19[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_68 (Conv2D)       (None, 28, 28, 128) 65664    activation_61[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_66 (BatchNo (None, 28, 28, 128) 512     conv2d_68[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_62 (Activation)   (None, 28, 28, 128) 0      batch_normalization_66[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_69 (Conv2D)       (None, 28, 28, 128) 147584   activation_62[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_67 (BatchNo (None, 28, 28, 128) 512     conv2d_69[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_63 (Activation)   (None, 28, 28, 128) 0      batch_normalization_67[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_70 (Conv2D)       (None, 28, 28, 512) 66048    activation_63[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_68 (BatchNo (None, 28, 28, 512) 2048    conv2d_70[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_20 (Add)          (None, 28, 28, 512) 0      batch_normalization_68[0][0]   
                                 activation_61[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_64 (Activation)   (None, 28, 28, 512) 0      add_20[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_71 (Conv2D)       (None, 28, 28, 128) 65664    activation_64[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_69 (BatchNo (None, 28, 28, 128) 512     conv2d_71[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_65 (Activation)   (None, 28, 28, 128) 0      batch_normalization_69[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_72 (Conv2D)       (None, 28, 28, 128) 147584   activation_65[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_70 (BatchNo (None, 28, 28, 128) 512     conv2d_72[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_66 (Activation)   (None, 28, 28, 128) 0      batch_normalization_70[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_73 (Conv2D)       (None, 28, 28, 512) 66048    activation_66[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_71 (BatchNo (None, 28, 28, 512) 2048    conv2d_73[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_21 (Add)          (None, 28, 28, 512) 0      batch_normalization_71[0][0]   
                                 activation_64[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_67 (Activation)   (None, 28, 28, 512) 0      add_21[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_74 (Conv2D)       (None, 28, 28, 128) 65664    activation_67[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_72 (BatchNo (None, 28, 28, 128) 512     conv2d_74[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_68 (Activation)   (None, 28, 28, 128) 0      batch_normalization_72[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_75 (Conv2D)       (None, 28, 28, 128) 147584   activation_68[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_73 (BatchNo (None, 28, 28, 128) 512     conv2d_75[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_69 (Activation)   (None, 28, 28, 128) 0      batch_normalization_73[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_76 (Conv2D)       (None, 28, 28, 512) 66048    activation_69[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_74 (BatchNo (None, 28, 28, 512) 2048    conv2d_76[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_22 (Add)          (None, 28, 28, 512) 0      batch_normalization_74[0][0]   
                                 activation_67[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_70 (Activation)   (None, 28, 28, 512) 0      add_22[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_77 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 131328   activation_70[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_75 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_77[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_71 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_75[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_78 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 590080   activation_71[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_76 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_78[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_72 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_76[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_79 (Conv2D)       (None, 14, 14, 1024) 263168   activation_72[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_80 (Conv2D)       (None, 14, 14, 1024) 525312   activation_70[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_77 (BatchNo (None, 14, 14, 1024) 4096    conv2d_79[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_78 (BatchNo (None, 14, 14, 1024) 4096    conv2d_80[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_23 (Add)          (None, 14, 14, 1024) 0      batch_normalization_77[0][0]   
                                 batch_normalization_78[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
activation_73 (Activation)   (None, 14, 14, 1024) 0      add_23[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_81 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 262400   activation_73[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_79 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_81[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_74 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_79[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_82 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 590080   activation_74[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_80 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_82[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_75 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_80[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_83 (Conv2D)       (None, 14, 14, 1024) 263168   activation_75[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_81 (BatchNo (None, 14, 14, 1024) 4096    conv2d_83[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_24 (Add)          (None, 14, 14, 1024) 0      batch_normalization_81[0][0]   
                                 activation_73[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_76 (Activation)   (None, 14, 14, 1024) 0      add_24[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_84 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 262400   activation_76[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_82 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_84[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_77 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_82[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_85 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 590080   activation_77[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_83 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_85[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_78 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_83[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_86 (Conv2D)       (None, 14, 14, 1024) 263168   activation_78[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_84 (BatchNo (None, 14, 14, 1024) 4096    conv2d_86[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_25 (Add)          (None, 14, 14, 1024) 0      batch_normalization_84[0][0]   
                                 activation_76[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_79 (Activation)   (None, 14, 14, 1024) 0      add_25[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_87 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 262400   activation_79[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_85 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_87[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_80 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_85[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_88 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 590080   activation_80[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_86 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_88[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_81 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_86[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_89 (Conv2D)       (None, 14, 14, 1024) 263168   activation_81[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_87 (BatchNo (None, 14, 14, 1024) 4096    conv2d_89[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_26 (Add)          (None, 14, 14, 1024) 0      batch_normalization_87[0][0]   
                                 activation_79[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_82 (Activation)   (None, 14, 14, 1024) 0      add_26[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_90 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 262400   activation_82[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_88 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_90[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_83 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_88[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_91 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 590080   activation_83[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_89 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_91[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_84 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_89[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_92 (Conv2D)       (None, 14, 14, 1024) 263168   activation_84[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_90 (BatchNo (None, 14, 14, 1024) 4096    conv2d_92[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_27 (Add)          (None, 14, 14, 1024) 0      batch_normalization_90[0][0]   
                                 activation_82[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_85 (Activation)   (None, 14, 14, 1024) 0      add_27[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_93 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 262400   activation_85[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_91 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_93[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_86 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_91[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_94 (Conv2D)       (None, 14, 14, 256) 590080   activation_86[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_92 (BatchNo (None, 14, 14, 256) 1024    conv2d_94[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_87 (Activation)   (None, 14, 14, 256) 0      batch_normalization_92[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_95 (Conv2D)       (None, 14, 14, 1024) 263168   activation_87[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_93 (BatchNo (None, 14, 14, 1024) 4096    conv2d_95[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_28 (Add)          (None, 14, 14, 1024) 0      batch_normalization_93[0][0]   
                                 activation_85[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_88 (Activation)   (None, 14, 14, 1024) 0      add_28[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_96 (Conv2D)       (None, 7, 7, 512)  524800   activation_88[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_94 (BatchNo (None, 7, 7, 512)  2048    conv2d_96[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_89 (Activation)   (None, 7, 7, 512)  0      batch_normalization_94[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_97 (Conv2D)       (None, 7, 7, 512)  2359808   activation_89[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_95 (BatchNo (None, 7, 7, 512)  2048    conv2d_97[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_90 (Activation)   (None, 7, 7, 512)  0      batch_normalization_95[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_98 (Conv2D)       (None, 7, 7, 2048)  1050624   activation_90[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_99 (Conv2D)       (None, 7, 7, 2048)  2099200   activation_88[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_96 (BatchNo (None, 7, 7, 2048)  8192    conv2d_98[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_97 (BatchNo (None, 7, 7, 2048)  8192    conv2d_99[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_29 (Add)          (None, 7, 7, 2048)  0      batch_normalization_96[0][0]   
                                 batch_normalization_97[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
activation_91 (Activation)   (None, 7, 7, 2048)  0      add_29[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_100 (Conv2D)       (None, 7, 7, 512)  1049088   activation_91[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_98 (BatchNo (None, 7, 7, 512)  2048    conv2d_100[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_92 (Activation)   (None, 7, 7, 512)  0      batch_normalization_98[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_101 (Conv2D)       (None, 7, 7, 512)  2359808   activation_92[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_99 (BatchNo (None, 7, 7, 512)  2048    conv2d_101[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_93 (Activation)   (None, 7, 7, 512)  0      batch_normalization_99[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_102 (Conv2D)       (None, 7, 7, 2048)  1050624   activation_93[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_100 (BatchN (None, 7, 7, 2048)  8192    conv2d_102[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_30 (Add)          (None, 7, 7, 2048)  0      batch_normalization_100[0][0]  
                                 activation_91[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_94 (Activation)   (None, 7, 7, 2048)  0      add_30[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_103 (Conv2D)       (None, 7, 7, 512)  1049088   activation_94[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_101 (BatchN (None, 7, 7, 512)  2048    conv2d_103[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_95 (Activation)   (None, 7, 7, 512)  0      batch_normalization_101[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_104 (Conv2D)       (None, 7, 7, 512)  2359808   activation_95[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_102 (BatchN (None, 7, 7, 512)  2048    conv2d_104[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
activation_96 (Activation)   (None, 7, 7, 512)  0      batch_normalization_102[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
conv2d_105 (Conv2D)       (None, 7, 7, 2048)  1050624   activation_96[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
batch_normalization_103 (BatchN (None, 7, 7, 2048)  8192    conv2d_105[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
add_31 (Add)          (None, 7, 7, 2048)  0      batch_normalization_103[0][0]  
                                 activation_94[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
activation_97 (Activation)   (None, 7, 7, 2048)  0      add_31[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
avg_pool (GlobalAveragePooling2 (None, 2048)     0      activation_97[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
fc1000 (Dense)         (None, 1000)     2049000   avg_pool[0][0]          
==================================================================================================
Total params: 25,636,712
Trainable params: 25,583,592
Non-trainable params: 53,120
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tulip4attoo

12 bài viết.
87 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
31 5
Các bạn có thể đọc các bài còn lại trong series ở đây: + Phần 1: https://kipalog.com/posts/TaobotchoiTRextrongChromephan1Hardcodeversion + Phần 2...
Tulip4attoo viết 3 năm trước
31 5
White
29 4
Bài toán FizzBuzz FizzBuzz vốn là bài toán vui ở Anh để dạy cho cho trẻ con làm quen với phép chia. Sau đó, nó được thay đổi đôi chút để có thể là...
Tulip4attoo viết 4 năm trước
29 4
White
14 0
TensorFlow là một framework về machine learning, đặc biệt chuyên về Deep learning của Google. Nếu chưa biết về TensorFlow, bạn có thể coi giới thiệ...
Tulip4attoo viết gần 3 năm trước
14 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
87 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!