Ví dụ về REST API trong Rails
API
19
Rails
38
White

chuong2v viết ngày 17/07/2015

Giao diện lập trình ứng dụng, còn gọi là API (Application Programming Interface) là chương trình cho phép người dùng sử dụng các phương thức của một ứng dụng từ bên ngoài ứng dụng đó.

Chúng ta sẽ tạo ra một REST API với các thao tác tạo mới, đọc, chỉnh sửa, xóa trên bảng users, các thao tác này có thể được sử dụng từ bên ngoài ứng dụng. Việc cài đặt API cũng giống với việc cài đặt các phương thức CRUD cho user trong ứng dụng, chỉ khác ở các điểm sau:

 1. Thông thường, ta có các form new.html.erbedit.html.erb để giúp người dùng có thể đăng ký và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Nhưng với API ta không cần bất kì một view form nào, người dùng không tương tác trực tiếp với ứng dụng trên server, thay vào đó sẽ có ứng dụng bên thứ 3 giúp người dùng các thao tác này.
 2. Tương tự, trong Controller cũng sẽ không có bất kì thao tác new hay edit nào.
 3. Bình thường, ta thường dùng gem devise để xác nhận người dùng. Với API, ta bỏ qua việc xác nhận người dùng, thay vào đó ta có thao tác xác nhận HTTP.
 4. Ta không thực hiện bất kì thao tác nào trực tiếp trên controller mà chỉ trả về một số dữ liệu với status codemessage thành công hay thất bại. Dữ liệu trả về được định dạng bằng JSON hoặc XML. Theo quy ước trên, ta sẽ trả về dữ liệu khi được request bởi client thông qua API. JSON request sẽ được trả về JSON data, XML request sẽ được trả về XML data.
 5. API không có bất kì một giao diện người dùng nào (như link hay form để điền thông tin người dùng...). Do đó, chúng ta cần tạo ra document để bên thứ 3 có thể dễ dàng sử dụng API.

Bước 1: viết routes

namespace :api do
 resources :users, :defaults => { :format => 'xml' }
end

Đặt routes bên trong api namespace, nhờ đó ta tránh được xung đột với users controller (nếu có) của ứng dụng. Nếu không có users controller, chỉ cần viết:

resources :users, :defaults => { :format => ‘xml’ }

Tuy vậy, tốt hơn vẫn nên sử dụng một namespace và nhóm tất cả các controller liên quan đến API vào trong chỉ một thư mục api.
Ở đây, ta sử dụng định dạng mặc định là XML. Nếu không thiết lập, rails sẽ xem nó như một HTML request nếu user quên truyền định dạng.


Bước 2: tạo model

class User < ActiveRecord::Base
 attr_accessible :first_name, :last_name, :email, :password, :password_confirmation, 
         :temp_password
 validates :email, :first_name, :last_name, :presence =>true
 validates_uniqueness_of :email
end

Trong model ta có validated email và một số thứ khác, người dùng gọi API phải cung cấp những thông tin này. Nghĩa là, để tạo ra một user, người dùng phải truyền vào email, :first_name:last_name. Còn password sẽ được tạo tự động và để người dùng thay đổi sau.


Bước 3: tạo users controller

class Api::UsersController < ApplicationController
 http_basic_authenticate_with :name => "myfinance", :password => "credit123"

 skip_before_filter :authenticate_user! # we do not need devise authentication here
 before_filter :fetch_user, :except => [:index, :create]

 def fetch_user
  @user = User.find_by_id(params[:id])
 end

 def index
  @users = User.all
  respond_to do |format|
   format.json { render json: @users }
   format.xml { render xml: @users }
  end
 end

 def show
  respond_to do |format|
   format.json { render json: @user }
   format.xml { render xml: @user }
  end
 end

 def create
  @user = User.new(params[:user])
  @user.temp_password = Devise.friendly_token
  respond_to do |format|
   if @user.save
    format.json { render json: @user, status: :created }
    format.xml { render xml: @user, status: :created }
   else
    format.json { render json: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
    format.xml { render xml: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end

 def update
  respond_to do |format|
   if @user.update_attributes(params[:user])
    format.json { head :no_content, status: :ok }
    format.xml { head :no_content, status: :ok }
   else
    format.json { render json: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
    format.xml { render xml: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end

 def destroy
  respond_to do |format|
   if @user.destroy
    format.json { head :no_content, status: :ok }
    format.xml { head :no_content, status: :ok }
   else
    format.json { render json: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
    format.xml { render xml: @user.errors, status: :unprocessable_entity }
   end
  end
 end
end

Bước 4 : tạo API Documentation

API đã được tạo thành công ở bước 3, nhưng làm thế nào cho người khác có thể sử dụng được nó. Ta cần tạo document để người sử dụng có thể hiểu được cách dùng API.

API USAGE DOCUMENT
_____________________________________________________
Basic Authentication:
  username: myfinance
  password: credit123

Content Type:
  "application/xml" or "application/json"

Body:
  You can pass xml or json data in Body

  sample json body

  {
   "email" : "test@yopmail.com", 
   "first_name" : "arun", 
   "last_name" : "yadav"
  }

  Sample xml body

  <user>
   <email>"test@yopmail.com"</email<first-name>arun</first-name>
   <last-name>yadav</last-name>
  </user>

NOTE : Content Type should be set to application/xml for xml data in body 
and to application/json for json data in body

API Requests:

=> listing users
  url: http://localhost:3000/api/users
  method: GET
  body : not needed

=> Retrieving User detail
 url: http://localhost:3000/api/users/:id 
 method: GET
 body : not needed

=> creating users
  url: http://localhost:3000/api/users
  method: Post
  Body : It can be xml or json

=> Updating User
 url: http://localhost:3000/api/users/:id 
 method: PUT
 Body : It can be xml or json

=> Deleting User 
 url: http://localhost:3000/api/users/:id 
 method: DELETE
 body : not needed

Bước 5: kiểm tra API

Cần phải có một REST client để sử dụng API.
Bạn có thể sử dụng addon REST client trên Firefox để tìm method, url, body, header, authentication...


Nguồn: Codedecoder

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

chuong2v

1 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
14 5
Setup hệ thống Api với Nodejs trong 1 nốt nhạc Mục đích bài viết là sẽ giúp setup hệ thống api cơ bản, và cung cấp giao diện admin để thao tác với...
Xaolonist viết hơn 4 năm trước
14 5
White
24 4
Lời mở đầu API ngày càng phổ biến và chắc chắn ngày càng cần thiết hơn trong quá trình phát triển của ngành Phần Mềm. Dĩ nhiên như anh Phil Sturgeo...
Tùng Đặng Thanh viết gần 6 năm trước
24 4
White
2 0
Bài viết sẽ đề cập tới những cookie attributes cần biết từ phổ biến đến ít phổ biến như Domain, Path, MaxAge, HttpOnly, Samesite,... Mình có tham ...
Tất Huân viết hơn 1 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!