Vài ghi chú về lsof
Linux
111
White

LinhPT viết ngày 14/08/2015

Để xem 1 port đang được sử dụng bởi process nào

lsof -i:port 

Ví dụ (ghi chú là nếu process đang chạy bởi sudo, mà khi chạy lsof không có sudo thì sẽ không thấy gì)

➜ bin sudo lsof -i:7000
COMMAND PID USER  FD  TYPE       DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java  9612 root 101u IPv4 0xb8cff0a0b471a00b   0t0 TCP localhost:afs3-fileserver (LISTEN)

Sau đó để tìm pid là thằng nào thì đơn giản nhất là dùng ps

➜ bin ps aux | grep 9612

root       9612  0.1 4.9 7247824 825140 s000 S   3:37PM  0:22.58 java -ea -javaagent:./../lib/jamm-0.3.0.jar -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:+UseThreadPriorities -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms4096M -Xmx4096M -Xmn800M -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss256k -XX:StringTableSize=1000003 -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:SurvivorRatio=8 -XX:MaxTenuringThreshold=1 -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=75 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly -XX:+UseTLAB -XX:+PerfDisableSharedMem -XX:CompileCommandFile=./../conf/hotspot_compiler -XX:CMSWaitDuration=10000 -XX:+CMSParallelInitialMarkEnabled -XX:+CMSEdenChunksRecordAlways -XX:CMSWaitDuration=10000 -XX:+

Để tìm process nào đang mở 1 file nào đó

➜ bin sudo lsof /var/log/system.log

COMMAND  PID   USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
tail  97529 USERNAME  3r  REG  1,2  498299 12085861 /private/var/log/system.log

Để xem 1 process với 1 PID đang mở những file nào

➜ bin sudo lsof -c 

➜ bin sudo lsof -p 9612
COMMAND PID USER  FD   TYPE       DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME
java  9612 root cwd   DIR        1,4    952 29877776 /Users/linhpt/cassandra/dsc-cassandra-2.2.0/bin
java  9612 root txt   REG        1,4   99232 1269180 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_79.jdk/Contents/Home/bin/java
java  9612 root txt   REG        1,4  279616  502884 /System/Library/CoreServices/Encodings/libJapaneseConverter.dylib
java  9612 root txt   REG        1,4   46032 1269399 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_79.jdk/Contents/Home/jre/lib/libverify.dylib
java  9612 root txt   REG        1,4  196468 1269369 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_79.jdk/Contents/Home/jre/lib/libjava.dylib
java  9612 root txt   REG        1,4  129696 1269364 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.7.0_79.jdk/Contents/Home/jre/lib/libinstrument.dylib
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

LinhPT

20 bài viết.
64 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
40 3
Mình thi thoảng phải quản lý linux server, mà trong đó có một số thao tác quản lý quan trong như quản lý đĩa cứng, quản lý mạng, quản lý đường truy...
LinhPT viết hơn 5 năm trước
40 3
White
28 2
(Ảnh) Tiêu đề chỉ là câu khách :v, thực ra là có một vài điểm về mysql explain mà chắc chưa nhiều bạn biết, tớ cũng hay quên nên note lại cho nhớ ...
LinhPT viết hơn 5 năm trước
28 2
White
21 0
Bài viết được dịch từ http://qiita.com/sion_cojp/items/04a2aa76a1021fe77079 Điều cần nhớ trước khi đánh bất kì câu lệnh nào ①Để tránh làm nặng...
LinhPT viết gần 4 năm trước
21 0
Bài viết liên quan
White
1 0
sudo du sh
t viết gần 5 năm trước
1 0
White
36 10
Thời kỳ mới đi làm tôi nghĩ cứ phải gõ thật nhiều cho quen cho nhớ nhưng lâu dần việc đó cho cảm giác thật nhàm chán. Hiện giờ, những gì tôi hay là...
manhdung viết gần 6 năm trước
36 10
White
1 0
Sử dụng option I với xargs Với option I thì bạn có thể sử dụng place holder với biến được lấy ra từ xargs man của option này: I replacestr R...
LinhPT viết gần 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
20 bài viết.
64 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!