Unit Test example in C# - nUnit
#UnitTest
1
C#
28
White

Rice viết ngày 10/11/2018

Đây không phải bài hướng dẫn mà chỉ là một bài note cá nhân. :smile:

Using TDD (Test Driven Development), write Unit Test first and implement function to pass unit test later.

Framework: nUnit - Nuget Package: nUnit, nUnitTest3Adapter

Instance class

public class LRU
{
}

Test Class

Creation Test

[TestFixture] // nUnit Attribute for classes
  public class LRUTest
  {
    [Test] //nUnit Attribute for methods

    // First Test - Test creation
    public void TestDummy()
    {
      lru instance = new lru();
      Assert.That(instance, Is.Not.Null);
    }
  }

Make List when Constructor called Test

[Test]
public void WhenCtorCalledThenListShouldBeCreated()
{
  lru storage = new lru();
  Assert.That(storage.Recent, Is.Not.Null);
  Assert.That(storage.Recent, Is.Empty);
}

Change instance class

public List<object> Recent { get; private set; }
public lru()
{
  Recent = new List<object>();
}

Test List Limit with Parameter

[TestCase(10)] // success
[TestCase(199)] // failed
public void TestDefaultParam(int limit)
{
  lru storage = new lru();
  Assert.That(storage.ListLimit, Is.EqualTo(limit));
}

Change instance class

public List<object> Recent { get; private set; }
public const int defaultLimit = 10; // using later
public int ListLimit { get; private set; }
public lru(int limit = defaultLimit)
{
  ListLimit = limit;
  Recent = new List<object>();
}

Making Setup for later purpose

const int limit = 5; // test limit
lru storage;

[SetUp]
public void Setup()
{
  storage = new lru(limit);
}

Add Null then throw exception Test

[Test]
public void TestAddNullThrowsException()
{
  Assert.That(() => storage.Add(null), Throws.ArgumentNullException);
}

Change instance class

public void Add(object subject)
{
  if(subject == null)
  {
     throw new ArgumentNullException(nameof(subject));
  }
  Recent.Add(subject);
}

Test the test limit Test - Make sure List contain only 5

[Test]
public void TestLimitWorks()
{
  object[] instances = new object[2 * limit];

 for (int i = 0; i < instances.Length; i++)
 {
  instances[i] = new { idx = i };
  storage.Add(instances[i]);
 }
  Assert.That(storage.Recent.Count, Is.EqualTo(limit)); // Count same limit or not - will fail if not debug

 for (int i = 0; i < limit; i++)
 {
   Assert.That(storage.Recent, Does.Contain(instances[i + limit])); // contain element from index 6 and above
 }
}

Debug instance class

public void Add(object subject)
{
 if(subject == null)
 {
  throw new ArgumentNullException(nameof(subject));
 }

 Recent.Add(subject);

 if (Recent.Count > ListLimit)
 {
  Recent.RemoveAt(0); // remove if above and remove from the first
 }
}

Test number of element in list and remove the dupplicate object

static IEnumerable<TestCaseData> TestCountSource
    {
      get
      {
        object first = new { idx = 1 };
        object second = new { idx = 2 };
        object third = new { idx = 3 };

        List<TestCaseData> output = new List<TestCaseData>();
        output.Add(new TestCaseData(new object[] { first, second, third }, 3));
        output.Add(new TestCaseData(new object[] { first, second, second }, 2));
        output.Add(new TestCaseData(new object[] { first, first, first }, 1));
        return output;
      }
    }

    [TestCaseSource(nameof(TestCountSource))]
    public void TestCount(object[] instances, int expectedCount)
    {
      foreach (object item in instances)
      {
        storage.Add(item);
      }
      Assert.That(storage.Recent.Count, Is.EqualTo(expectedCount));
    }

Debug instance class

public void Add(object subject)
    {
      if(subject == null)
      {
        throw new ArgumentNullException(nameof(subject));
      }

      if(Recent.Contains(subject))
      {
        Recent.Remove(subject);
      }

      Recent.Add(subject);

      if (Recent.Count > ListLimit)
      {
        Recent.RemoveAt(0);
      }
    }

Test Reverse order Test

static IEnumerable<TestCaseData> TestOrderSource
    {
      get
      {
        object first = new { idx = 1 };
        object second = new { idx = 2 };
        object third = new { idx = 3 };

        List<TestCaseData> output = new List<TestCaseData>();
        output.Add(new TestCaseData(new object[] { first, second, third }, new object[] { third, second, first }));
        output.Add(new TestCaseData(new object[] { first, second, second }, new object[] { second, first }));
        output.Add(new TestCaseData(new object[] { first, first, first }, new object[] { first}));
        return output;
      }
    }

    [TestCaseSource(nameof(TestOrderSource))]
    public void TestOrder(object[] instances, object[] expectedOrder)
    {
      foreach(object item in instances)
      {
        storage.Add(item);
      }
      for (int i = 0; i < expectedOrder.Length; i++)
      {
        Assert.That(storage.Recent[i], Is.SameAs(expectedOrder[i]));
      }

    }

Debug - make function instance class

public void Add(object subject)
    {
      if(subject == null)
      {
        throw new ArgumentNullException(nameof(subject));
      }

      if(Recent.Contains(subject))
      {
        Recent.Remove(subject);
      }

      //Recent.Add(subject);
      Recent.Insert(0, subject);

      if (Recent.Count > ListLimit)
      {
        Recent.RemoveAt(0);
      }
    }

Now every test worked fin... wait
alt text

Accidently make a new bug ...

Life isn't easy ...

Full github repo: https://github.com/PhiHuyHoang/Programming3/tree/master/LRU.Logic

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Rice

17 bài viết.
44 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 8
Sản phẩm sau khi làm http://coffeetube.herokuapp.com/ Yêu cầu Nói chung thì giờ download nhạc từ youtube thì nó có vô số cách rồi. Nhưng tự mình...
Rice viết hơn 2 năm trước
17 8
White
9 5
Trước giờ logic code của mình vẫn luôn dễ dãi như gái làng chơi nên đôi khi nó đã support thêm cho mình cái đức tính càng lúc càng không (thèm) kiê...
Rice viết hơn 2 năm trước
9 5
White
7 7
Description Mình là một thằng thích đọc sách. Nhưng lúc nào cũng bận (lười) nên cũng mấy tháng rồi chưa hoàn thành được quyển sách nào. Mình đa số...
Rice viết 2 năm trước
7 7
Bài viết liên quan
White
0 0
Mình khá là lười, nên mình sẽ không đưa định nghĩa hay usage của reflection vào đây. Vì dù sao mình cũng sẽ chỉ copy thôi :smile:. Vậy nên chúng ta...
Rice viết hơn 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
44 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!