Truyền callback funtion vào component của Angular
TIL
494
angular
10
DailyNote
10
White

Vani viết ngày 09/02/2018

Trong trường hợp muốn thực thi 1 hàm ở component cha ở component con, ta cần phải truyền 1 callback function.
Ví dụ: Truyền hàm lấy danh sách customer vào 1 auto complete component. Khi đó, hàm gọi API lấy danh sách customer ở c*ustomer.component.ts*

Để truyền callback function vào 1 component khác, ta sử dụng .bind(this)@Input

Ví dụ:

@Component({
 ...
 template: '<child [myCallback]="theBoundCallback"></child>',
 directives: [ChildComponent]
})
export class ParentComponent{
 public theBoundCallback: Function;

 public ngOnInit(){
  this.theBoundCallback = this.theCallback.bind(this);
 }

 public theCallback(){
  ...
 }
}

@Component({...})
export class ChildComponent{
 //This will be bound to the ParentComponent.theCallback
 @Input()
 public myCallback: Function; 
 ...
}

vani 05-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vani

12 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Merkle tree, cũng như được biết đến là cây hash nhị phân, là một dạng cấu trúc dữ liệu sử dụng để lưu trữ hash của các thông tin cá nhân trong bộ d...
Vani viết 10 ngày trước
2 0
Bài viết liên quan
White
0 0
Webpack Webpack là một module loader khá phổ biến trong phát triển web phía front end. Trong project xây dựng DApps trên Ethereum, ta hoàn toàn co...
Vani viết 12 ngày trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!