Truyền callback funtion vào component của Angular
TIL
781
angular
43
DailyNote
10
White

Vani viết ngày 09/02/2018

Trong trường hợp muốn thực thi 1 hàm ở component cha ở component con, ta cần phải truyền 1 callback function.
Ví dụ: Truyền hàm lấy danh sách customer vào 1 auto complete component. Khi đó, hàm gọi API lấy danh sách customer ở c*ustomer.component.ts*

Để truyền callback function vào 1 component khác, ta sử dụng .bind(this)@Input

Ví dụ:

@Component({
 ...
 template: '<child [myCallback]="theBoundCallback"></child>',
 directives: [ChildComponent]
})
export class ParentComponent{
 public theBoundCallback: Function;

 public ngOnInit(){
  this.theBoundCallback = this.theCallback.bind(this);
 }

 public theCallback(){
  ...
 }
}

@Component({...})
export class ChildComponent{
 //This will be bound to the ParentComponent.theCallback
 @Input()
 public myCallback: Function; 
 ...
}

vani 05-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Vani

12 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
Merkle tree, cũng như được biết đến là cây hash nhị phân, là một dạng cấu trúc dữ liệu sử dụng để lưu trữ hash của các thông tin cá nhân trong bộ d...
Vani viết 3 năm trước
2 0
White
2 0
Ethereum là gì Ethereum là nền tảng để thực thi hợp đồng thông minh (smart contract) và xây dựng ứng dụng phi tập trung (Decentralize Application ...
Vani viết 3 năm trước
2 0
White
1 0
Tính bất biến của dữ liệu nằm trên blockchain có lẽ là lý do mạnh mẽ và thuyết phục nhất để triển khai các giải pháp dựa trên blockchain cho một lo...
Vani viết 3 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 4 tháng trước
1 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/springframework/springmvc/angular4springbootcassandracrudexample no_toc]In this tutorial, grokonez shows you Angular Http Cli...
loveprogramming viết 1 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!