Trick để shuffle một array
Scala
50
Spark
5
White

huydx viết ngày 21/09/2015

Vừa đọc được trong source code của spark một đoạn code để shuffle một array khá thú vị

Bài toán

Bạn có một array, ví dụ là {0,1,2,3,4,5,6,7} (thứ tự không quan trọng)
Bạn muốn shuffle array đó giống như bạn tráo bài trong đánh bạc vậy. Làm thế nào để shuffle array sao cho "đẹp" nhất, hay cụ thể hơn tỉ lệ xuất hiện của mỗi một phần tử trong array tại mỗi vị trí là ngang nhau

Cách giải quyết

Với đoạn code dưới đây (được viết bằng scala) thì bạn có thể shuffle array độ dài N với O(N) space và O(1) memory:

 def randomizeInPlace[T](arr: Array[T], rand: Random = new Random): Array[T] = {
  for (i <- (arr.length - 1) to 1 by -1) {
   val j = rand.nextInt(i)
   val tmp = arr(j)
   arr(j) = arr(i)
   arr(i) = tmp
  }
  arr
 }

Concept của đoạn code trên khá dễ hiểu: bạn loop từ đầu đến cuối, với mỗi phần tử loop đến bạn random ra một vị trí và swap vị trí của phần tử đó với vị trí random ra, rất dễ hiểu đúng không.

Ứng dụng

Trong spark có hàm gọi tên là takeSample , với ý nghĩa là truyền vào một data buffer (RDD), hàm này sẽ trả về một subset là một vài mẫu random được lấy từ data buffer truyền vào. Hàm takeSample có logic như dưới đây

 def takeSample(
   withReplacement: Boolean,
   num: Int,
   seed: Long = Utils.random.nextLong): Array[T] = withScope {
  val numStDev = 10.0

  require(num >= 0, "Negative number of elements requested")
  require(num <= (Int.MaxValue - (numStDev * math.sqrt(Int.MaxValue)).toInt),
   "Cannot support a sample size > Int.MaxValue - " +
   s"$numStDev * math.sqrt(Int.MaxValue)")

  if (num == 0) {
   new Array[T](0)
  } else {
   val initialCount = this.count()
   if (initialCount == 0) {
    new Array[T](0)
   } else {
    val rand = new Random(seed)
    if (!withReplacement && num >= initialCount) {
     Utils.randomizeInPlace(this.collect(), rand)
    } else {
     val fraction = SamplingUtils.computeFractionForSampleSize(num, initialCount,
      withReplacement)
     var samples = this.sample(withReplacement, fraction, rand.nextInt()).collect()

     // If the first sample didn't turn out large enough, keep trying to take samples;
     // this shouldn't happen often because we use a big multiplier for the initial size
     var numIters = 0
     while (samples.length < num) {
      logWarning(s"Needed to re-sample due to insufficient sample size. Repeat #$numIters")
      samples = this.sample(withReplacement, fraction, rand.nextInt()).collect()
      numIters += 1
     }
     Utils.randomizeInPlace(samples, rand).take(num)
    }
   }
  }
 }

Và đoạn code để shuffle Array được thực thi trong hàm Utils.randomizeInPlace(samples, rand) với logic như mình vừa nói ở trên. Sau khi shuffle xong sẽ lấy mẫu ra num phần tử.
Có một điểm chú ý nhỏ là biến rand được truyền vào ở mỗi một lần gọi hàm takeSample với cùng một seed, tức là ý đồ của tác giả là muốn việc sampling được thực hiện với cùng một khuynh hướng giống nhau với mỗi một RDD.

Happy code-reading :smile:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

118 bài viết.
1253 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
226 20
Một ngày đẹp trời, bạn quyết định viết một dịch vụ web dự định sẽ làm thay đổi cả thế giới. Dịch vụ của bạn sẽ kết nối tất cả các thiết bị di động ...
huydx viết hơn 2 năm trước
226 20
White
194 15
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết hơn 4 năm trước
194 15
White
151 15
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết 6 năm trước
151 15
Bài viết liên quan
White
10 0
Kí tự Regex cơ bản Về cơ bản thì các sử lý matching của scala.util.matching.Regex sẽ được "phó thác" (delegate) cho java Regex. Bạn có thể tạo một ...
huydx viết gần 6 năm trước
10 0
White
7 1
Trong scala kí tự _ được dùng với khá nhiều mục đích .. không liên quan đến nhau. Tạm note lại cái đã khi nào có time sẽ quay lại viết cẩn thận sa...
huydx viết gần 6 năm trước
7 1
White
1 0
(Bài viết hơi khó hiểu, dành cho bạn nào có hứng thú với type programming trong scala với các thư viện như shapeless chẳng hạn) Thông thường với m...
huydx viết 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
118 bài viết.
1253 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!