Tìm hiểu xử lý ảnh bằng Python với Opencv - Thực hành 1
Male avatar

aska viết ngày 08/08/2019

Bài thực hành theo hướng dẫn 1

Đây là bài mình làm theo các hướng dẫn để mở và xem các thông số của 1 bức ảnh.
đây là code sau khi đã chỉnh sửa và chạy thành công:

import numpy as np
import cv2
image = cv2.imread("anh1.jpg",1)
cv2.imshow("Tuan Anh", image)
k = cv2.waitKey(0)
if k == 27: # wait for ESC key to exit
cv2.destroyAllWindows()
elif k == ord('s'): # wait for 's' key to save and exit
print ("width: %d pixels"% (image.shape[1]))
print ("height: %d pixels" % (image.shape[0]))
print ("channels: %d channels" % (image.shape[0]))
cv2.imwrite("anhGray.jpg",image)
cv2.destroyAllWindows()

:smile: ================== :smile:

import numpy as np : nạp thư viện numpy như là 1 biến

import cv2: đoạn nạp thư viện opencv

image = cv2.imread("anh1.jpg"): biến image được gán bằng lệnh đọc ảnh:cv2.imread ("tên file") hoặc sẽ gán tên biến nhận từ dòng lệnh ===> đọc lại chỗ nhận biến nhập từ dòng lệnh

cv2.imshow("Image", image) : mở và hiển thị một ảnh lên, với 2 đối số là tên của cửa sổ và tên của mảng Numpy muốn hiển thị
k = cv2.waitKey(0): biến k để nhận từ bàn phím
Nhấn ESC để thoát, đóng các cửa sổ lại; nhấn S để lưu và thoát

cv2.imwrite("new.jpg", image) : Để lưu ảnh thành một file ảnh mới với tên là new.jpg

print ("width: %d pixels"% (image.shape[1])): in chỉ số chiều rộng bức ảnh
Một bức ảnh có 2 chiều X và Y, gốc tọa độ nằm trên cùng bên trái.
Chiều X từ trái sang phải (image.shape[1]), chiều Y từ trên xuống dưới (image.shape[0])
Một pixel trong ảnh hiển thị dưới 2 dạng, grayscale: (1) và color (dạng màu GRB có channel là 3) bằng câu lệnh (image.shape[2])
cv2.waitKey(0): Lệnh chờ nhập phím bất kỳ
cv2.destroyAllWindows(): lệnh đóng tất cả cửa sổ được mở lên

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

aska

5 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Sử dụng thư viện Face_Detect đi kèm trong OpenCV Sau khi chạy thử một số bài hướng dẫn khác thì mình vướng 1 số lỗi, chủ yếu là do phiên bản mới c...
aska viết gần 3 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Khởi tạo mảng random bảng dữ liệu Để áp dụng thuật toán trước hết ta cần biết tạo mảng ngẫu nhiên để khởi tạo dữ liệu đầu vào (nếu không muốn nhập...
aska viết gần 3 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!