Thực hiện benchmark (BM) MySQL InnoDB Buffer Pool(BP) trước và sau khi được warmup
Mysql
71
my tool
1
benchmark
1
White

ManhDV viết ngày 02/03/2017

Background

Với những database có lượng read lớn thì tầm quan trọng của việc warmup BP đã được nhắc tới nhiều. Nhưng nó có hiệu quả tới mức như thế nào? Mình đã thực hiện 1 BM đơn giản, với một table cũng đơn giản để cho thấy sự khác biệt trước và sau khi warmup.

Mình thực hiện BM này cho chính tool mình viết, cũng là 1 tool đơn giản thôi, tiện thể đem kết quả lên khoe với mọi người luôn.

Môi trường:

$mysql --version
mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.14, for osx10.11 (x86_64) using EditLine wrapper

CoreI5 @2.6GHz, DDR3 8GB@1600MHz, SSD

Chuẩn bị:

 • Một MySQL instance KHÔNG CẤU HÌNH LOAD BP khi startup:
mysql> show variables like '%buffer_pool%';
+-------------------------------------+----------------+
| Variable_name            | Value     |
+-------------------------------------+----------------+
| innodb_buffer_pool_chunk_size    | 268435456   |
| innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown | OFF      |
| innodb_buffer_pool_dump_now     | OFF      |
| innodb_buffer_pool_dump_pct     | 25       |
| innodb_buffer_pool_filename     | ib_buffer_pool |
| innodb_buffer_pool_instances    | 1       |
| innodb_buffer_pool_load_abort    | OFF      |
| innodb_buffer_pool_load_at_startup | OFF      |
| innodb_buffer_pool_load_now     | OFF      |
| innodb_buffer_pool_size       | 268435456   |
+-------------------------------------+----------------+
10 rows in set (0.00 sec)
 • Một table với structure đơn giản như sau:
mysql> desc test_data;
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| random_str | varchar(255) | YES | MUL | NULL  |        |
| random_str2 | varchar(255) | YES |   | NULL  |        |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
 • Với 10triệu records:
mysql> select count(*) from test_data;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 10000000 |
+----------+
1 row in set (8.38 sec)
 • Một file chứa 20k câu query để thực hiện BM, có format:
select * from test_data where random_str = "unique_string_value";

Với unique_string_value lần lượt là các giá trị lấy ra từ random_str.

Kịch bản BM

 • Step0: Khởi động MySQL với option chỉ định KHÔNG LOAD, KHÔNG DUMP BP, và init BP size là 256MB:
$mysql.server start --innodb_buffer_pool_load_at_startup=0 --innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown=0 --innodb_buffer_pool_chunk_size=256M --innodb_buffer_pool_size=256M
 • Step1: Chạy BM command khi không dùng tool mysql-warmup:
$mysqlslap --create-schema=warmup_benchmark --delimiter=";" --query=benchmark_query_20000_rows.sql --concurrency=1 --iterations=1 -uroot -p
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 7.562 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 7.562 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 7.562 seconds
  Number of clients running queries: 1
  Average number of queries per client: 20001

Ý nghĩa câu lệnh trên là: Mô phỏng 1 client, thực hiện 20k queries, mỗi query là 1 câu select theo value của column random_str (column này đã được index).
Giả sử câu lệnh BM chuyển thành: Mô phỏng 20k clients, query cùng 1 nội dung, thì BM ko có ý nghĩa.

 • Step2: Chạy cùng câu lệnh như trên ngay sau đó, để thấy sự khác biệt khi BP được hit thay vì hit vào disk:
$mysqlslap --create-schema=warmup_benchmark --delimiter=";" --query=benchmark_query_20000_rows.sql --concurrency=1 --iterations=1 -uroot -p
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 1.740 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 1.740 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 1.740 seconds
  Number of clients running queries: 1
  Average number of queries per client: 20001
 • Step 3: Tắt mysql, Khởi động lại máy (cho chắc, tránh MySQL rơi vào sleep mode), sau đó khởi động MySQL service lên như Step0.

 • Step4: Chạy mysql-warmup tool:

$mysql-warmup -uroot -dwarmup_benchmark

Input the mysql password:
my_mysql_root_password
2017-02-24 15:33:07 +0900: --- >>>>>>> START WARMUP FOR DB: warmup_benchmark <<<<<<
2017-02-24 15:33:07 +0900: --- START WARMUP FOR TABLE:  `warmup_benchmark`.`test_data`
2017-02-24 15:33:29 +0900: --- SUCCESS WARMUP FOR TABLE: `warmup_benchmark`.`test_data`

2017-02-24 15:33:29 +0900: --- +++++++ SUCCESS WARMUP FOR DB: warmup_benchmark +++++++
 • Step5: Chạy lại câu lệnh BM như Step1:
$mysqlslap --create-schema=warmup_benchmark --delimiter=";" --query=benchmark_query_20000_rows.sql --concurrency=1 --iterations=1 -uroot -p
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 2.132 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 2.132 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 2.132 seconds
  Number of clients running queries: 1
  Average number of queries per client: 20001
 • Step6: Chạy lại câu lệnh như trên một lần nữa, xem có sự khác biệt nào không:
$mysqlslap --create-schema=warmup_benchmark --delimiter=";" --query=benchmark_query_20000_rows.sql --concurrency=1 --iterations=1 -uroot -p
Enter password:
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 1.886 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 1.886 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 1.886 seconds
  Number of clients running queries: 1
  Average number of queries per client: 20001

Kết luận:

 • Nhìn vào kết quả ở Step1Step5: 7.562 seconds vs 2.132 seconds cho những request đầu tiên. Không tệ lắm nhỉ.

P/S: Câu hỏi mở rộng:

 • 1. Tại sao kết quả ở Step2(1.740 seconds) lại nhanh hơn ở Step5(2.132 seconds) ?
 • 2. Tại sao kết quả ở Step6(1.886 seconds) lại nhanh hơn ở Step5(2.132 seconds), nhưng lại chậm hơn ở Step2(1.740 seconds)?
 • Tại sao performance tăng đáng kể như kết luận, mà bạn chưa star cho tool của mình?

Eng version

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ManhDV

21 bài viết.
42 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
52 8
TL; DR Cấu hình mastermaster trên nhiều node EC2 Mỗi node có nhiều database, với schema giống hệt nhau. Thực hiện điều phối việc read/write b...
ManhDV viết 4 năm trước
52 8
White
17 3
Background Bạn có nhớ gì về hồi cấp 3 ko? Ý mình ko phải là hình ảnh em gái xinh nhất khối mặc áo trong và ngoài có mã màu lần lượt là 000 và fff ...
ManhDV viết 4 năm trước
17 3
White
11 4
Bài viết khá dài và có nhiều chi tiết rất bình thường, hãy cân nhắc trước khi đọc :D HOF và Currying là hai kỹ thuật không khó, thậm chí có thể bạ...
ManhDV viết hơn 3 năm trước
11 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
21 bài viết.
42 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!