The truth about nothing

Checking if the collection is empty/not-empty

empty?

user=> (empty? ())
true
user=> (empty? '(1))
false

not-empty?

use the idiom (seq x) rather than (not (empty? x))

(seq [1 2]) ;;=> (1 2)
(seq "abc") ;;=> (\a \b \c)

;; if the collection is empty, seq returns nil
(seq nil)   ;;=> nil
(seq '())   ;;=> nil
(seq "")    ;;=> nil

why seq

because of Truthy and Falsy in Clojure:

both nil and false are treated as false
everything else is treated as true.

Checking if the value is nil/not-nil

(nil? x)
;;=> Returns true if x is nil, false otherwise.

(some? x)
;;=> Returns true if x is not nil, false otherwise.
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Quan

10 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Clojure supports flexible concurrency models for real world complexity: (Link): builtin support. (Link): similar to Golang concurrency model, w...
Quan viết 12 tháng trước
1 0
White
1 0
clojure (defn updatevalues m f & args] (reduce (fn r k v]] (assoc r k (apply f v args))) {} m)) (updatevalues {:a 1 :b 2 :c 3} inc) ;;= {:c 4,...
Quan viết 12 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 0
Clojure là ngôn ngữ functional có hỗ trợ OOP. Về mặt khoa học máy tính, có nhiều cách để thực hiện đa hình. Ở phiên bản trước 1.2, đa hình trong Cl...
Ngoc Dao viết gần 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!