Thảo học bài
White

Blue viết ngày 05/05/2021

Bộ máy xử lý bên trong của JS

- 1 hàng đợi tin nhắn (message queue) Tiếp nhận các xử lý được gọi tới, mỗi hàm tương ứng 1 message trong hàng đợi
- 1 vòng lặp event (event - loop) Lấy các message trong hàng đợi, mỗi lần lấy 1 message. Xử lý xong, tiếp tục lấy message mới.
- 1 ngăn xếp stack xử lý (call stack) 1 hàm = 1 frame, nếu bên trong hàm có gọi tới hàm con => hàm con = 1 frame mới.
=> xử lý hết => gọi 1 message mới
alt text
Ví dụ chút:
alt text
event loop xử lý message 1 trước
alt text
ko hiểu kết quả lắm. Stack FILO bar() vào trước, sau đó đến foo() thì phải là foo => bar. Tại sao kết quả lại là bar foo baz
alt text
Bất đồng bộ trong JS là gì?
Là chỉ đến cơ chế gửi và quản lý message, hàm sẽ không được kích hoạt ngay khi gọi mà phải đợi trong Message queue ( chưa xử lý xong message này, nhưng vẫn có thể gửi thêm message khác)

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Blue

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!