Tạo ứng dụng realtime với Meteor và React - Ngày 1
TIL
782
meteor
17
reactjs
63
White

Đào An viết ngày 22/02/2017

Setup

Cài đặt Meteor

OSX/Linux
curl https://install.meteor.com/ | sh

Window
https://install.meteor.com/windows

Khởi tạo project Meteor

meteor create images

images - là tên project

Project:

  • Là nơi chứa code và các thư viện

Run project

cd images
meteor npm install --save babel-runtime
meteor

Thành quảalt text

Show 1 cái gì đó khác lên browser

Cấu trúc project

alt text

rm -rf client
rm -rf server
mkdir client
touch client/main.html
npm install --save react

 <!-- main.html -->
<head>
    <title>Image Bucket</title>
</head>

<body>
    <div>React App</div>
</body>

Start server

meteor

Thành quả

alt text

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Đào An

4 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 0
Giới thiệu Struct là một kiểu dữ liệu, nó cho phép chúng ta kết hợp các dữ liệu khác kiểu và/hoặc cùng kiểu nhau để tạo thành một kiểu dữ liệu mớ...
Đào An viết 2 năm trước
3 0
White
1 1
TNgày 8/12/2018 Bài này m viết lưu trữ để sau này cài lại đỡ phải mò. Cầu hình máy đã cài: CPU Intel Core i5 8600K 3.6Ghz Turbo Up to 4.3Ghz / 9...
Đào An viết hơn 2 năm trước
1 1
White
1 0
Basic Types In Kotlin, everything is an object. Numbers Types: Double, Float, Long, Int, Short, Byte Tags: Long (L), Float (f, F) 123.5f ...
Đào An viết hơn 2 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!