Tạo contact form đơn giản với Nodejs - nodemailer
nodejs
107
contact-form
1
vietanhdev.com
3
White

Nguyễn Việt Anh viết ngày 28/05/2017

Nếu website của bạn sử dụng một CMS như Wordpress thì việc tạo contact form đã khá dễ dàng với các plug-in. Tuy nhiên nếu bạn đang có một website tĩnh, bạn sẽ cần một dịch vụ để xử lí các form liên hệ của bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tự tạo một backend đơn giản để xử lí các form liên hệ.

Form liên hệ của chúng ta sẽ hoạt động theo các nhận request từ form theo method POST và gửi chúng đến email chính bằng nodemailer của Nodejs.

Step 1: Cài đặt Nodejs

Trước tiên bạn cần phải cài đặt Nodejs bằng cách truy cập vào trang chủ để tải về và cài đặt: https://nodejs.org/en/.

Nếu bạn đang dùng Ubuntu/Debian hay một hệ linux phổ biến khác thì Nodejs cũng có mặt trên kho phần mềm và có thể dễ dàng cài đặt bằng lệnh đơn giản như sudo apt-get install nodejs (Ubuntu Linux).

Step 2: Tạo Project mới (có thể là mail-gate)

 • Tạo một thư mục với tên dự án của bạn.

 • Dùng lệnh npm init trong thư mục và nhập các thông tin.s

Step 3: Viết code Nodejs

Copy đoạn code sau vào file index.js. Bạn sửa phần smtpConfig là cấu hình chúng ta dùng để gửi mail. Bạn có thể đăng kí một tài khoản Gmail mới và nhập vào đó.

Bạn cũng cần chỉnh sửa phần smtpTransport.sendMail và điền vào đó tên và email của bạn. Ví dụ: Việt Anh <abc@vietanhdev.com>.

var nodemailer = require("nodemailer");
var http = require('http');
var bodyParser = require('body-parser');
var express = require('express');
var app = express();
var request = require("request");

app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded({
 extended: true
}));

var server = http.createServer(app);


// Nhận request từ tất cả các nguồn
app.use(function (req, res, next) {
  // Website you wish to allow to connect
  res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*');
  // Pass to next layer of middleware
  next();
});


// Homepage
app.get('/', (req, res) => {
 res.send("Home page. Server running okay.");
});


// Đường dẫn xử lí form
app.post('/contact', function (req, res) {

 var content = '<h1>We have new submission from your website!</h1>';

 // Lấy tất cả các giá trị tham số từ POST request
 for (var x in req.query) {
  content += '<b>' + x + '</b> : ' + req.query[x] + ' </br>';
 }
 for (var x in req.body) {
  content += '<b>' + x + '</b> : ' + req.body[x] + ' </br>';
 }

 // Trả về kết quả dưới dạng JSON
 res.json({"success": "ok"});

 // Khai báo cấu hình gửi mail
 var smtpConfig = {
   host: 'smtp.gmail.com',
   port: 587,
   secure: false, // upgrade later with STARTTLS
   auth: {
     user: '<username>@gmail.com',
     pass: '<pass>'
   }
 };

 // Gửi mail
 var smtpTransport = nodemailer.createTransport(smtpConfig);
 smtpTransport.sendMail({ //email options
    from: "MailGate by Viet Anh <xxxxxx@gmail.com>",
    to: "Tên Của Bạn <email của bạn>", // receiver
    subject: "Có tin nhắn mới từ website của bạn!", // subject
    html: content // body
    }, function(error, response){ //callback
      if(error){
        console.log(error);
      } else {
        console.log("Đã gửi mail!");
      }

    smtpTransport.close(); 
 });

});

var port = process.env.PORT || 5000;

server.listen(port, function() {
 console.log("Server is running! port : " + port);
});

Step 4: Deploy lên heroku:

Bạn có thể deploy đoạn mã này lên bất cứ server hoặc dịch vụ nào bạn có. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn deploy lên Heroku vì nó khá đơn giản và miễn phí.

 • Trước tiên đăng kí tài khoản Heroku.
 • Tạo 1 app.
 • Cài Heroku CLI lên máy của bạn: Xem hướng dẫn.
 • Deploy bằng Heroku CLI:
  • Đăng nhập: heroku login
  • Khởi tạo git: Thay <ten-app-cua-ban> bằng tên app vừa tạo. Ví dụ: mail-gate-by-va. ~~~bash git init heroku git:remote -a ~~~
  • Commit và deploy lên heroku: ~~~bash git add . git commit -am "make it better" git push heroku master ~~~
 • Check xem app của bạn đã hoạt động ok chưa bằng các vào https://<ten-app-cua-ban>.herokuapp.com/ bằng trình duyệt. Nếu bạn nhìn thấy dòng "Home page. Server running okay." thì mọi thứ đã hoạt động tốt.

Hompage running okay

Step 5: Sử dụng backend đã tạo với một contact form:

Việc gửi dữ liệu có thể được thực hiện với một contact form đơn giản thế này:

<h1>Contact form</h1>
<form id="contact-form" method="POST" action="https://<ten-app-cua-ban>.herokuapp.com/contact">
 <input type="email" name="email" placeholder="Email">
 <input type="text" name="website" placeholder="Tên bạn">
 <textarea name="message" rows="8" placeholder="Nội dung tin nhắn"></textarea>
 <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Send / Gửi đi"></input>
</form>

Hình ảnh email nhận được sau khi nhập form liên hệ:

Mail Gate by Viet Anh

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Việt Anh

4 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
20 3
Các kĩ thuật xử lí sau sẽ giúp chúng ta thao tác với tiếng Việt dễ dàng hơn mà không cần mất công xây dựng lại. Xoá dấu tiếng Việt Hàm xoa_dau()...
Nguyễn Việt Anh viết gần 4 năm trước
20 3
White
18 3
Trước đây vài ngày, tôi có chuyển hẳn website từ (Link) sử dụng Namecheap hosting sang (Link) sử dụng (Link) lưu trữ website trực tiếp trên Github....
Nguyễn Việt Anh viết gần 4 năm trước
18 3
White
9 0
Trước đây tôi có viết bài (Link), nói về những kinh nghiệm đầu tiên để setup một trang Jekyll. Bài này là phần tiếp theo, về: Sử dụng tên miền ri...
Nguyễn Việt Anh viết gần 4 năm trước
9 0
Bài viết liên quan
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 4 tháng trước
1 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/angular6httpinterceptorwithnodejsrestapis Angular provides HTTP Interception to inspect and transfo...
loveprogramming viết 1 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!