Tạo chứng chỉ SSL miễn phí với Let's Encrypt

Bài viết được copy lại từ techmaster.vn (hơi cũ nhưng vẫn xài tốt :smile:)

alt text

Hiện nay hầu hết các trang web đều đã hỗ trợ SSL (Secure Socket Layer). Nó mã hóa dữ liệu truyền đi giữa máy chủ web và trình duyệt và làm tăng tính bảo mật cho website.
Ngoài ra, việc sử dụng SSL certificate (chứng chỉ SSL) là cần thiết bởi hiện tại Google đã ưu tiên xếp hạng website dựa theo giao thức https (HTTP + SSL), những website mà chỉ sử dụng giao thức http sẽ bị coi là "unsafe" (không an toàn).

alt text

Có nhiều loại chứng chỉ SSL cung cấp các mức độ bảo mật khác nhau.
Ví dụ chúng ta có thể mua một chứng chỉ SSL tại Namecheap với các mức giá khác nhau tùy từng loại.
Tuy nhiên trong bài viết này chúng ta sẽ chỉ nói đến loại cơ bản nhất và làm thế nào để có được nó một cách miễn phí :kissing:

Một số cách để có chứng chỉ SSL miễn phí

 • Sử dụng Cloudflare: Đây là một website cung cấp dịch vụ tăng tốc và bảo mật website, họ có cung cấp chứng chỉ SSL ở gói Free. Việc đăng ký rất dễ dàng nên mình sẽ không hướng dẫn ở đây.
  Chú ý là với website chỉ phục vụ người dùng tại Việt Nam thì chạy qua Cloudflare có thể sẽ chậm hơn 1 chút do sử dụng CDN server ngoài Việt Nam.

 • Sử dụng Let's Encrypt: Sử dụng dịch vụ này chúng ta sẽ tự tạo SSL certificate cho riêng mình và hoàn toàn miễn phí.

Cách tạo SSL certificate với Let's Encrypt

Giả sử chúng ta đang sử dụng 1 server Ubuntu với tài khoản truy cập có quyền sudo và sử dụng web server là Nginx.

Bước 1: Cài đặt gói letsencrypt (với bản mới sẽ đổi tên là certbot và dùng lệnh certbot thay cho letsencrypt)

sudo apt-get update
sudo apt-get install letsencrypt

hoặc làm theo hướng dẫn tại trang chủ https://certbot.eff.org/

Bước 2: Tạo SSL certificate

Thêm đoạn cấu hình sau vào block server của file cấu hình cho website (thường nằm trong /etc/nginx/sites-enabled hoặc /etc/nginx/conf.d) để cho phép truy cập vào thư mục ẩn (.well-known) phục vụ cho việc xác thực:

...
  location ~ /.well-known {
    allow all;
  }
...

Khởi động lại Nginx (sau khi khởi động xong nhớ kiểm tra lại xem website còn hoạt động không :joy:):

sudo systemctl restart nginx

Tạo SSL certificate (thay example.com bằng tên miền của bạn và /var/www/example.com là đường dẫn đến thư mục gốc của website):

sudo letsencrypt certonly -a webroot --webroot-path=/var/www/example.com -d example.com -d www.example.com

Nếu thành công output sẽ trông như sau:

IMPORTANT NOTES:
 - If you lose your account credentials, you can recover through
  e-mails sent to sammy@digitalocean.com
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem. Your
  cert will expire on 2016-03-15. To obtain a new version of the
  certificate in the future, simply run Let's Encrypt again.
...

Bước 3: Cấu hình SSL cho website

Để tăng tính bảo mật, tạo Strong Diffie-Hellman Group (dùng cho Nginx) :

sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048

Tạo 1 snippet cho Nginx để có thể tái sử dụng được khi muốn cấu hình cho nhiều website:

sudo nano /etc/nginx/snippets/ssl-params.conf

Nội dung file như sau:

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH";
ssl_ecdh_curve secp384r1;
ssl_session_cache shared:SSL:10m;
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;

resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
resolver_timeout 5s;

add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains";
add_header X-Frame-Options DENY;
add_header X-Content-Type-Options nosniff;

Tham khảo thêm cấu hình SSL tại Strong SSL security on Nginx

Sửa file cấu hình cho website:

Tạo redirect 301 cho block server listen 80 (http) nếu bạn chỉ muốn support https (khi người dùng truy cập với giao thức http sẽ tự động chuyển thành https)

server {
  listen   80;
  server_name example.com www.example.com;
  return   301 https://$server_name$request_uri;
}

Tạo thêm 1 block server listen 443 (https)

server {
  listen   443 ssl http2;
  server_name example.com www.example.com;

  ssl_certificate   /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;

  include snippets/ssl-params.conf;

  root /var/www/example.com;

  location ~ /.well-known {
     allow all;
  }

}

Chú ý thay toàn bộ example.com bằng domain của mình và đường dẫn root /var/www/example.com giống bước tạo SSL certificate.

Sau khi cấu hình xong thì khởi động lại Nginx:

sudo systemctl restart nginx

Truy cập thử website để xem thành quả hoặc kiểm tra bằng trang sau: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html

Gia hạn SSL certificate với Let's Encrypt

SSL tạo theo cách sử dụng Let's Encrypt sẽ hết hạn sau 90 ngày và chúng ta sẽ phải gia hạn bằng lệnh sau:

sudo certbot renew

Để tự động hóa việc này chúng ta có thể cấu hình cronjob để tự động gia hạn chứng chỉ.

Ví dụ cấu hình cronjob để tự động gia hạn mỗi 60 ngày:

sudo crontab -e

Thêm vào dòng sau (đặt lịch cứ mỗi 2 tháng tự động chạy lệnh renew vào lúc 0h30):

30 0 1 */2 * /usr/bin/letsencrypt renew && /bin/systemctl reload nginx

Xong, vậy là website của chúng ta đã có thể truy cập qua giao thức https và không lo bị hết hạn :+1:.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Robin Huy

10 bài viết.
20 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
5 1
Go (hay thường được gọi là Golang) là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được tạo ở Google vào năm 2009 bởi Robert Griesemer, Rob Pike, và Ken Thom...
Robin Huy viết 3 năm trước
5 1
White
4 3
Phần trước: (Link). (Ảnh) Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách (Link) trong Go. Vòng lặp Trong Go chỉ có 1 kiểu vòng lặp là sử dụng f...
Robin Huy viết 3 năm trước
4 3
White
3 0
Để sử dụng 1 package trong Go ta dùng lệnh import: Với local package (các package nằm trong project) thì ta có thể sử dụng đường dẫn tương đối. ...
Robin Huy viết 3 năm trước
3 0
Bài viết liên quan
White
34 3
(Last update on May 24, 2018: Bổ sung phần cấu hình wildcard) Bạn vừa mua domain getsolution.pro trên GoDaddy với giá $0.99 trong năm đầu. Vài phú...
Dong Nguyen viết hơn 3 năm trước
34 3
White
0 0
Thông thường, các project code trên local không cần quan tâm về https hay ssl. Nhưng nếu vì nhiều lý do, bạn muốn setup trên local thì bạn đến đúng...
Reishou viết gần 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
20 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!