Tạo Slideshow với javascript
White

Huong Scr viết ngày 02/08/2019

Với front-end thì làm việc với các slideshow là việc làm thường xuyên gặp phải, có nhiều dạng slide cũng như rất nhiều plugin hỗ trợ.
Tuy nhiên đôi khi vì một vài lý do nào đó hoặc bạn muốn tự tạo riêng cho mình một slideshow để tùy biến theo ý mình.
Hôm nay mình xin chia sẽ cách tạo một slide cơ bản với Javascript
Hi vọng nó sẽ có ích cho các bạn !!!
Let’s go.

Đầu tiên mình sẽ tạo cấu trúc HTML của slide như sau:

Ở đây bạn thấy có cả class và id giống nhau, bạn không cần quan tâm đơn giản vì mình chỉ muốn style css với class.

Những việc làm hấp dẫn

Senior Front-End Developer (HTML5, ReactJS, CSS3)
DFO Global Performance CommerceHo Chi MinhNegotiable
HTML5Front-EndReactJSCSS3

[Remote] Junior Front-End Developer (CSS, JavaScript, HTML, Web)
BoostCommerceHo Chi MinhNegotiable
CSSJavaScriptHTMLWeb

Front-End Developer Shopify
BraveBitsHa NoiNegotiable
HTML5JavaScriptFront-EndCSS3
Tiếp theo ở file *.js ta tạo một class bao gồm các tham số đầu vào cần thiết như sau:

class Slider {
constructor(){
this.slide = document.getElementById('slider');
this.slideContent = document.getElementById('slide_content');
this.item = this.slideContent.getElementsByTagName('li');
this.navItem = document.querySelectorAll('.slide
nav li');
this.arNext = document.querySelector('.slide
arrow-arNext');
this.arPrev = document.querySelector('.slide
arrow-arPrev');
this.navSlider = document.querySelector('.slide
nav');
this.heightItem = this.slideContent.querySelector('.slide
_content-item').clientHeight;
this.autoPlay = true;
this.duaEffect = 900;
this.duaration = 5000;
this.current = 0;
this.prev = 0;
this.timer;
if(!this.slide) return;
this.init();
}
}

class Slider {
constructor(){
this.slide = document.getElementById('slider');
this.slideContent = document.getElementById('slide_content');
this.item = this.slideContent.getElementsByTagName('li');
this.navItem = document.querySelectorAll('.slide
nav li');
this.arNext = document.querySelector('.slide
arrow-arNext');
this.arPrev = document.querySelector('.slide
arrow-arPrev');
this.navSlider = document.querySelector('.slide
nav');
this.heightItem = this.slideContent.querySelector('.slide
_content-item').clientHeight;
this.autoPlay = true;
this.duaEffect = 900;
this.duaration = 5000;
this.current = 0;
this.prev = 0;
this.timer;
if(!this.slide) return;
this.init();
}
}

Ở đây ta có: các item của slide, nav slide, button next/prev slide, autoplay slide, và có thể thay đổi time của effect (duaEffect) cũng như timeout của một slide (duaration).

Giờ ta sẽ viết các hàm để có thể thực thi một slide hoàn chỉnh:

init() {
let self = this;
window.addEventListener('load', function(){self.Start()}, false);
}

Start() {
let s = this;
this.Nav();
this.Arrow();
this.item[this.current].classList.add("current");
this.slideContent.style.height = this.heightItem + 'px';
this.autoPlay ? this.timer = setTimeout(function() {s.getCurrent()}, this.duaration) : '';
}

init() {
let self = this;
window.addEventListener('load', function(){self.Start()}, false);
}

Start() {
let s = this;
this.Nav();
this.Arrow();
this.item[this.current].classList.add("current");
this.slideContent.style.height = this.heightItem + 'px';
this.autoPlay ? this.timer = setTimeout(function() {s.getCurrent()}, this.duaration) : '';
}

Khởi tạo và set height cho slide

Next() {
this.prev = this.current;
clearTimeout(this.timer);
this.current++;
this.current >= this.item.length ? this.current = 0 : '';
this.nextSlider();
}

Prev() {
this.prev = this.current;
clearTimeout(this.timer);
this.current--;
this.current < 0 ? this.current = this.item.length - 1 : '';
this.nextSlider();
}

getCurrent() {
this.prev = this.current;
this.current++;
this.current >= this.item.length ? this.current = 0 : '';
this.nextSlider();
}

Next() {
this.prev = this.current;
clearTimeout(this.timer);
this.current++;
this.current >= this.item.length ? this.current = 0 : '';
this.nextSlider();
}

Prev() {
this.prev = this.current;
clearTimeout(this.timer);
this.current--;
this.current < 0 ? this.current = this.item.length - 1 : '';
this.nextSlider();
}

getCurrent() {
this.prev = this.current;
this.current++;
this.current >= this.item.length ? this.current = 0 : '';
this.nextSlider();
}

Next/Prev slide dựa trên slide current.

nextSlider() {
let a = this;
//remove all class
for(let i = 0;i < this.item.length; i++){
this.item[i].classList.remove("prev");
this.item[i].classList.remove("current");
this.navItem[i].classList.remove("prev");
}

//add class for slide item and nav item
this.item[this.current].classList.add("current");
this.item[this.prev].classList.add("prev");
this.navItem[this.current].classList.add('active');
this.navItem[this.prev].classList.remove('active');

// start effect to slide
this.item[this.current].style.opacity = '0';
Velocity( this.item[this.current] ,{opacity: 1}, {duration: this.duaEffect, delay:0, queue:false, easing:'linear'});

// autoplay slide
this.autoPlay ? this.timer = setTimeout(function() { a.getCurrent() }, this.duaration) : '';

}

nextSlider() {
let a = this;
//remove all class
for(let i = 0;i < this.item.length; i++){
this.item[i].classList.remove("prev");
this.item[i].classList.remove("current");
this.navItem[i].classList.remove("prev");
}

//add class for slide item and nav item
this.item[this.current].classList.add("current");
this.item[this.prev].classList.add("prev");
this.navItem[this.current].classList.add('active');
this.navItem[this.prev].classList.remove('active');

// start effect to slide
this.item[this.current].style.opacity = '0';
Velocity( this.item[this.current] ,{opacity: 1}, {duration: this.duaEffect, delay:0, queue:false, easing:'linear'});

// autoplay slide
this.autoPlay ? this.timer = setTimeout(function() { a.getCurrent() }, this.duaration) : '';

}

Handle khi change slide, ở đây mình có sử dụng Velocity.js là một thư viện javascript thú vị để tạo các hiệu ứng chuyển động như Fade, Slide, Scroll, Stop, Finish và Reverse…
tham khảo thêm ở đây: GitHub: https://github.com/julianshapiro/velocity

Nav() {
let n = this;
// create nav item
for(let j = 0; j < this.item.length; j++) {
this.navItem = document.createElement('li');
this.navItem.textContent = j;
this.navSlider.appendChild(this.navItem);
}

// handle nav item
this.navItem = this.navSlider.getElementsByTagName('li');
n.navItem[this.current].classList.add('active');
for(let i = 0; i<this.navItem.length; i++) {
  this.navItem[i].addEventListener("click", function(e){
    const posnav = Array.prototype.indexOf.call(n.navItem, e.currentTarget);
    if(!n.navItem[posnav].classList.contains("active")) {
      this.classList.add('active');
      n.prev = n.current;
      n.current = posnav;
      clearTimeout(n.timer);
      n.nextSlider();
    }
  });
}

}

Arrow() {
let r = this;
this.arNext.addEventListener('click', function(){r.Next()}, false);
this.arPrev.addEventListener('click', function(){r.Prev();}, false);
}

Nav() {
let n = this;
// create nav item
for(let j = 0; j < this.item.length; j++) {
this.navItem = document.createElement('li');
this.navItem.textContent = j;
this.navSlider.appendChild(this.navItem);
}

// handle nav item
this.navItem = this.navSlider.getElementsByTagName('li');
n.navItem[this.current].classList.add('active');
for(let i = 0; i<this.navItem.length; i++) {
  this.navItem[i].addEventListener("click", function(e){
    const posnav = Array.prototype.indexOf.call(n.navItem, e.currentTarget);
    if(!n.navItem[posnav].classList.contains("active")) {
      this.classList.add('active');
      n.prev = n.current;
      n.current = posnav;
      clearTimeout(n.timer);
      n.nextSlider();
    }
  });
}

}

Arrow() {
let r = this;
this.arNext.addEventListener('click', function(){r.Next()}, false);
this.arPrev.addEventListener('click', function(){r.Prev();}, false);
}

Tiếp theo là xử lý phần Nav Slide và click button Next/Prev của slide.
Tới đây mình đã xong phần js cho slide và chỉ việc gọi class Slide để thực thi:

window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
new Slider();
});

window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
new Slider();
});

Cuối cùng là css cho slide và các thành phần của nó như sau:

.slide {
position: relative;

&__content {
  position: relative;
  z-index: 8;
  overflow: hidden;
  width: 100%;

  li {
    height: 100%;
    width: 100%;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    overflow: hidden;
    z-index: 7;
    >img {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }
  }

  li.current {
    z-index: 9;
  }
  li.prev {
    z-index: 8;
  }
}

&__nav {
  position: absolute;
  bottom: 30px;
  right: 0;
  left: 0;
  z-index: 99;
  margin: 0 auto;
  text-align: center;

  li {
    display: inline-block;
    font-size: 0;
    border-radius: 50px;
    background: #c5acac;
    width: 12px;
    height: 12px;
    text-indent: -99999px;
    margin: 0 12px;
    cursor: pointer;
    &.active {
      background: #ba2b1b;
    }
  }
}

&__arrow {
  a {
    position: absolute;
    top: 50%;
    width: 38px;
    height: 38px;
    transform: translateY(-50%);
    background: #d5d5d5;
    z-index: 9;
    cursor: pointer;
    overflow: hidden;
    text-indent: -999px;

    &::before {
      float: left;
      width: 38px;
      height: 38px;
      color: #000;
      font-size: 16px;
      position: relative;
      z-index: 9;
      text-indent: 0;
      text-align: center;
      line-height: 34px;
    }
  }

  &-arPrev {
    left: 30px;
    &::before {
      content: '<';
    }
  }

  &-arNext {
    right: 30px;
    &::before {
      content: '>';
    }
  }
}

}

.slide {
position: relative;

&__content {
  position: relative;
  z-index: 8;
  overflow: hidden;
  width: 100%;

  li {
    height: 100%;
    width: 100%;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    overflow: hidden;
    z-index: 7;
    >img {
      width: 100%;
      height: 100%;
    }
  }

  li.current {
    z-index: 9;
  }
  li.prev {
    z-index: 8;
  }
}

&__nav {
  position: absolute;
  bottom: 30px;
  right: 0;
  left: 0;
  z-index: 99;
  margin: 0 auto;
  text-align: center;

  li {
    display: inline-block;
    font-size: 0;
    border-radius: 50px;
    background: #c5acac;
    width: 12px;
    height: 12px;
    text-indent: -99999px;
    margin: 0 12px;
    cursor: pointer;
    &.active {
      background: #ba2b1b;
    }
  }
}

&__arrow {
  a {
    position: absolute;
    top: 50%;
    width: 38px;
    height: 38px;
    transform: translateY(-50%);
    background: #d5d5d5;
    z-index: 9;
    cursor: pointer;
    overflow: hidden;
    text-indent: -999px;

    &::before {
      float: left;
      width: 38px;
      height: 38px;
      color: #000;
      font-size: 16px;
      position: relative;
      z-index: 9;
      text-indent: 0;
      text-align: center;
      line-height: 34px;
    }
  }

  &-arPrev {
    left: 30px;
    &::before {
      content: '<';
    }
  }

  &-arNext {
    right: 30px;
    &::before {
      content: '>';
    }
  }
}

}

Vậy là ta đã có một slideshow cơ bản để dùng, các bạn có thể tùy biến thêm tùy theo yêu cầu của mình
có thể xem thêm kết quả ở đây (Velocity chạy trên này hơi tù nhé :d)


Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Huong Scr

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!