[Swift] Phân biệt let và var - giữa struct và class - [phần 1]
swift
57
ios
48
White

Bui Chung viết ngày 04/04/2017

Để bắt đầu serial Kiến thức Swift cho lập trình viên iOS trau dồi và vững vàng hơn trước khi phỏng vấn, mình xin đề cập đến hai khái niệm let và var trong ngôn ngữ Swift mà các bạn khi phỏng vấn sẽ rất hay hỏi.

Mình sẽ dùng phiên bản mới nhất đó là Swift 3 và mới hơn
Swift

I - Khái niệm:

var vs let - sẽ tương ứng với hai khái niệm biến số và hằng số

VD:

let wife = "Joana"
var darling = "Beautiful Girl"

Hai dòng code trên có ý nghĩa như sau:
"Khai báo một hằng số tên là wife, có giá trị là Joana. Tiếp theo, khai báo một biến số tên là darling và cho nó một giá trị khởi tại là Beautiful Girl."

Tiếp theo,

wife = "New wife"

compile thấy xuất hiện lỗi:

cannot assign to value: 'wife' is a 'let' constant
note: change 'let' to 'var' to make it mutable

Nghĩa là bạn không thể thay đổi giá trị với khai báo let.

Value type vs Reference type - Kiểu giá trị và kiểu tham chiếu:

Value type là loại biến có giá trị được sao chép khi thực hiện phép gán với một biến hoặc hằng số khác, hoặc khi nó được truyền vào function.

VD:

struct GirlFriend:CustomStringConvertible {
  var name:String
  var character:String
  var description:String {
    return "Her name is \(name), she is a \(character) girl."
  }
}
// It's the automatically-generated memberwise initializer
let joana = GirlFriend(name: "joana", character: "So crazy")
var otherGirl = joanaotherGirl.name = "Miss World"

print(joana)
// Print: Her name is joana, she is a So crazy girl.
print(otherGirl)
// Print: Her name is Miss World, she is a So crazy girl.

Ngược lại với value type, reference type là loại biến có giá trị không bị sao chép khi thực hiện phép gán với biến hoặc hằng số, hoặc khi nó được truyền vào một hàm. Nghĩa là một tham chiếu từ một thực thể(instance) của class đã tồn tại sẽ được thay thế.

VD:

class BestFriend:CustomStringConvertible {
  var name:String
  var character:String
  init(_ name:String,_ character:String? = nil) {
   self.name = name
   if character != nil {
     self.character = character!
   } else {
     self.character = ""
   }
  }
  var description:String { 
    return "The name of she/he is \(name), he/she is a \(character) girl/boy." 
  }
}

let anonymous = BestFriend("Anonymous")
let someone = anonymoussomeone.name = "Chung"

print(someone)
// Print: The name of she/he is Chung, he/she is a girl/boy.

print(anonymous)
// Print: The name of she/he is Chung, he/she is a girl/boy.

II - Ví dụ và những câu hỏi thực thế:

Question 1

let anonymous = BestFriend("Anonymous")
let someone = anonymous
someone.name = "Chung"

thì anonymous có thay đổi ko? Giải thích tại sao?

Một câu hỏi tương tự đối với class.

Question 2: Có thể so sánh sự khác nhau giữa các thực thể ko?

Answer:
Sự khác nhau được hiểu là hai thực thể đó có tham chiếu về cùng một thực thể hay ko?

VD như anonymous vs someone, chúng cùng tham chiếu về một thực thể.

Chúng ta sẽ có khái niệm: Identity Operators for class

Ex:

if anonymous !== someone {  
   print("true 1") 
} 
if anonymous === someone {  
   print("true 2") 
}
//Output:
true 2

Với struct, các bạn sẽ phải sử dụng kiến thức Overloading on operators.
Tham khảo tại http://nshipster.com/swift-operators/

Question 3: Chúng ta có ví dụ như sau:

let anonymous = BestFriend("Anonymous") 
let arrayWithClassItem = [anonymous] 
let classItem = arrayWithClassItem[0]
classItem.name = "Benjamin" 
let classItem1 = arrayWithClassItem[0]
classItem1.name = ???

let joana = GirlFriend(name: "joana", character: "So crazy") 
let arrayWithStructItem = [joana] 
var structItem = arrayWithStructItem[0] 
structItem.name = "Anonymous" 
let structItem1 = arrayWithStructItem[0]
structItem1.name = ???

III - Sum up:

Trên chỉ là một vài điểm cơ bản khi nói với về varlet, thông thường khi đi phỏng vấn, bạn sẽ được hỏi sang những kiến thức classstruct như ví dụ trên.

Có thể trong lúc phỏng vấn, bạn được khai thác hết ví dụ như trên, bạn sẽ bị hỏi về class vs struct về mặt What? How? When? mình sẽ viết thêm về vào chương sau.

Xin nhận góp ý từ mọi người,
Chung.

Theo http://www.familug.org/

Tài liệu tham khảo:

Apple Developer

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Bui Chung

2 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 2
Mình xin được tóm tắt lại một vài kiến thức thức cơ bản trong lập trình mà đôi lúc chúng ta bị nhầm lẫn hoặc không để ý đến. Parameter is variabl...
Bui Chung viết hơn 4 năm trước
6 2
Bài viết liên quan
White
14 4
(Link) (Link) (Link) Ở 2 phần tut trước, mình đã hướng dẫn khá chi tiết cách viết một ứng dụng camera có tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặ...
HoangPH viết hơn 6 năm trước
14 4
White
2 0
Có nhiều cách viết blog công nghệ hơn là làm bánh hay làm tình. Những ngày này Hà Nội mưa liên miên, được cái mát giời, mình lại tức cảnh sinh tìn...
VietHQ viết 4 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!