Sử dụng ssl trên RubyOnRails
Ruby
119
Rails
38
White

huydx viết ngày 23/05/2015

HTTPS trên rails

Là RoR developer, khi phải làm việc với một số thông tin quan trọng như: thông tin cá nhân user, thông tin về thanh toán trực tuyến thì thường bạn phải dùng kết nối có bảo mật (secure connection), và điển hình ở đây là sử dụng HTTPS. Để setup HTTPS trên rails, thì trước hết mình phải nhắc lại là các web server phổ biến trên rails như là webrick, unicorn hay thin đều không hỗ trợ HTTPS từ đầu. Để sử dụng SSL thì có 2 cách:

 1. Add thêm plugin: ví dụ như với webrick thì bạn sử dụng "webrick/https", nhưng cách này có một bất lợi là bạn phải setting từ đầu, và server đó sẽ luôn và chỉ phục vụ các request ssl: rb module Rails class Server < ::Rack::Server def default_options super.merge({ :Port => 3000, :environment => (ENV['RAILS_ENV'] || "development").dup, :daemonize => false, :debugger => false, :pid => File.expand_path("tmp/pids/server.pid"), :config => File.expand_path("config.ru"), :SSLEnable => true, :SSLVerifyClient => OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE, :SSLPrivateKey => OpenSSL::PKey::RSA.new( IO.read(File.expand_path("vendor/ssl/gs.key"))), :SSLCertificate => OpenSSL::X509::Certificate.new( IO.read(File.expand_path("vendor/ssl/gs.crt"))), :SSLCertName => [["CN", WEBrick::Utils::getservername]] }) end end end Để switch được giữa ssl và non-ssl thì thường bạn sẽ phải chạy song song 2 bản webrick, một bản hỗ trợ ssl và một bản không

Bạn sử dụng Nginx như một ssl proxy, sau khi xử lý ssl request thì Nginx sẽ forward lại request cho rails-server. Ở bài viết này mình sẽ nói về thiết lập môi trường ssl ở dưới môi trường development sử dụng PowNginx

Pow + Nginx

Tại sao lại sử dụng Pow? Pow là một rails-server rất hay được sử dụng trong công đoạn development. Lý do vì: dễ cài đặt, không phải config, và pow cho mỗi webapp của chúng ta một cái domain đẹp đẽ trên local. Để cài đặt pow thì vô cùng đơn giản:

$curl get.pow.cx | sh

Pow không đi kèm một bộ tool dòng lệnh tốt lắm (command line tool), tuy nhiên rất may đã có người làm hộ chúng ta 1 cái gem tên là powder, có nó thì chúng ta sẽ sử dụng pow dễ dàng hơn:

$sudo gem install powder

Sau khi install xong powder, chúng ta đi đến folder chứa rails app và chỉ cần [powder link appname] là đã xong phần cài đặt

cd ~/yourapp
$powder link app-name

Sau khi làm thao tác này thì một symlink với tên là app-name sẽ được tạo ra ở trong thư mục ~/.pow
Kết thúc thao tác này, powder đã tự động được khởi động, và chúng ta chỉ cần truy cập vào url [app-name.dev] là đã sử dụng được như bình thường :)

OK vậy là xong pow, giờ đến lượt nginx, để cài đặt nginx thì khá đơn giản trên mac, mình sử dụng brew:

brew install nginx

Thường thì nginx sau khi được cài đặt xong sẽ nằm ở :[/usr/local/etc/nginx]

Bạn đang muốn sử dụng HTTPS, nên công đoạn tiếp theo sẽ là setup để nginx nhận request HTTPS và forward lại cho pow. Đầu tiên là phải generate ra một cặp private keycertificate sign, tại sao lại cần cặp này thì các bạn có thể tự tìm hiểu về giao thức HTTPS.

$openssl req -new -nodes -keyout server.key -out server.csr
$openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

Sau khi có cặp key và sign, rồi bạn copy cặp đó vào thư mục [/usr/local/etc/nginx/ssl] cho dễ config. Tiếp đến bạn mở config của nginx ra và config lại như dưới đây

worker_processes 1;

events {
   worker_connections 1024;
}


http {
   include    mime.types;
   default_type application/octet-stream;

   sendfile    on;
   keepalive_timeout 65;

   server {
    ### server port and name ###
    listen     443 ssl;
    server_name   app-name.dev;

    ### SSL log files ###
    access_log   logs/ssl-access.log;
    error_log    logs/ssl-error.log;

    ### SSL cert files ###
    ssl_certificate   ssl/app-name.crt;
    ssl_certificate_key ssl/app-name.key;
    ### Add SSL specific settings here ###
    keepalive_timeout  60;
    ### We want full access to SSL via backend ###
    location / {
     proxy_pass http://app-name.dev/;
     ### force timeouts if one of backend is died ##
     proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503;

     ### Set headers ####
     proxy_set_header Host $host;
     proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
     proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

     ### Most PHP, Python, Rails, Java App can use this header ###
     proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
     ### By default we don't want to redirect it ####
     proxy_redirect   off;
    }
   }
}

Công việc cuối cùng chỉ là chạy nginx, bạn khởi động nginx với option -t để test config file có đúng và không có warning nào không:

$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf test is successful

Như vậy là mọi thứ đã OK, giờ chỉ việc dev thôi :D

Để switch một cách đơn giản nhất giữa HTTPS và HTTP thì mình tạo 2 hàm sau trong application_controller:

def redirect_to_https
 if request.protocol == 'http://'
  redirect_to action: action_name,
   params: request.query_parameters,
   protocol: 'https://'
 end
end

def redirect_to_http
 if request.protocol == 'https://'
  redirect_to action: action_name,
   params: request.query_parameters,
   protocol: 'http://'
 end
end

Và với nhứng method nào cần sử dụng https thì mình chỉ cần gọi đến hàm redirect_to_https là ok :D.

Các bạn có thể thấy bộ đôi pow và nginx rất dễ sử dụng đúng không.
Gần đây mình có gặp phải một problem với bộ đôi này là mình sử dụng oauth2 để login với google account. Và google api không chấp nhận callback uri có domain có đuôi là .dev nhưng lại chấp nhận domain là localhost. Khi cài đặt powder thì default cái 127.0.0.1 sẽ không được trỏ đến app-name.dev của bạn, để làm việc này thì bạn chỉ cần vào ~/.pow, tạo một symlink với tên là default trỏ đến rails app của bạn là OK :D.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

huydx

118 bài viết.
1254 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
226 20
Một ngày đẹp trời, bạn quyết định viết một dịch vụ web dự định sẽ làm thay đổi cả thế giới. Dịch vụ của bạn sẽ kết nối tất cả các thiết bị di động ...
huydx viết hơn 2 năm trước
226 20
White
195 15
Introduction (Link) là một cuộc thi ở Nhật, và cũng chỉ có riêng ở Nhật. Đây là một cuộc thi khá đặc trưng bởi sự thú vị của cách thi của nó, những...
huydx viết hơn 4 năm trước
195 15
White
151 15
Happy programmer là gì nhỉ, chắc ai đọc xong title của bài post này cũng không hiểu ý mình định nói đến là gì :D. Đầu tiên với cá nhân mình thì hap...
huydx viết 6 năm trước
151 15
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 5 năm trước
9 6
White
9 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết gần 6 năm trước
9 1
White
5 2
__Chú thích__: Đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết gốc của tôi. Nếu bạn muốn xem bản tiếng Anh, xin hãy trỏ tới URL (Link) Lời mở (Link) là ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
5 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
118 bài viết.
1254 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!