Sử dụng Seeds & Factories trong AdonisJs/Node.js
AdonisJs Web Framework
7
White

Lương Trưởng viết ngày 06/01/2019

 • Bài viết này được thực hiện trên AdonisJs v4.1 | Ngày 06/01/2019

# Các bước thực hiện

 • #1. Factory
 • #2. Seed

# Factory

Đôi khi chúng ta cần dữ liệu giả để test nhanh trong database, nhưng lại không muốn nhập liệu thủ công mà các CSDL(SQL Server, MySQl, ...) hỗ trợ hay viết code thêm dữ liệu mất thời gian. Các đơn giản nhất là dùng dữ liệu giả Factory mà AdonisJs hỗ trợ.

Ví dụ: để tạo các bản ghi trong App/Models/UserApp/Models/Post thì code sẽ như sau:

Các field được định nghĩa trong bảng users như sau:

'use strict'

/** @type {import('@adonisjs/lucid/src/Schema')} */
const Schema = use('Schema')

class UserSchema extends Schema {
 up () {
  this.create('users', (table) => {
   table.increments()
   table.integer('country_id').unsigned().notNullable()
   table.string('username', 80).notNullable().unique()
   table.string('email', 254).notNullable().unique()
   table.string('password', 60).notNullable()
   table.timestamps()
  })
 }

 down () {
  this.drop('users')
 }
}

module.exports = UserSchema

Các field trong bảng users sẽ được dùng để return trong factory như: (country_id, username, email, password)

'use strict'

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Factory
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Factories are used to define blueprints for database tables or Lucid
| models. Later you can use these blueprints to seed your database
| with dummy data.
|
*/

/** @type {import('@adonisjs/lucid/src/Factory')} */
const Factory = use('Factory')
/** @type {import('@adonisjs/framework/src/Hash')} */
const Hash = use('Hash')

/**
 * 
 * @param {Object} faker - Instance of chance @ref http://chancejs.com/
 */

Factory.blueprint('App/Models/User', async (faker) => {
  return {
    country_id: 2,
    username: faker.username(),
    email: faker.email({
      domain: 'gmail.com'
    }),
    password: await Hash.make(faker.password())
  }
})

Factory.blueprint('App/Models/Post', async (faker) => {
  return {
    user_id: 2,
    post_title: faker.sentence({
      words: 5
    }),
    post_body: faker.word({
      length: 5
    })
  }
})

@param {Object} faker - là instance của @class Chance.js, tham khảo thêm tại http://chancejs.com/

Chance là bộ tạo ngẫu nhiên: string, number, email, ...

# Seed

Lệnh tạo Seed như sau:

  $ adonis make:seed User

Mở file UserSeeder trong database/seeds/UserSeeder.js

'use strict'

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| UserSeeder
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Make use of the Factory instance to seed database with dummy data or
| make use of Lucid models directly.
|
*/

/** @type {import('@adonisjs/lucid/src/Factory')} */
const Factory = use('Factory')

class UserSeeder {
 async run() {
  // using that blueprint to generate dummy data from factory.js
  await Factory
   .model('App/Models/User')
   .createMany(5)
 }
}

module.exports = UserSeeder

@method .createMany(5) sẽ toạ ngẫu nhiên 5 bản ghi trong bảng users. Để chạy nó, đơn giản là dùng lệnh:

$ adonis seed

Nếu bạn có nhiều file seed, mà chỉ muốn chạy một số file trong đó thì sử dụng:

$ adonis seed --files='UserSeeder.js, PostSeeder.js'

:smile::smile::smile::smile::smile: Cảm ơn anh em nhiều.Tham khảo:
[1] https://www.adonisjs.com/docs/4.1/seeds-and-factories
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lương Trưởng

10 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
3 1
Nội dung Javascript ES6 (Language changes) Directory structure Routing Request Views Models Javascript ES6 Node.js v8.0 bổ sung lên...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
2 0
AdonisJs là một Node.js framework được lấy cảm hứng từ Laravel Php Framework, xem so sánh ở (Link). (Ảnh) \ Nội dung Yêu cầu cài đặt AdonisJs ...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
2 0
AdonisJs là một Node.js framework được lấy cảm hứng từ Laravel Php Framework, xem so sánh ở (Link). (Ảnh) \ Nội dung Yêu cầu cài đặt AdonisJs ...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
2 0
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
1 0
x] Bài viết này được thực hiện trên AdonisJs v4.1 | Ngày 05/01/2019 \ Các bước thực hiện 1. Thiết lập cho tài khoản Gmail 2. Cấu hình Mail \ T...
Lương Trưởng viết gần 3 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!