Sử dụng Protobuf và gRPC để phát triển API hiệu năng cao

Trong thời điểm hiện tại thì JSON REST API vẫn đang rất phổ biến và phổ thông nhất bởi tính dễ sử dụng của nó. Tuy nhiên, các hãng công nghệ lớn luôn luôn tìm kiếm những phương pháp mới để nâng cao hiệu năng cho sản phẩm của họ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá về một framework RPC mới dựa trên protobufs và HTTP/2 của Google có tên là gRPC.

Một tính năng ưu việt của gRPC là sử dụng HTTP/2, cho phép chúng ta có thể đồng thời phát triển cả HTTP/1.1 REST+JSON API như thông thường và cả giao tiếp hiệu năng cao thông qua gRPC trên cùng một TCP port. Phiên bản Go1.6 thì đã kèm theo thư viện net/http2.

Chúng ra sẽ bắt đầu bằng việc sử dụng gRPC để xây dựng một ứng dụng lấy tên là EchoService bằng Golang. Ứng dụng này chỉ đơn giản là trả về chính nội dung message mà nó nhận được.

Cài đặt

Cài đặt ProtoBuffers 3.0

$ brew install --devel protobuf

Sau đó chạy go get -u để cài đặt một số thư viện Golang cần thiết khác

go get -u github.com/gengo/grpc-gateway/protoc-gen-grpc-gateway
go get -u github.com/gengo/grpc-gateway/protoc-gen-swagger
go get -u github.com/golang/protobuf/protoc-gen-go

Tạo một dịch vụ gRPC

Trước tiên, chúng ta mô tả ứng dụng trong file service.proto theo chuẩn proto3 như sau:

syntax = "proto3";
option go_package = "echo";

// Echo Service
//
// Echo Service API consists of a single service which returns a message.
package hadv.grpc.echo;

import "google/api/annotations.proto";

// Message represents a simple message sent to the Echo service.
message Message {
  // Id represents the message identifier.
  string id = 1;
}

// Echo service responds to incoming echo requests.
service EchoService {
  // Echo method receives a simple message and returns it.
  // The message posted as the id parameter will also be returned.
  rpc Echo(Message) returns (Message) {
    option (google.api.http) = {
      post: "/v1/example/echo/{id}"
    };
  }
  // EchoBody method receives a simple message and returns it.
  rpc EchoBody(Message) returns (Message) {
    option (google.api.http) = {
      post: "/v1/example/echo_body"
      body: "*"
    };
  }
}

Trước khi cài đặt tính năng cho dịch vụ EchoService thì chúng ta cần chạy lệnh sau để tự động sinh ra các stub class cần thiết trong file service.pb.go

$ protoc -I/usr/local/include -I. \
 -I$GOPATH/src \
 -I$GOPATH/src/github.com/gengo/grpc-gateway/third_party/googleapis \
 --go_out=Mgoogle/api/annotations.proto=github.com/gengo/grpc-gateway/third_party/googleapis/google/api,plugins=grpc:. \
 service.proto

Sau đó, chúng ta có thể cài đặt EchoService như trong file echo.go sau.

package main

import (
  "github.com/golang/glog"
  examples "github.com/hadv/grpc"
  "golang.org/x/net/context"
  "google.golang.org/grpc"
  "google.golang.org/grpc/metadata"
)

// Implements of EchoServiceServer

type echoServer struct{}

func newEchoServer() examples.EchoServiceServer {
  return new(echoServer)
}

func (s *echoServer) Echo(ctx context.Context, msg *examples.Message) (*examples.Message, error) {
  glog.Info(msg)
  return msg, nil
}

func (s *echoServer) EchoBody(ctx context.Context, msg *examples.Message) (*examples.Message, error) {
  glog.Info(msg)
  grpc.SendHeader(ctx, metadata.New(map[string]string{
    "foo": "foo1",
    "bar": "bar1",
  }))
  grpc.SetTrailer(ctx, metadata.New(map[string]string{
    "foo": "foo2",
    "bar": "bar2",
  }))
  return msg, nil
}

Để tạo entry point và khởi động echo service thì chúng ra tạo ra một file main.go như sau.

package main

import (
  "flag"
  "net"

  "github.com/golang/glog"
  examples "github.com/hadv/grpc"
  "google.golang.org/grpc"
)

func Run() error {
  listen, err := net.Listen("tcp", ":9090")
  if err != nil {
    return err
  }
  server := grpc.NewServer()
  examples.RegisterEchoServiceServer(server, newEchoServer())
  server.Serve(listen)
  return nil
}

func main() {
  flag.Parse()
  defer glog.Flush()

  if err := Run(); err != nil {
    glog.Fatal(err)
  }
}

Để kết nối đến với echo server trên thì chúng ra có thể cài đặt EchoServiceClient kết nối đến. Tuy nhiên, ở đây tôi bỏ qua bước này và chuyển sang tạo reverse-proxy cho kết nối thông qua REST JSON API. Để tạo ra reverse-proxy service.pb.gw.go, chúng ra chạy lệnh sau.

$ protoc -I/usr/local/include -I. \
 -I$GOPATH/src \
 -I$GOPATH/src/github.com/gengo/grpc-gateway/third_party/googleapis \
 --grpc-gateway_out=logtostderr=true:. \
 ./service.proto

Để tạo entry-point và khởi động server cho REST JSON API thì chúng ta tạo ra file main.go như sau

package main

import (
  "flag"
  "net/http"

  "github.com/gengo/grpc-gateway/runtime"
  "github.com/golang/glog"
  echo "github.com/hadv/grpc/echo"
  "golang.org/x/net/context"
  "google.golang.org/grpc"
)

var (
  echoEndpoint = flag.String("echo_endpoint", "localhost:9090", "endpoint of EchoService")
)

func Run(address string, opts ...runtime.ServeMuxOption) error {
  ctx := context.Background()
  ctx, cancel := context.WithCancel(ctx)
  defer cancel()

  mux := runtime.NewServeMux(opts...)
  dialOpts := []grpc.DialOption{grpc.WithInsecure()}
  err := echo.RegisterEchoServiceHandlerFromEndpoint(ctx, mux, *echoEndpoint, dialOpts)
  if err != nil {
    return err
  }

  http.ListenAndServe(address, mux)
  return nil
}

func main() {
  flag.Parse()
  defer glog.Flush()

  if err := Run(":8080"); err != nil {
    glog.Fatal(err)
  }
}

Sau khi build và khởi động server thì chúng ta có thể gọi REST API bằng lệnh curl -X POST "http://localhost:8080/v1/example/echo/grpc" và nhận được kết quả như sau

{"id":"grpc"}

Ngoài ra, chúng ra có thể chạy lệnh sau để generate ra file service.swagger.json mô tả API theo chuẩn của Swagger.

$ protoc -I/usr/local/include -I. \
> -I$GOPATH/src \
> -I$GOPATH/src/github.com/gengo/grpc-gateway/third_party/googleapis \
> --swagger_out=logtostderr=true:. \
> ./service.proto

Chúng ta có thể xem mô tả API bằng cách mở file service.swagger.json trên Swagger Editor như hình sau.

alt text

Như vậy, cùng với protobuf và gRPC chúng ta có thể nhanh chóng tạo ra các API đồng thời cho HTTP/1.1 REST+JSON API và RPC dựa trên protobuf và HTTP/2.

Chi tiết về source code các bạn có thể xem trên github của tôi

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dang Viet Ha

12 bài viết.
34 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
16 2
Gần đây, tôi có tham gia vào một sự kiện của (Link) và biết được việc sử dụng (Link) để tự động hoá công việc của các sysadmin khá tiện dụng. Hôm n...
Dang Viet Ha viết 5 năm trước
16 2
White
9 4
Dang Viet Ha viết gần 5 năm trước
9 4
White
7 1
(Ảnh) Trong Golang, slice là một dạng mảng dữ liệu có thể thay đổi size theo nhu cầu sử dụng thực tế. Và khi làm việc với slice chúng ta thường sử ...
Dang Viet Ha viết gần 5 năm trước
7 1
Bài viết liên quan
White
16 1
Crawl dữ liệu Crawl là một vấn đề hay gặp trong quá trình làm software. Ví dụ lấy tin tức, tin giảm giá, vé xem phim... là những dạng của crawl. Mộ...
Thach Le viết 5 năm trước
16 1
White
50 7
Là một người thường xuyên đọc Quora, có một điểm cá nhân tôi thấy rất ấn tượng ở quora chính là khả năng autocomplete với tốc độ ánh sáng. (Ảnh) ...
huydx viết hơn 3 năm trước
50 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
34 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!