Sử dụng Multimap để code hiệu quả hơn
Java
179
White

toandv viết ngày 01/12/2015

Java Collection Framework

Java collection framework mang đến cho lập trình viên hầu hết các kiểu cấu trúc dữ liệu: List, Set, Map, Stack, Queue với vô số các implementations để lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng, một số được dùng rất phổ biến là ArrayList, HashMap, HashSet,...

Trên thực tế với những kiểu cấu trúc dữ liệu trên là đủ cho phần lớn các xử lý liên quan tới collection, nhưng đôi khi lại không được hiệu quả cho lắm.

Ví dụ về phân loại books theo type

Chúng ta có một list các loại book được phân loại theo type, dưới đây là cách thông thường, tạo một HashMap với key là book type và value là các list loại book cùng type.

Class Book

public class Book {

  private BookType type;

  private String name;

  // Constructor, getters

  @Override
  public String toString() {
    return "Book [type=" + type + ", name=" + name + "]";
  }

  public enum BookType {
    PROGRAMING(1), DESIGN(2);
    private int code;
    private BookType(int code) {
      this.code = code;
    }
    public int getCode() {
      return code;
    }
  }
}

Phân loại books theo type

    List<Book> books = Arrays.asList(
        new Book(BookType.PROGRAMING, "Procedural Programming"),
        new Book(BookType.PROGRAMING, "Object-Oriented Programming"),
        new Book(BookType.PROGRAMING, "Functional programming"),
        new Book(BookType.DESIGN, "Domain Driven Design"), 
        new Book(BookType.DESIGN, "Object-Oriented Design"),
        new Book(BookType.DESIGN, "Test Driven Design"));

    Map<Integer, List<Book>> booksInType = new HashMap<>(2);

    for (Book book : books) {
      List<Book> bookList = booksInType.get(book.getType().getCode());
      if (bookList == null) {
        bookList = new ArrayList<>();
        booksInType.put(book.getType().getCode(), bookList);
      }
      bookList.add(book);
    }

    System.out.println(booksInType.get(BookType.PROGRAMING.getCode()));
    System.out.println(booksInType.get(BookType.DESIGN.getCode()));

Kết quả thu được

[Book [type=PROGRAMING, name=Procedural Programming], Book [type=PROGRAMING, name=Object-Oriented Programming], Book [type=PROGRAMING, name=Functional programming]]

[Book [type=DESIGN, name=Domain Driven Design], Book [type=DESIGN, name=Object-Oriented Design], Book [type=DESIGN, name=Test Driven Design]]

Rõ ràng cách làm trên là khá dài dòng và không thực sự hiệu quả, việc khai báo Map<Integer, List<Book>> booksInType = new HashMap<>(2); trông khá không "gọn mắt" và việc sử dụng thêm if để kiểm tra và khởi tạo một ArrayList chứa các loại book cùng type cũng bất tiện.

Sử dụng Google Guava's Multimap

Thật may là có một kiểu cấu trúc dữ liệu phù hợp trong tình huống này hơn là Map, đó là Multimap, kiểu cấu trúc dữ liệu mà 1 key có thể được dùng với nhiều values.

Thư viện Google Guava cung cấp một số loại Multimap mà chúng ta có thể sử dụng để giải quyết một cách ngắn gọn.

    Multimap<Integer, Book> booksInType = ArrayListMultimap.create();
    for (Book book : books) {
      booksInType.put(book.getType().getCode(), book);
    }

    System.out.println(booksInType.get(BookType.PROGRAMING.getCode()));
    System.out.println(booksInType.get(BookType.DESIGN.getCode()));

Và kết quả thu được là giống nhau, nhưng số lượng code ngắn gọn hơn khá nhiều.

Google Guava cũng cung cấp một số kiểu cấu trúc dữ liệu khác như Multiset, BiMap, Table, ... mà chúng ta có thể áp dụng để code trở lên ngắn gọn hơn, dễ đọc hơn.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

toandv

1 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
0 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/java/java8/howtousejava8streamcollectorsgroupingbyexamples How to use Java 8 Stream Collectors.groupingBy() Examples no_toc]...
loveprogramming viết 2 ngày trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!