SpringData MongoDB GridFsTemplate to save, retrieve, delete binary files (Image, Text files)

https://grokonez.com/spring-framework/spring-data/springdata-mongodb-gridfstemplate-save-retrieve-delete-binary-files-image-text-files

SpringData MongoDB GridFsTemplate to save, retrieve, delete binary files (Image, Text files)

MongoDB provides GridFS for storing and retrieving large files with size limit of 16MB. So in the tutorial, JavaSampleApproach will show you how to work with SpringData Mongo GridFsTemplate to save, retrieve, delete binary files (Image, Text files).

Related posts:

I. Technologies

– Java: 1.8
– Maven: 3.3.9
– Spring Tool Suite: Version 3.8.4.RELEASE
– Spring Boot: 1.5.7.RELEASE
– MongoDB: version v3.4.9

II. SpringData Mongo GridFsTemplate

SpringData MongoDb provides GridFsTemplate class to work with GridFs file, details:


public class GridFsTemplate implements GridFsOperations, ResourcePatternResolver {
...

}

GridFsTemplate implement interface GridFsOperations that is the collection of operations to store and read files from MongoDB GridFS.

For convenient working, SpringBoot provides spring-boot-starter-data-mongodb dependency that is the collection of {mongodb-driver, spring-data-mongodb}.

III. Practice

In the tutorial, we create a SpringBoot project as below:

SpringData Mongo GridFs - project structure

Step to do:

  • Create SpringBoot project
  • Configure GridFsTemplate
  • Implement RestAPIs to work with GridFs files
  • Run & check results

    1. Create SpringBoot project

More at:

https://grokonez.com/spring-framework/spring-data/springdata-mongodb-gridfstemplate-save-retrieve-delete-binary-files-image-text-files

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

451 bài viết.
79 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết 6 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/frontend/angular/angular6/kotlinspringbootangular6crudhttpclientmysqlexamplespringdatajparestapisexample Kotlin Spring Boot +...
loveprogramming viết 1 tháng trước
0 0
White
45 7
Giới thiệu MongoDB là một giải pháp nosql database. Data được lưu ở dạng các bson document. Hỗ trợ vertical scaling và horizontal scaling, dynamic...
manhdung viết gần 6 năm trước
45 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
451 bài viết.
79 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!