「Spring Boot」 Annotation @Lazy trong Spring Boot

Tổng quan

Như mặc định, Spring sẽ tạo tất cả các singleton Bean trong quá trình startup Application Context. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng ta chưa dùng đến Bean khi mới startup Application Context, mà khi nào yêu cầu thì nó sẽ được tạo ra. Để làm được điều đó, Spring cho ra đời annotation `@Lazy.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về annotation @Lazy kết hợp với các annotation khác.

@Lazy@Configuration

Đầu tiên, chúng tôi tạo ra các Bean đơn giản như sau:

FirstBean.class

public class FirstBean {
  public FirstBean() {
    System.out.println("Bean FirstBean đã được khởi tạo!");
  }
}

SecondBean.class

public class SecondBean {
  public SecondBean() {
    System.out.println("Bean SecondBean đã được khởi tạo!");
  }
}

ApplicationConfig.class

@Lazy
@Configuration
public class ApplicationConfig {

  @Bean
  public FirstBean firstBean() {
    return new FirstBean();
  }

  @Bean
  public SecondBean secondBean() {
    return new SecondBean();
  }
}

ExampleApplication.class

@SpringBootApplication
public class ExampleApplication {
  public static void main(String[] args) {
    AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(ExampleApplication.class);
    System.out.println("ApplicationContext đã khởi tạo!");
    FirstBean firstBean = context.getBean(FirstBean.class);
    SecondBean secondBean = context.getBean(SecondBean.class);
    context.close();
  }
}

Khi chúng ta đặt annotation @Lazy trong class @Configuration , nó chỉ ra rằng tất các phương thức với annotation @Bean sẽ tạm thời chưa được khởi tạo khi ApplicationContext startup. Sau khi start xong, thì chúng tôi yêu cầu getBean() thì chúng mới bắt đầu được khởi tạo, điều này được chứng minh ở output khi run chương trình:

/* OUPUT:
ApplicationContext đã khởi tạo!
Bean FirstBean đã được khởi tạo!
Bean SecondBean đã được khởi tạo!

*/

@Lazy@Bean

Để áp dụng Bean được chỉ định riêng, đơn giản chỉ cần đặt annotation @Lazy vào Bean được yêu cầu. Khi đó chúng tôi thay đổi code class _ApplicationConfig như sau:

_ApplicationConfig.class

@Configuration
public class ApplicationConfig {

  @Lazy
  @Bean
  public FirstBean firstBean() {
    return new FirstBean();
  }

  @Bean
  public SecondBean secondBean() {
    return new SecondBean();
  }
}

Khi đó Bean SecondBean sẽ được khởi tạo đồng thời khi hệ thống running, còn Bean FirstBean sẽ được khởi tạo sau khi được yêu cầu.

/* OUTPUT
Bean SecondBean đã được khởi tạo!
ApplicationContext đã khởi tạo!
Bean FirstBean đã được khởi tạo!
*/

@Lazy@Component

Thay vì tạo Bean trong class Config, chúng tôi cũng có thể khởi tạo Class sử dụng annotation @Component. Khi đó trường hợp này tương tự với trường hợp kết hợp @Lazy@Bean.
FirstBean.class

@Lazy
@Component
public class FirstBean {
  public FirstBean() {
    System.out.println("Bean FirstBean đã được khởi tạo!");
  }
}

@Lazy@Autowired

Chú ý rằng trong trường hợp này @Lazy được đặt cả ở @Component@Autowired.
ServiceBean.class

public class ServiceBean {

  @Lazy
  @Autowired
  private FirstBean firstBean;

  public FirstBean getFirstBean() {
    return firstBean;
  }
}

Khi đó Bean FirstBean sẽ được khởi tạo khi chúng tôi gọi hàm getFirstBean().

Kết luận

Với những ví dụ đơn giản trên, các bạn cũng đã hiểu cơ bản về annotation này. Code cho bài hướng dẫn này có sẵn trên Github.

Tham Khảo

 1. 「Spring Boot #1」Hướng dẫn @Component và @Autowired
 2. 「Spring Boot #2」@Autowired - @Primary - @Qualifier
 3. 「Spring Boot #3」Spring Bean Life Cycle + @PostConstruct và @PreDestroy
 4. 「Spring Boot #4」@Component vs @Service vs @Repository
 5. 「Spring Boot #5」Component Scan là gì?
 6. 「Spring Boot #6」@Configuration và @Bean
 7. 「Spring Boot #7」Spring Boot Application Config và @Value
 8. 「Spring Boot #8」Tạo Web Helloworld với @Controller
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

https://loda.me

48 bài viết.
53 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
15 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
15 0
White
9 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
9 0
White
8 0
Xin chào tất cả các bạn, trước khi đi vào chi tiết bài hôm nay, các bạn cần đọc cho mình các khái niệm sau: 1. Khái niệm tightcoupling (liên k...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
8 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
48 bài viết.
53 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!