「Spring Boot #5」 Component Scan là gì?

Giới thiệu

Trong bài trước tôi đã đề cập tới 2 trong số 3 Annotation cơ bản trong thiết kế Layer của Spring Boot.

 1. 「Spring Boot #4」@Component vs @Service vs @Repository

Trong bài hôm này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách Spring Boot tìm kiếm Bean trong project của bạn như thế nào.

Cài đặt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>pom</packaging>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.5.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>me.loda.spring</groupId>
  <artifactId>spring-boot-learning</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>spring-boot-learning</name>
  <description>Everything about Spring Boot</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>

    <!--spring mvc, rest-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Component Scan

Trong bài 1 tôi có đề cập một lần về việc Spring Boot khi chạy sẽ dò tìm toàn bộ các Class cùng cấp hoặc ở trong các package thấp hơn và tạo ra Bean từ các Class tìm thấy.

Bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút!

Thử ví dụ này nhé:

Chúng ta có một project có cấu trúc thư mục như này:

alt text

Tôi tạo ra 2 Bean:

 1. Girl. Nằm cùng package với App
 2. OtherGirl. Nằm ở package con others. others cùng cấp với App

Girl.java

@Component
public class Girl {

  @Override
  public String toString() {
    return "Girl.java";
  }
}

OtherGirl.java

@Component
public class OtherGirl {
  @Override
  public String toString() {
    return "OtherGirl.java";
  }
}

App.java

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);
    try {
      Girl girl = context.getBean(Girl.class);
      System.out.println("Bean: " + girl.toString());
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Bean Girl không tồn tại");
    }

    try {
      OtherGirl otherGirl = context.getBean(OtherGirl.class);
      if (otherGirl != null) {
        System.out.println("Bean: " + otherGirl.toString());
      }
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Bean Girl không tồn tại");
    }
  }
}

Chạy chương trình:

Bean: Girl.java
Bean: OtherGirl.java

Kết quả in ra màn hình là cả 2 bean GirlOtherGirl đều được tạo ra trong Context.

Điều này chứng tỏ Spring Boot đã đi tìm các Bean bên cạnh class App và những package con bên cạnh App

Component Scan

Trong trường hợp bạn muốn tuỳ chỉnh cấu hình cho Spring Boot chỉ tìm kiếm các bean trong một package nhất định thì có các cách sau đây:

 1. Sử dụng @ComponentScan
 2. Sử dụng scanBasePackages tromg @SpringBootApplication.

Cách 1: @ComponentScan

Sửa file App.java thành:

@ComponentScan("me.loda.spring.componentscan.others")
@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);
    try {
      Girl girl = context.getBean(Girl.class);
      System.out.println("Bean: " + girl.toString());
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Bean Girl không tồn tại");
    }

    try {
      OtherGirl otherGirl = context.getBean(OtherGirl.class);
      if (otherGirl != null) {
        System.out.println("Bean: " + otherGirl.toString());
      }
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Bean Girl không tồn tại");
    }
  }
}

Cách 2: scanBasePackages

@SpringBootApplication(scanBasePackages = "me.loda.spring.componentscan.others")
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);
    try {
      Girl girl = context.getBean(Girl.class);
      System.out.println("Bean: " + girl.toString());
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Bean Girl không tồn tại");
    }

    try {
      OtherGirl otherGirl = context.getBean(OtherGirl.class);
      if (otherGirl != null) {
        System.out.println("Bean: " + otherGirl.toString());
      }
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Bean Girl không tồn tại");
    }
  }
}

Cả 2 cách đều cho kết quả in ra màn hình như sau:

Bean Girl không tồn tại
Bean: OtherGirl.java

Lúc này, Spring Boot chỉ tìm kiếm các bean trong package others mà thôi. Nên khi lấy ra Girl thì nó không tồn tại trong Context.

Multiple package scan

Bạn có thể cấu hình cho Spring Boot Tìm kiếm các Bean ở nhiều package khác nhau bằng cách:

@ComponentScan({"me.loda.spring.componentscan.others2","me.loda.spring.componentscan.others"})

hoặc

@SpringBootApplication(scanBasePackages = {"me.loda.spring.componentscan.others", "me.loda.spring.componentscan.others2"})

Kết

Đây là một bài viết trong Series làm chủ Spring Boot, từ zero to hero

Như mọi khi, code được up tại Github


Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

https://loda.me

48 bài viết.
53 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
15 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
15 0
White
9 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
9 0
White
8 0
Xin chào tất cả các bạn, trước khi đi vào chi tiết bài hôm nay, các bạn cần đọc cho mình các khái niệm sau: 1. Khái niệm tightcoupling (liên k...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
8 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
48 bài viết.
53 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!