「Spring Boot #11」 Hướng dẫn Spring Boot JPA + MySQL

Giới thiệu

Để đi tiếp trong series Spring Boot này, tôi không thể bỏ qua một phần quan trọng đó là giao tiếp với Database.

Nếu bạn cần xem lại các bài trước, thì nó ở đây:

 1. 「Spring Boot #8」Tạo Web Helloworld với @Controller
 2. 「Spring Boot #9」Giải thích cách Thymeleaf vận hành + Expression + Demo Full
 3. 「Spring Boot #10」@RequestMapping + @PostMapping + @ModelAttribute + @RequestParam + Web To-Do với Thymeleaf

Vì thiếu phần kết nối với Database nên chúng ta chưa thể hoàn thiện được trang Web của mình, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Spring Boot JPA.

Spring Boot JPA

Spring Boot JPA là một phần trong hệ sinh thái Spring Data, nó tạo ra một layer ở giữa tầng service và database, giúp chúng ta thao tác với database một cách dễ dàng hơn, tự động config và giảm thiểu code thừa thãi.

Spring Boot JPA đã wrapper Hibernate và tạo ra một interface mạnh mẽ. Nếu như bạn gặp khó khăn khi làm việc với Hibernate thì đừng lo, bạn hãy để Spring JPA làm hộ.

Cài đặt

Để thêm Spring JPA vào project, bạn cần thêm dependency spring-boot-starter-data-jpa.

Ngoài ra, để connect tới MySql, chúng ta cần driver tương ứng, vì vậy phải bổ sung thêm cả dependency mysql-connector-java vào pom.xml.

pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>pom</packaging>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.5.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>me.loda.spring</groupId>
  <artifactId>spring-boot-learning</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>spring-boot-learning</name>
  <description>Everything about Spring Boot</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>

    <!--spring mvc, rest-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <!--spring jpa-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>

    <!-- mysql connector -->
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Cấu trúc thư mục:

alt text

Tạo Table và dữ liệu

Trước khi bắt đầu, chúng ta cần tạo ra dữ liệu trong Database. Ở đây tôi chọn MySQL.

Dưới đây là SQL Script để tạo DATABASE micro_db. Chứa một TABLE duy nhất là User.

Khi chạy script này, nó sẽ tự động insert vào db 100 User.

CREATE DATABASE micro_db;
use micro_db;
CREATE TABLE `user`
(
 `id`     bigint(20) NOT NULL   AUTO_INCREMENT,
 `hp`     int NULL     DEFAULT NULL,
 `stamina`  int         DEFAULT NULL,
 `atk`   int          DEFAULT NULL,
 `def`   int          DEFAULT NULL,
 `agi`   int          DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
);


DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE generate_data()
BEGIN
 DECLARE i INT DEFAULT 0;
 WHILE i < 100 DO
  INSERT INTO `user` (`hp`,`stamina`,`atk`,`def`,`agi`) VALUES (i,i,i,i,i);
  SET i = i + 1;
 END WHILE;
END$$
DELIMITER ;

CALL generate_data();

Sau khi chạy xong script trên, chúng ta kiểm tra database đã có dữ liệu chưa.

alt text

Tạo Model User

Khi đã có dữ liệu trong Database. Chúng ta sẽ tạo một Class trong Java để mapping thông tin.

Phần này chúng ta cần có một chút kiến thức về Hibernate. Nếu bạn chưa biết những Annotation ở dưới đây để làm gì thì hãy tạm dừng và tìm hiểu Hibernate tại đây.

User.java

@Entity
@Table(name = "user")
@Data
public class User implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = -297553281792804396L;

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;

  // Mapping thông tin biến với tên cột trong Database
  @Column(name = "hp")
  private int hp;
  @Column(name = "stamina")
  private int stamina;

  // Nếu không đánh dấu @Column thì sẽ mapping tự động theo tên biến
  private int atk;
  private int def;
  private int agi;
}

Tới đây là chúng ta làm được nửa đường rồi.

Vấn đề của Hibernate truyền thống

Thông thường, khi bạn đã định nghĩa Entity tương ứng với Table trong DB thông qua Hibernate. Thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ là tạo ra các class thao tác với DB.

Ví dụ muốn query lấy tất cả User bằng Hibernate truyền thống sẽ như sau:

// Giả sử đã có đối tượng session rồi
Session session = getSession();

try {
  // Tất cả các lệnh hành động với DB thông qua Hibernate
  // đều phải nằm trong 1 giao dịch (Transaction)
  // Bắt đầu giao dịch
  session.getTransaction().begin();

  // Tạo một query

  String sql = "Select u from " + User.class.getName() + " u ";

  // Tạo đối tượng Query.
  Query<User> query = session.createQuery(sql);

  // Thực hiện truy vấn và lấy ra dữ liệu.
  List<User> users = query.getResultList();

  // In ra màn hình
  for (User user : users) {
    System.out.println(user);
  }

  // Commit dữ liệu và kết thúc session.
  session.getTransaction().commit();
} catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
  // Rollback trong trường hợp có lỗi xẩy ra.
  session.getTransaction().rollback();
}

Mặc dù Hibernate đã làm rất tốt và giảm thiểu code cho việc thao tác với Database xuống rồi, những nó vẫn chưa hẳn là dễ dàng :(

Mục đích ban đầu của Hibernate là giúp người lập trình dễ sử dụng, tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người gặp khó khăn trong việc sử dụng với Hibernate hơn cả jdbc.

Nắm được vấn đề này, Spring Data đã wrapper lên Hibernate một lớp nữa gọi là Spring JPA, giúp cho mọi thao tác với DB của chúng ta rút ngắn xuống còn 1 dòng và tất nhiên là làm mờ Hibernate xuống đáng kể để tránh rắc rối cho người lập trình.

JpaRepository

Để sử dụng Spring JPA, bạn cần sử dụng interface JpaRepository.

Yêu cầu của interface này đó là bạn phải cung cấp 2 thông tin:

 1. Entity (Đối tượng tương ứng với Table trong DB)
 2. Kiểu dữ liệu của khóa chính (primary key)

Ví dụ: Tôi muốn lấy thông tin của bảng User thì làm như sau:

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Long> {
}

Vậy thôi, @Repository đánh dấu UserRepository là một Bean và chịu trách nhiệm giao tiếp với DB.

Spring Boot sẽ tự tìm thấy và khởi tạo ra đối tượng UserRepository trong Context. Việc tạo ra UserRepository hoàn toàn tự động và tự config, vì chúng ta đã kế thừa JpaRepository.

Bây giờ, việc lấy ra toàn bộ User sẽ như sau:

@Autowired
UserRepository userRepository;

userRepository.findAll()
        .forEach(System.out::println);

Đơn giản và ngắn gọn hơn rất nhiều.

Nếu bạn tìm kiếm thì sẽ thấy UserRepository có hàng chục method mà chúng ta không cần viết lại nữa. Vì nó kế thừa JpaRepository rồi.

alt text

Demo

Bây giờ chúng ta sẽ làm ứng dụng Demo các tính năng cơ bản với JpaRepository

Bước đầu tiên là config thông tin về MySQL trong application.properties

application.properties

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/micro_db?useSSL=false
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root


## Hibernate Properties
# The SQL dialect makes Hibernate generate better SQL for the chosen database
spring.jpa.properties.hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
# Hibernate ddl auto (create, create-drop, validate, update)
spring.jpa.hibernate.ddl-auto = update

logging.level.org.hibernate = ERROR

Spring JPA sẽ tự kết nối cho chúng ta, mà không cần thêm một đoạn code nào cả.

User.java

@Entity
@Table(name = "user")
@Data
public class User implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = -297553281792804396L;

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;

  // Mapping thông tin biến với tên cột trong Database
  @Column(name = "hp")
  private int hp;
  @Column(name = "stamina")
  private int stamina;

  // Nếu không đánh dấu @Column thì sẽ mapping tự động theo tên biến
  private int atk;
  private int def;
  private int agi;
}

App.java


import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.ApplicationContext;

import lombok.RequiredArgsConstructor;

@SpringBootApplication
@RequiredArgsConstructor
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);
    UserRepository userRepository = context.getBean(UserRepository.class);

    // Lấy ra toàn bộ user trong db
    userRepository.findAll()
           .forEach(System.out::println);

    // Lưu user xuống database
    User user = userRepository.save(new User());
    // Khi lưu xong, nó trả về User đã lưu kèm theo Id.
    System.out.println("User vừa lưu có ID: " + user.getId());
    Long userId = user.getId();
    // Cập nhật user.
    user.setAgi(100);
    // Update user
    // Lưu ý, lúc này đối tượng user đã có Id. 
    // Nên nó sẽ update vào đối tượng có Id này 
    // chứ không insert một bản ghi mới
    userRepository.save(user);

    // Query lấy ra user vừa xong để kiểm tra xem.
    User user2 = userRepository.findById(userId).get();
    System.out.println("User: " + user);
    System.out.println("User2: " + user2);

    // Xóa User khỏi DB
    userRepository.delete(user);

    // In ra kiểm tra xem userId còn tồn tại trong DB không
    User user3 = userRepository.findById(userId).orElse(null);
    System.out.println("User3: " + user2);

  }

}

OUTPUT chương trình:

User vừa lưu có ID: 104
// sau khi update, cả 2 đối tượng user đều có giá trị agi mới
User: User(id=104, hp=0, stamina=0, atk=0, def=0, agi=100)
User2: User(id=104, hp=0, stamina=0, atk=0, def=0, agi=100)
// Sau khi xóa, user không còn tồn tại
User3: null

Kết

Đây là một bài viết trong Series làm chủ Spring Boot, từ zero to hero

Như mọi khi, toàn bộ code tham khảo tại Github


Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

https://loda.me

48 bài viết.
53 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
15 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
15 0
White
9 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
9 0
White
8 0
Xin chào tất cả các bạn, trước khi đi vào chi tiết bài hôm nay, các bạn cần đọc cho mình các khái niệm sau: 1. Khái niệm tightcoupling (liên k...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
8 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết hơn 5 năm trước
2 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết gần 2 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
48 bài viết.
53 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!