「Spring Boot #1」 Hướng dẫn @Component và @Autowired

Giới thiệu

Đây là bài giới thiệu về 2 Annotation cơ bản trong Spring Boot và @Component@Autowire, để có thể hiểu phần này tốt nhất, bạn nên nắm chắc 2 khái niệm sau:

 1. Khái niệm tight-coupling (liên kết ràng buộc) và cách loosely coupled
 2. Giải thích Dependency Injection (DI) và IoC

Cài đặt

Bạn có thể cài đặt các gói thư viện của Spring Boot trong Maven bằng cách thêm gói spring-boot-starter-parent là parent của cả project:

<parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>2.0.5.RELEASE</version>
  <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
</parent>

và để thêm các thư viện cho việc lập trình web hoặc server side, chúng ta thêm:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>

pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>pom</packaging>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.5.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>me.loda.spring</groupId>
  <artifactId>spring-boot-learning</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>spring-boot-learning</name>
  <description>Everything about Spring Boot</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>

    <!--spring mvc, rest-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Cấu trúc thư mục:

spring-component

Cách chạy ứng dụng Spring Boot

Nếu trong Java truyền thống, khi chạy cả một project, chúng ta sẽ phải định nghĩa một hàm main() và để nó khởi chạy đầu tiên.

Thì Spring Boot cũng vậy, chúng ta sẽ phải chỉ cho Spring Boot biết nơi nó khởi chạy lần đầu, để nó cài đặt mọi thứ.

Cách thực hiện là thêm annotation @SpringBootApplication trên class chính và gọi SpringApplication.run(App.class, args); để chạy project.


import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.ApplicationContext;

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }
}

Đọc bài Giải thích Dependency Injection (DI) và IoC. Bạn sẽ hiểu, một trong những nhiệm vụ chính của Spring là tạo ra một cái Container chứa các Dependency cho chúng ta.

SpringApplication.run(App.class, args) chính là câu lệnh để tạo ra container. Sau đó nó tìm toàn bộ các dependency trong project của bạn và đưa vào đó.

Spring đặt tên cho containerApplicationContext

và đặt tên cho các dependencyBean

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    // ApplicationContext chứa toàn bộ dependency trong project.
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);
  }
}

Vậy làm sao Spring biết đâu là dependency? Chúng ta tới với khái niệm @Component

@Component

@Component là một Annotation (chú thích) đánh dấu trên các Class để giúp Spring biết nó là một Bean.

Ví dụ:

alt text

Chúng ta có một interface Outfit

public interface Outfit {
  public void wear();
}

implement nó là Class Bikini

/*
 Đánh dấu class bằng @Component
 Class này sẽ được Spring Boot hiểu là một Bean (hoặc dependency)
 Và sẽ được Spring Boot quản lý
*/
@Component
public class Bikini implements Outfit {
  @Override
  public void wear() {
    System.out.println("Mặc bikini");
  }
}

Chạy chương trình, và xem kết quả:

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    // ApplicationContext chính là container, chứa toàn bộ các Bean
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);

    // Khi chạy xong, lúc này context sẽ chứa các Bean có đánh
    // dấu @Component.

    // Lấy Bean ra bằng cách
    Outfit outfit = context.getBean(Outfit.class);

    // In ra để xem thử nó là gì
    System.out.println("Instance: " + outfit);
    // xài hàm wear()
    outfit.wear();
  }
}

Output:

[1] Instance: me.loda.spring.helloworld.Bikini@1e1f6d9d
[2] Mặc bikini

Bạn sẽ thấy Outfit lúc này chính là Bikini. Class đã được đánh dấu là @Component.

Spring Boot khi chạy sẽ dò tìm toàn bộ các Class cùng cấp hoặc ở trong các package thấp hơn so với class App mà bạn cung cấp cho Spring (Chúng ta có thể cấu hình việc tìm kiếm này, sẽ đề cập sau). Trong quá trình dò tìm này, khi gặp một class được đánh dấu @Component thì nó sẽ tạo ra một instance và đưa vào ApplicationContext để quản lý.

Quá trình chạy sẽ như sau:

alt text

alt text

@Autowired

Bây giờ mình tạo ra một Class Girl và có một thuộc tính là Outfit.

Mình cũng đánh dấu Girl là một @Component. Tức Spring Boot cần tạo ra một instance của Girl để quản lý.

@Component
public class Girl {

  @Autowired
  Outfit outfit;

  public Girl(Outfit outfit) {
    this.outfit = outfit;
  }

  // GET 
  // SET
}

Tôi đánh dấu thuộc tính Outfit của Girl bởi Annotation @Autowired. Điều này nói với Spring Boot hãy tự inject (tiêm) một instance của Outfit vào thuộc tính này khi khởi tạo Girl.

Lúc này, chạy thử chương trình.

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    // ApplicationContext chính là container, chứa toàn bộ các Bean
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);

    // Khi chạy xong, lúc này context sẽ chứa các Bean có đánh
    // dấu @Component.

    // Lấy Bean ra bằng cách
    Outfit outfit = context.getBean(Outfit.class);

    // In ra để xem thử nó là gì
    System.out.println("Output Instance: " + outfit);
    // xài hàm wear()
    outfit.wear();

    Girl girl = context.getBean(Girl.class);

    System.out.println("Girl Instance: " + girl);

    System.out.println("Girl Outfit: " + girl.outfit);

    girl.outfit.wear();
  }
}

Output:

[1] Output Instance: me.loda.spring.helloworld.Bikini@2e16f13a
[2] Mặc bikini
[3] Girl Instance: me.loda.spring.helloworld.Girl@353cb1cb
[4] Girl Outfit: me.loda.spring.helloworld.Bikini@2e16f13a
[5] Mặc bikini

Spring Boot đã tự tạo ra một Girl và trong quá trình tạo ra đó, nó truyền Outfit vào làm thuộc tính.

Singleton

Điều đặc biệt là các Bean được quản lý bên trong ApplicationContext đều là singleton. Bạn chắc đã để ý điều này từ các Output ở phía trên.

[1] Output Instance: me.loda.spring.helloworld.Bikini@2e16f13a

[4] Girl Outfit: me.loda.spring.helloworld.Bikini@2e16f13a

Outfit ở 2 đối tượng trên là một.

Tất cả những Bean được quản lý trong ApplicationContext đều chỉ được tạo ra một lần duy nhất và khi có Class yêu cầu @Autowired thì nó sẽ lấy đối tượng có sẵn trong ApplicationContext để inject vào.

Trong trường hợp bạn muốn mỗi lần sử dụng là một instance hoàn toàn mới. Thì hãy đánh dấu @Component đó bằng @Scope("prototype")

@Component
@Scope("prototype")
public class Bikini implements Outfit {
  @Override
  public void wear() {
    System.out.println("Mặc bikini");
  }
}

Kết

Tới đây bạn đã tiếp cận với hai khái niệm cơ bản nhất trong Spring Boot và cũng là nền tảng cốt lõi của nó. Việc nắm được cách vận hành của @Component@Autowired là bạn đã đi được nửa chặng đường rồi.

Đây là một bài viết trong Series làm chủ Spring Boot, từ zero to hero

Như mọi khi, Code được up tại Github.


Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

https://loda.me

48 bài viết.
47 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
11 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
11 0
White
8 0
Vì sao bạn nên học Java? Trước khi nói Spring Boot, chúng ta nói về nền tảng của nó, chính là Java. Java ra đời năm 1991, tới nay thì đã gần 30 n...
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
8 0
White
7 0
Xin chào tất cả các bạn, trước khi đi vào chi tiết bài hôm nay, các bạn cần đọc cho mình các khái niệm sau: 1. Khái niệm tightcoupling (liên k...
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
7 0
Bài viết liên quan
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
0 0
White
1 0
Giới thiệu Yêu cầu bạn phải đọc bài viết về @Conditional trước: 1. Spring Boot] Hướng dẫn tạo Bean có điều kiện với @Conditional]lin...
https://loda.me viết hơn 1 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
48 bài viết.
47 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!