Some usefull GIT commands
Git
64
Male avatar

dxhuy87 viết ngày 21/07/2017

Sync up/Reset a branch (master) of fork from the upstream (LOST ALL LOCAL CHANGES)

 • git remote add upstream url_to_original_repo
 • git fetch upstream
 • git checkout master
 • git reset --hard upstream/master
 • git push origin master --force

Fast switch to previous branch

 • git checkout -

Create a new branch from remote branch

 • git checkout -b the_local_branch origin/the_remote_branch
 • git checkout -b the_local_branch upstream/the_remote_branch

Delete a local branch

 • git branch -d the_local_branch
 • git branch -D the_local_branch

Remove a remote branch

 • git push origin :the_remote_branch

Remove stale branches at local

 • git remote prune origin

Get code at a specifc PR (GitHub) for test or compare code

 • git fetch origin pull/ID/head:BRANCHNAME
 • git fetch upstream pull/ID/head:BRANCHNAME

Note: Can't use git pull to get latest with upstream. Need to delete and create branch again to get latest update.

Reset changes that are not staging/commit in branch

 • git checkout .

Updated 2017-07-20

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

dxhuy87

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
4 3
Xin chào mọi người, bài viết hôm nay sẽ liên quan đến một công cụ quản lý source code vô cùng quen thuộc đối với developer hiện nay đó chính là Git...
Julian Dong viết 1 năm trước
4 3
White
2 1
Hôm nay group review một cái tài liệu về version control với mấy đồng nghiệp, một người bạn bảo: Cái đó có gì đâu mà ông viết có vẻ khó khăn vậy,...
Long Nguyễn Xuân viết hơn 2 năm trước
2 1
White
12 0
Làm việc với git submodule (Ảnh) Đôi lúc ta cần phải sử dụng các repo khác như là một module của dự án hiện tại, nhưng ta lại muốn quản lý nó riê...
Tân Nguyễn viết hơn 2 năm trước
12 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!