Some usefull GIT commands
Git
54
Male avatar

dxhuy87 viết ngày 21/07/2017

Sync up/Reset a branch (master) of fork from the upstream (LOST ALL LOCAL CHANGES)

 • git remote add upstream url_to_original_repo
 • git fetch upstream
 • git checkout master
 • git reset --hard upstream/master
 • git push origin master --force

Fast switch to previous branch

 • git checkout -

Create a new branch from remote branch

 • git checkout -b the_local_branch origin/the_remote_branch
 • git checkout -b the_local_branch upstream/the_remote_branch

Delete a local branch

 • git branch -d the_local_branch
 • git branch -D the_local_branch

Remove a remote branch

 • git push origin :the_remote_branch

Remove stale branches at local

 • git remote prune origin

Get code at a specifc PR (GitHub) for test or compare code

 • git fetch origin pull/ID/head:BRANCHNAME
 • git fetch upstream pull/ID/head:BRANCHNAME

Note: Can't use git pull to get latest with upstream. Need to delete and create branch again to get latest update.

Reset changes that are not staging/commit in branch

 • git checkout .

Updated 2017-07-20

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

dxhuy87

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
49 8
Tôi xin tổng hợp các cách dùng git stash tôi hay sử dụng Lưu lại thay đổi Git stash được sử dụng khi muốn lưu lại các thay đổi chưa commit, thườ...
BB viết 3 năm trước
49 8
White
13 2
Xin chào các bạn. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng phát triển app sử dụng API của bên thứ 3, và chắc mọi người đều biết là hầu hết các API service...
Hải Nguyễn viết hơn 1 năm trước
13 2
White
5 7
Thông thường một feature mới thường được làm trên một nhánh (branch) riêng và thường xuyên pull các cập nhật từ nhánh master trong quá trình đấy. S...
Lơi Rệ viết gần 3 năm trước
5 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!