Setup laravel docker trên mac
TIL
781
Male avatar

LLT viết ngày 09/06/2017

Laravel and Docker

Môi trường hiện có

  • MacOS: 10.12
  • Laravel: 5.4
  • MySQL: 5.7

Hiện trạng môi trường hiện có

Do từ đầu dùng local để dev nên máy mình có sẵn các môi trường:

  • MySQL 5.7
  • nginx
  • php 7.1

Vấn đề xảy ra ở đây. Đơn giản, vì rõ ràng là bạn muốn build môi trường phát triển đầy đủ trên docker nhưng nó sẽ bị conflict với môi trường mysql có sẵn. Cách xử lý như sau:

  1. Off mysql local
  2. Tạo project
  3. Build Docker

Off mysql local

 /usr/local/mysql/support-files/mysql.server stop

Tạo project

export PATH=~/.composer/vendor/bin:$PATH
laravel new blog
cd blog
git submodule add https://github.com/Laradock/laradock.git

Build Docker

Sửa config

Vào thư mục laradock và copy file env-example thành .env

cd laradock
cp env-example .env

Trở lại thư mục project sửa phần config của mysql như dưới:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=mysql
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=your_databasename
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root

Build docker

Vào lại thư mục laradock

docker-compose up -d nginx mysql

Chạy bash của container

docker-compose workspace bash
php artisan migrate

Kết quả như thế này là ổn

Migration table created successfully.
Migrating: 2014_10_12_000000_create_users_table
Migrated: 2014_10_12_000000_create_users_table
Migrating: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table
Migrated: 2014_10_12_100000_create_password_resets_table

Vào localhost và tận hưởng cảm giác đỡ phải cài đặt nhiều.

Một số link tham khảo

Cài docker

Tham khảo ở đây

Cài laravel

Tham khảo ở đây

Laradock

Tham khảo ở đây

LLT 07-06-2017

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

LLT

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
3 0
Tạo file với nội dung như dưới Path: /etc/systemd/system/dockertcp.socket Unit] Description=Docker Socket for the API Socket] ListenStream=237...
LLT viết hơn 3 năm trước
3 0
Male avatar
1 0
Extension method in C 1. Là gì? Mở rộng của 1 class có sẵn nào đó 2. Dùng như nào Là thành phần của 1 static method Method có ít nhất 1 tha...
LLT viết hơn 4 năm trước
1 0
Male avatar
1 1
Vấn đề về bộ nhớ của Com object trong C 1. Vấn đề gặp phải Mình cần viết một tool xử lý vài thứ nằm trong file excel Quái nào C có bộ GC ngon ...
LLT viết hơn 4 năm trước
1 1
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!