Server Side Pagination in Node.js Angular 10 + MySQL + Sequelize
nodejs
86
pagination
1
angular
14
Male avatar

loveprogramming viết ngày 18/11/2020

Server Side Pagination in Node.js Angular 10 + MySQL + Sequelize

In the tutorial, I introduce how to build an “Angular 10 Nodejs Pagination RestAPIs Example with MySQL database (Server Side Pagination with filtering and sorting)” project using Express framework and Sequelize crud queries to interact with database’s records.

 • Nodejs Express project (server side pagination) produces pagination RestAPIs with MySQL database records using Sequelize CRUD queries.
 • Angular 10 project (client side pagination) will consume the Node.js pagination RestAPIs then show up on component’s views.

Architecture Design Angular Node.js Application

Architecture Design Angular Node.js Application

In the tutorial “Server Side Pagination in Node.js Angular 10”, We develop 2 projects:

 • Backend Project – Nodejs MySQL Pagination Application gets data from MySQL database then provides RestAPIs with pagination, filtering and sorting function for frontend
 • Frontend Project – Angular Application use HttpClient to fetch data from Backend Application then shows them in Bootstrap table with pagination, filtering and sorting functions

Goal

– Make a request at API: /api/customers/pagefiltersort with pagination, filtering and sorting params as below:

 • page: 0 – first page
 • size: 5 – size of a page
 • salary: 4000 – filtering by salary field
 • agesorting: true – sorting by age
 • desc: true – descending or ascending sorting

Result

Angular Pagination Filtering

Sourcecode

 1. Nodejs Pagination Server Side
 2. Angular Pagiation Frontend Side

Tutorial Link

Server Side Pagination in Node.js Angular 10 + MySQL + Sequelize

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

11 bài viết.
13 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
1 0
Lâu lâu không động vào nodejs không biết mấy ông tool tiếc này đi đâu về đâu rồi. Trước đây thì mình vẫn có thể dùng istanbul với mocha đơn giản th...
Hà Phạm viết 4 năm trước
1 0
White
0 3
Các @Input ở component con chỉ khởi tạo giá trị ban đâu, do đó, các biến ở component cha thay đổi thì các @Input ở component con sẽ không thay đổi ...
Vani viết gần 3 năm trước
0 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
11 bài viết.
13 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!