[Series Dart Lang] Phần 3: Exceptions, Class, Constructors trong Dart
dart
11
flutter
16
White

ngohado viết ngày 19/05/2018

Control flow statements

Anh em có thể tham khảo tại official docs. Vì phần này khá cơ bản và giống Java, không có gì đặc biệt nên mình sẽ bỏ qua.

Throw and Exceptions

Tương tự như các ngôn ngữ khác, Dart cũng hỗ trợ Exceptions, Errors và rất nhiều các subtypes của 2 class đó.

Để throw hay raise lên một Exception ta có thế làm như sau:

throw new FormatException('Expected at least 1 section');

throw 'Out of llamas!';

Note: Để tăng tính hiệu quả, cũng như giúp cho code meaning hơn. Chúng ta thường throw những error là subtype của ErrorException.

Bởi vì việc throw ra một exception được coi là một expression. Do đó chúng ta có thể làm như sau:

void distanceTo(Point other) =>
  throw new UnimplementedError();

Catch

try {
 breedMoreLlamas();
} on OutOfLlamasException {
 buyMoreLlamas();
}

Trên là cách chúng ta handle một exception OutOfLlamasException mà đoạn code trong try có thể throw ra. Bạn cũng có thể catch nhiều exception:

try {
 breedMoreLlamas();
} on OutOfLlamasException {
 // Xác định rõ loại exception mà bạn muốn handle
 buyMoreLlamas();
} on Exception catch (e) {
 // Nếu exception không phải là OutOfLlamasException, chúng ta handle những error là subtype của Exception
 print('Unknown exception: $e');
} catch (e) {
 // Không xác định, handle tất cả
 print('Something really unknown: $e');
}

Bạn dùng on khi muốn xác định type mà bạn muốn catch. Sử dụng catch để nhận được object mà đoạn code trong try throw ra.

try {
 // ···
} on Exception catch (e) {
 print('Exception details:\n $e');
} catch (e, s) {
 print('Exception details:\n $e');
 print('Stack trace:\n $s');
}

Classes

Dart là ngôn ngữ hướng đối tượng với class và mixin-based inheritance. Mọi object đều là một instance của class. Mixin-based inheritance có nghĩa là, mặc dù một class chỉ có duy nhất một superclass, nhưng mà class body (các variable, method) có thể được sử dụng lại như multiple class hierarchies (hiểu nôm na là đa thừa kế, phần này đoạn sau sẽ làm rõ).

Bạn có thể tạo 1 object bằng từ khóa new với constructor của class. Constructor có thể là Classname hoặc Classname.identifier (identifier này kiểu như là đặt tên cho constructor, ở mục constructor sẽ nói rõ):

var jsonData = jsonDecode('{"x":1, "y":2}');

// Create a Point using Point().
var p1 = new Point(2, 2);

// Create a Point using Point.fromJson().
var p2 = new Point.fromJson(jsonData);

Dart 2 note: Với Dart 2 bạn có thể bỏ từ khóa new. Ví dụ: var p1 = Point(2, 2).

Để lấy ra type của object, bạn sử dụng property runtimeType:

print('The type of a is ${a.runtimeType}');

Constructors

Đây là cách tạo một constructor:

class Point {
 num x, y;

 Point(num x, num y) {
  // There's a better way to do this, stay tuned.
  this.x = x;
  this.y = y;
 }
}

Note: Chỉ sử dụng this when xảy ra name conflict.

Nếu chúng ta muốn gán trực tiếp các variable thông qua constructor chúng ta có thể làm như sau (cách này rất phổ biến):

class Point {
 num x, y;

 // Syntactic sugar for setting x and y
 // before the constructor body runs.
 Point(this.x, this.y);
}

Default constructors

Nếu ta không tạo constructor cho class, mặc định Dart sẽ tạo ra constructor không tham số cho class đó.

Constructors aren’t inherited

Các subclass không kế thừa các constructor của superclass. Nghĩa là nếu superclass có tạo ra 1 constructor, đồng nghĩa với việc các subclass cũng phải tạo ra constructor và gọi lại construcor của superclass:

class Person {
 final _name;

 Person(this._name);
}

class Musican extends Person {
 Musican(String name): super(name);
}

Named constructors

Đánh tên cho constructor giúp cho constructor có nghĩa và rõ ràng hơn:

class Point {
 num x, y;

 Point(this.x, this.y);

 // Named constructor
 Point.origin() {
  x = 0;
  y = 0;
 }
}

Trong trường hợp kế thừa:

class Person {
 String firstName;

 Person.fromJson(Map data) {
  print('in Person');
 }
}

class Employee extends Person {
 // Person does not have a default constructor;
 // you must call super.fromJson(data).
 Employee.fromJson(Map data) : super.fromJson(data) {
  print('in Employee');
 }
}

main() {
 var emp = new Employee.fromJson({});

Redirecting constructors

Thỉnh thoảng nhiệm vụ duy nhất của một constructor chỉ là chuyển hướng sang một constructor khác trong cùng một class:

class Point {
 num x, y;

 // The main constructor for this class.
 Point(this.x, this.y);

 // Delegates to the main constructor.
 Point.alongXAxis(num x) : this(x, 0);
}

Constant constructors

Nếu như chúng ta muốn tạo ra một object không bao giờ thay đổi. Để làm điều đó, tạo ra một const constructor, và đảm bảo rằng các variable là final:

class ImmutablePoint {
 static final ImmutablePoint origin =
   const ImmutablePoint(0, 0);

 final num x, y;

 const ImmutablePoint(this.x, this.y);
}

Factory constructors

Chúng ta sử dụng factory khi muốn tạo constructor không chỉ để tạo ra một instance mới của class mà có thể một instance từ cache, hoặc một subtype instance.

Dưới đây là ví dụ factory constructor trả ra một object từ cache.

class Logger {
 final String name;
 bool mute = false;

 // _cache is library-private, thanks to
 // the _ in front of its name.
 static final Map<String, Logger> _cache =
   <String, Logger>{};

 factory Logger(String name) {
  if (_cache.containsKey(name)) {
   return _cache[name];
  } else {
   final logger = new Logger._internal(name);
   _cache[name] = logger;
   return logger;
  }
 }

 Logger._internal(this.name);

 void log(String msg) {
  if (!mute) print(msg);
 }
}

Note: Lưu ý rằng Factory constructor không thể truy cập vào this.

Sử dụng factory constructor như bình thường:

var logger = new Logger('UI');
logger.log('Button clicked');
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ngohado

8 bài viết.
118 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
58 17
(Ảnh) Video demo: (Link) Tình hình là đợt vừa rồi mình có ngó Kiaplog profile của anh (Link), lướt lướt thấy có chủ đề (Link) có lượng kipalog ...
ngohado viết gần 5 năm trước
58 17
White
58 13
(Ảnh) Các ứng dụng sử dụng Indicator Library: (Link) (Ảnh) Hi anh em, tình hình là đợt vừa rồi mình có viết bài về (Link) được mọi người ủng h...
ngohado viết gần 5 năm trước
58 13
White
22 1
Sắp hết tuần rồi mà chưa thấy đề tài nào ngắn ngắn để viết thì hôm nay có việc phải setup một project đưa lên Github cho team checkout về code. Bỗn...
ngohado viết gần 5 năm trước
22 1
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/flutter/flutterhttpclientexamplelistviewfetchdataparsejsonbackground Flutter HTTP Client example with ListView – Fetch data a...
loveprogramming viết 5 tháng trước
0 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/flutter/flutterlistviewexamplelistviewbuilder Flutter ListView example with ListView.builder In this tutorial, we're gonna b...
loveprogramming viết 5 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
118 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!