[Series Dart Lang] Phần 2: Anonymous function, scope, operators trong Dart
dart
11
flutter
16
White

ngohado viết ngày 17/05/2018

Functions as first-class objects

Bạn có thể truyền 1 function như 1 parameter của 1 function khác:

void printElement(int element) {
 print(element);
}

var list = [1, 2, 3];

// Pass printElement as a parameter.
list.forEach(printElement);

Bạn cũng có thể gán 1 function cho 1 variable:

var loudify = (msg) => '!!! ${msg.toUpperCase()} !!!';
assert(loudify('hello') == '!!! HELLO !!!');

Ở ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng anonymous function. Chúng ta cùng tìm hiểu xem nó là gì nhé.

Anonymous functions

Hầu hết các function đều có tên, như main() hoặc printElement(). Bạn cũng có thể tạo những function "vô danh" hay còn gọi là anonymous function, hoặc lambda (với anh em Java hay Kotlin có vẻ sẽ hay dùng từ này) hoặc closure (anh em Swift thì có thể sẽ quen với từ này). Bạn có thể gán nó cho 1 variable hay có thể add hay remove khỏi một collection như một element bình thường.

Anonymous function nhìn có vẻ giống như một function bình thường, chỉ khác là nó không có tên:

([[Type] param1[, …]]) {
 codeBlock;
};

Ví dụ ở dưới, chúng ta sẽ tạo một anonymous function với parameter là item và không xác định type cho nó. Chúng ta truyền anonymous function cho function forEach, và anonymous function được gọi bên trong function forEach:

var list = ['apples', 'bananas', 'oranges'];
list.forEach((item) {
 print('${list.indexOf(item)}: $item');
});

Kết quả:

0: apples
1: bananas
2: oranges

Nếu như function body chỉ chứa 1 statement, bạn có thể sử dụng => để rút ngắn code:

list.forEach(
  (item) => print('${list.indexOf(item)}: $item'));

Lexical scope

Dart is a lexically scoped language

Nghĩa là "scope" phạm vi của một variable được xác định tĩnh, dựa trên "layout" cấu trúc của code.

bool topLevel = true;

void main() {
 var insideMain = true;

 void myFunction() {
  var insideFunction = true;

  void nestedFunction() {
   var insideNestedFunction = true;

   assert(topLevel);
   assert(insideMain);
   assert(insideFunction);
   assert(insideNestedFunction);
  }
 }
}

Function nestedFunction() có thể sử dụng những variable ở các level trên và ngoài nó.

Lexical closures

/// Returns a function that adds [addBy] to the
/// function's argument.
Function makeAdder(num addBy) {
 return (num i) => addBy + i;
}

void main() {
 // Create a function that adds 2.
 var add2 = makeAdder(2);

 // Create a function that adds 4.
 var add4 = makeAdder(4);

 assert(add2(3) == 5);
 assert(add4(3) == 7);
}

Function makeAdder giữ lại variable addby. Kể cả khi function kết thúc, nó vẫn giữ lại variable addBy.

Return values

foo() {}

assert(foo() == null);

Tất cả các function đều trả ra giá trị. Nếu bạn không xác định giá trị return, hoặc không return ra giá trị nào trong body. Giá trị mặc định trả ra mặc định của function là null.

Operators

Dart hỗ trợ rất nhiều operator từ cơ bản đến một số operator mới. Bạn có thể override lại khá nhiều operator tùy vào mục đích của bạn. Dưới đây là bảng operator được hỗ trợ bởi Dart: Operators Table

Arithmetic operators

Dart hỗ trợ một số operator toán học:Arithmetic operators table

Mình sẽ giải trích dẫn một số operator có thể mới mẻ với mọi người:

 • ~/: Chia 2 số và trả về kết quả là số nguyên. assert(5 ~/ 2 == 2); // Result is an int

Equality and relational operators

Một số operator so sánh hơn, bằng: Equality and relational operators table.

Type test operators

Chúng ta sử as, is, và is! operator để kiểm tra type lúc runtime.

Operator Ý nghĩa
as Operator dùng để ép kiểu
is Return True nếu type checking là đúng
is! Return False nếu type checking là sai

Hãy cùng nhìn đoạn code ở dưới đây:

if (emp is Person) {
 // Type check
 emp.firstName = 'Bob';
}

Ở trong Kotlin họ gọi đây là smart cast vì variable emp được kiểm tra bằng operator is với Person, nếu True thì statement ở dưới, variable emp tự động được hiểu là Person luôn.

Bạn có thể dùng operator as như sau:

(emp as Person).firstName = 'Bob';

Note: 2 đoạn code trên không tương đương nhé. Nếu trong trường hợp empnull hoặc không phải là Person, example đầu tiên sẽ không có vấn đề gì xảy ra vì nó trả ra False, còn với example 2 sẽ throw ra exception.

Assignment operators

// Assign value to a
a = value;
// Assign value to b if b is null; otherwise, b stays the same
b ??= value;

Bình thường bạn có thể dùng operator = để gán 1 giá trị, vậy chuyện gì sẽ ra khi giá trị gán là null và bạn không muốn điều đó xảy ra. Đoạn code trên giải quyết vấn đề đó một cách ngắn gọn với operator ??=. Chỉ khi value không null, thì value mới được gán cho b.

Anh em tham khảo thêm một số assignment operator ở đây: Assignment operators table.

Conditional expressions

Dart hỗ trợ 2 operator giúp bạn thực hiện code nhanh hơn tương tự với if-else:

condition ? expr1 : expr2

Cái này có vẻ quá quen thuộc rồi nên mình sẽ không nói nữa.

expr1 ?? expr2

Với operator này, nếu expr1 không null, sẽ return giá trị của nó, nếu không sẽ return giá trị của expr2

Ví dụ:

var visibility = isPublic ? 'public' : 'private';

String playerName(String name) => name ?? 'Guest';

Cascade notation (..)

.. cho phép bạn thực hiện một loạt các operation trên cùng 1 object.
Nếu không dùng cascade:

var button = querySelector('#confirm');
button.text = 'Confirm';
button.classes.add('important');
button.onClick.listen((e) => window.alert('Confirmed!'));

Sau khi dùng cascade:

querySelector('#confirm') // Get an object.
 ..text = 'Confirm' // Use its members.
 ..classes.add('important')
 ..onClick.listen((e) => window.alert('Confirmed!'));

Note: "double dot" .. không phải là operator. Nó là một syntax của Dart.

Safe call

Lý do mình gọi nó là "safe call" vì hẳn trong chúng ta đã đối mặt rất nhiều với NullPointerException. Lý do là chúng ta không check null trước khi gọi một object, thực sự thì nó rất rườm rà if not nul.... Do đó Dart cung cấp cho chúng ta một operator để làm việc đó dễ dàng hơn: ?.

var a = foo?.bar()

Nếu foo là null, function bar() sẽ không được gọi và a sẽ bằng null.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ngohado

8 bài viết.
118 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
59 17
(Ảnh) Video demo: (Link) Tình hình là đợt vừa rồi mình có ngó Kiaplog profile của anh (Link), lướt lướt thấy có chủ đề (Link) có lượng kipalog ...
ngohado viết hơn 5 năm trước
59 17
White
58 13
(Ảnh) Các ứng dụng sử dụng Indicator Library: (Link) (Ảnh) Hi anh em, tình hình là đợt vừa rồi mình có viết bài về (Link) được mọi người ủng h...
ngohado viết hơn 5 năm trước
58 13
White
22 1
Sắp hết tuần rồi mà chưa thấy đề tài nào ngắn ngắn để viết thì hôm nay có việc phải setup một project đưa lên Github cho team checkout về code. Bỗn...
ngohado viết hơn 5 năm trước
22 1
Bài viết liên quan
White
12 0
Những điểm đánh dấu khi tìm hiểu về Dart Mình cùng với ông anh chơi chung nó cùng chạy đua một thử thách xem ai học Flutter nhanh nhất. Sau đây là...
Trần Đức Tâm viết hơn 3 năm trước
12 0
White
2 0
Control flow statements Anh em có thể tham khảo tại (Link). Vì phần này khá cơ bản và giống Java, không có gì đặc biệt nên mình sẽ bỏ qua. Throw...
ngohado viết 4 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
118 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!