[Series Dart Lang] Phần 1: Tổng quan, các concepts, biến, function trong Dart
dart
11
flutter
16
White

ngohado viết ngày 16/05/2018

Mở đầu

Hi anh em! Tiếp tục sau vụ dịch tài liệu Kotlin ngót cũng được một năm. Nay mình sẽ tiếp tục dịch docs của Dart, đây cũng là cơ hội để mình học và dấn thân vào Flutter. Mời anh em theo dõi series này nhé. (Có những phần mình không hiểu hoặc hiểu sai thì mong anh em góp ý nha). Anh em dùng DartPad để code thử nha.

A Tour of the Dart Language

Tour này sẽ tập trung vào những phần chính của Dart.

A basic Dart program

Đoạn code dưới đây thể hiện tổng quan của ngôn ngữ Dart.

// Định nghĩa 1 hàm (function)
printInteger(int aNumber) {
 print('The number is $aNumber.'); // Print to console.
}

// Khi chương trình được excute, hàm main sẽ được thực thi đầu tiên
main() {
 var number = 42; // Khai báo và gán giá trị cho biến.
 printInteger(number); // Gọi hàm printInteger()
}

Những concepts quan trọng

Nếu như bạn học Dart, hãy luôn ghi nhớ những khái niệm dưới đây:

 • Do Dart là ngôn ngữ thuần OOP nên tất cả những thứ bạn gán cho biến đều là object, mọi object đều là instance (thể hiện) của một class. Kể cả số, method (hàm), và null cũng đều là object. Tất cả các object đều kế thừa từ Object class.

 • Kiểu type của 1 variable là optional bởi vì Dart có thể tự suy ra type dựa trên giá trị truyền vào cho biến. Ở đoạn code bên trên, biến number được hiểu là kiểu int. Khi bạn muốn khai báo 1 variable mà type của nó không được xác định, hãy sử dụng type dynamic.

 • Như các ngôn ngữ khác, Dart hỗ trợ generic type, ví dụ như List<int> (1 danh sách kiểu số nguyên) hoặc List<dynamic> (1 danh sách các object mà type không xác định, nó có thể chấp nhận mọi loại type).

 • Dart hỗ trợ top-level function (giống như main()), đồng nghĩa bạn có thể sử dụng hàm đó ở bất cứ đâu mà không cần thông qua tên class hay bất kỳ instance của class nào cả. Bạn cũng có thể tạo một hàm bên trong một hàm (còn gọi là nested function hoặc local function).

 • Tương tự Dart cũng hỗ trợ top-level variable.

 • Không giống với Java, Dart không hỗ trợ public, protected, và private. Nếu như identifier (tên biến, hàm,...) bắt đâu vời dấu gạch dưới ( _ ) , thì nó private trong library của nó. Mỗi file .dart được coi là 1 library. Chi tiết Libraries and visibility .

 • Identifier có thể bắt đầu bằng một chữ cái hoặc dấu gạch dưới ( _ ).

 • Sometimes it matters whether something is an expression or a statement, so it helps to be precise about those two words. (Đoạn này mình không hiểu lắm, anh em chia sẻ giúp)

 • Dart tools có thể báo cho bạn 2 loại vấn đề: warnings và errors. Warnings là những dấu hiểu chỉ ra rằng code của bạn có thể không hoạt động, nhưng chương trình của bạn vẫn có thể chạy. Errors có thể là error lúc compile-time hoặc run-time. Error lúc compile-time hiển nhiên sẽ khiến code bạn không chạy được, còn kết quả của error run-time sẽ là những exceptions được throw ra khi chạy.

Keywords

Sau đây là danh sách các keywords mà Dart sử dụng. Bạn không thể dụng những keyword này như một identifier. Tham khảo link.

Variables

Dưới đây là đoạn code tạo một variable và khởi tạo giá trị ban đầu cho nó:

var name = 'Bob';
// name = 1; Compile lỗi, do name đã được định nghĩa là String sau khi được khởi tạo với giá trị 'Bob'

Variables lưu trữ references (tham chiếu). Biến trên gọi là name chứa tham chiếu đến String object và có giá trị là "Bob".

Kiểu của biến name được hiểu là String. Nếu bạn muốn biến đó không bị giới hạn một loại type, hãy dùng Object hoặc dynamic:

dynamic name = 'Bob';
name = 1; // Hoàn toàn oke.

Giá trị mặc định (Default value)

Nếu 1 variable không được khởi tạo, thì giá trị mặc định của chúng là null. Ngay kể cả chúng là kiểu int thì nếu không tạo thì giá trị mặc định vẫn là null, vì mọi thứ trong Dart đều là object mà.

int lineCount;
assert(lineCount == null);

Final và const

Nếu bạn không định thay đổi giá trị của một variable, hãy sử dụng final hoặc const, thay cho var hoặc đi kèm cùng các type khác như int, String,... Một biến final (final variable) chỉ được khởi tạo một lần duy nhất, một biến const (const variable) được khởi tạo lúc compile (const được ngầm hiểu là final). Những biến final ở top-level được khởi tạo lần đầu tiên khi chúng được sử dụng.

Note: Instance variables can be final but not const. (Nghĩa là với các biến được khai báo như một property của 1 class thì có thể là final, còn const thì không)

Ví dụ về final variable:

final name = 'Bob'; // Không định nghĩa type biến
// name = 'Alice'; // Bỏ comment ra sẽ lỗi
final String nickname = 'Bobby';

Sử dụng const cho variable khi bạn muốn nó thành compile-time constant. Nếu khai báo const variable ở trong class, thay vì chỉ sử dụng const, bạn phải sử dụng static const. Khởi tạo một const variable với 1 số, hoặc 1 string, hoặc với một const variable khác, hoặc có thể là phép tính toán học:

const bar = 1000000; // Unit of pressure (dynes/cm2)
const double atm = 1.01325 * bar; // Standard atmosphere

const không chỉ khởi tạo 1 constant variable, mà nó cũng có thể sử dụng để tạo một constant values.

// Note: [] tạo một list rỗng.
// const [] tạo một list rỗng (Empty), và không thể thay đổi (Immutable) (EIL).
var foo = const []; // foo is currently an EIL.
final bar = const []; // bar will always be an EIL.
const baz = const []; // baz is a compile-time constant EIL.

Để dùng const tạo constant values, anh em có thể xem ở đây Lists, Maps, và Classes.

Built-in types

Dart hỗ trợ những loại dữ liệu sau đây:

 • numbers
 • strings
 • booleans
 • lists (cũng có thể coi như arrays)
 • maps
 • runers (dùng để hiện thị các ký hiệu Unicode trong string, kiểu như mấy emotion)
 • symbols

Do tất cả các variable ở trong Dart đều được coi là object, bạn có thể sử dụng constructors để khởi tạo variable. Có nhiều loại built-in type có constructor. Ví dụ như bạn có thể dụng constructor Map() để khởi tạo một map.

Numbers

Các kiểu số trong Dart tồn tại dưới 2 dạng chính: intdouble.

Cả intdouble đều là subtypes của num. Do chúng đều là object nên có khá nhiều method hỗ trợ như abs(), ceil() làm tròn lên, floor() làm tròn xuống. Nếu bạn muốn nhiều hơn dart:math có thể giúp bạn.

int x = 1;
int hex = 0xDEADBEEF;

double y = 1.1;
double exponents = 1.42e5;

Dưới đây là cách bạn chuyển từ string sang số và ngược lại

// String -> int
var one = int.parse('1');
assert(one == 1);

// String -> double
var onePointOne = double.parse('1.1');
assert(onePointOne == 1.1);

// int -> String
String oneAsString = 1.toString();
assert(oneAsString == '1');

// double -> String
String piAsString = 3.14159.toStringAsFixed(2);
assert(piAsString == '3.14');

Strings

var s1 = 'Single quotes work well for string literals.';
var s2 = "Double quotes work just as well.";
var s3 = 'It\'s easy to escape the string delimiter.';
var s4 = "It's even easier to use the other delimiter.";

Để tạo 1 string, bạn có thể dụng nháy đơn ' hoặc nháy kéo ". Điểm mình rất thích đó là bạn có thể truyền value vào trong string rất đơn giản $variable hoặc ${expression}:

var s = 'string interpolation';

assert('Dart has $s, which is very handy.' ==
  'Dart has string interpolation, ' +
    'which is very handy.');
assert('That deserves all caps. ' +
    '${s.toUpperCase()} is very handy!' ==
  'That deserves all caps. ' +
    'STRING INTERPOLATION is very handy!');

Note: Bạn dùng == để so sánh xem 2 object có bằng nhau hay không. Với string thì 2 string bằng nhau khi các phần tử (unit) trong string giống nhau (string là một dãy các UTF-16 code unit).

Để tạo một multi-line string:

var s1 = '''
You can create
multi-line strings like this one.
''';

var s2 = """This is also a
multi-line string.""";

Bạn có thể tạo "raw" string bằng cách thêm đằng trước r:

var s = r"In a raw string, even \n isn't special.";

Raw string bạn có thể hiểu là nó sẽ hiển thị đúng như những gì bạn ghi lên, giả sử như đoạn code trên \n sẽ không được coi là xuống dòng nữa.
Anh em có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng strings ở đây: Strings and regular expressions.

Lists

Collection phổ biến nhất trong hầu hết các ngôn ngữ đều là array. Trong Dart thì arrays là Lists object.

List trong Dart nhìn có vẻ giống với array của JavaScript:

var list = [1, 2, 3];

Note: identifier list được suy ra type là List<int>

Bạn cũng có thể tạo list như một compile-time constant:

var constantList = const [1, 2, 3];
// constantList[1] = 1; // Uncommenting this causes an error.

List có rất nhiều các method hỗ trợ. Anh em có thể tham khảo thêm ở đây: Collections.

Maps

Map là một object dạng giúp liên kết giữa keyvalue. Bạn có thể khởi tạo một map bằng map literals hoặc Map type.

Dưới đây là cách tạo map bằng map literals:

var gifts = {
 // Key:  Value
 'first': 'partridge',
 'second': 'turtledoves',
 'fifth': 'golden rings'
};

var nobleGases = {
 2: 'helium',
 10: 'neon',
 18: 'argon',
};

Hoặc tạo bằng constructor:

var gifts = new Map();
gifts['first'] = 'partridge';
gifts['second'] = 'turtledoves';
gifts['fifth'] = 'golden rings';

var nobleGases = new Map();
nobleGases[2] = 'helium';
nobleGases[10] = 'neon';
nobleGases[18] = 'argon';

Thêm một cặp key-value mới:

var gifts = {'first': 'partridge'};
gifts['fourth'] = 'calling birds'; // Add a key-value pair

Lấy giá trị từ map bằng key:

var gifts = {'first': 'partridge'};
assert(gifts['first'] == 'partridge');

Nếu key không tồn tại, giá trị trả ra là null:

var gifts = {'first': 'partridge'};
assert(gifts['fifth'] == null);

Sử dụng .length để lấy số cặp key-value trong map:

var gifts = {'first': 'partridge'};
gifts['fourth'] = 'calling birds';
assert(gifts.length == 2);

Bạn cũng có thể tạo map như một compile-time constant:

final constantMap = const {
 2: 'helium',
 10: 'neon',
 18: 'argon',
};

// constantMap[2] = 'Helium'; // Uncommenting this causes an error.

Map có rất nhiều các method hỗ trợ. Anh em có thể tham khảo thêm ở đây: Maps

Functions

Như trong phần concepts đã nêu, function ũng là object và có type Function. Có nghĩa là một function cũng có thể gán cho 1 variable và truyền nó cho một function khác như một 1 argument.

Dưới đây là cách implement 1 function:

bool isNoble(int atomicNumber) {
 return _nobleGases[atomicNumber] != null;
}

Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua type trong function, tuy nhiên Dart không recommend theo cách này:

isNoble(atomicNumber) {
 return _nobleGases[atomicNumber] != null;
}

Nếu function chỉ có một expression (biểu thức), bạn có thể viết 1 cách ngắn gọn sau:

bool isNoble(int atomicNumber) => _nobleGases[atomicNumber] != null;

=> expression là cách viết gọn của { return expression; }

Note: Chỉ có expression đứng đằng sau =>, không áp dụng cho statement. Ví dụ bạn không thể để if statement đằng sau => được. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng conditional expression condition ? expr1 : expr2.

Một function có thể có 2 loại parameter: required(là những parame cần phải có) và optional(là những parameter có truyền hay vào hay không cũng được, nếu không truyền thì giá trị của parameter đó là null). Required parameters sẽ được viết trước, theo sau là các optional parameters.

Optional named parameters

Khi gọi 1 function, bạn có truyền giá trị thông qua tên biến paramName: value, việc này giúp việc đọc code dễ dàng hơn trong các trường hợp function có quá nhiều parameter:

enableFlags(bold: true, hidden: false);

Để làm được thế, function phải khai báo parameters ở trong { }, ví dụ {param1, param2, …}:

/// Sets the [bold] and [hidden] flags ...
void enableFlags({bool bold, bool hidden}) {
 // ...
}

Optional positional parameters

Với optional parameter bạn có thể không cần truyền giá trị cho parameter đó. Bằng cách cho chúng vào trong []:

String say(String from, String msg, [String device]) {
 var result = '$from says $msg';
 if (device != null) {
  result = '$result with a $device';
 }
 return result;
}

//Bỏ qua optional parameter
assert(say('Bob', 'Howdy') == 'Bob says Howdy');

//Truyền giá trị cho optional parameter
assert(say('Bob', 'Howdy', 'smoke signal') ==
  'Bob says Howdy with a smoke signal');

Default parameter values

Bạn có thể sử dụng = để gán giá trị default cho parameter. Giá trị default phải là các compile-time constant:

/// Sets the [bold] and [hidden] flags ...
void enableFlags({bool bold = false, bool hidden = false}) {
 // ...
}

// bold will be true; hidden will be false.
enableFlags(bold: true);

Bạn cũng có thể gán list hoặc map là giá trị default bằng từ khóa const:

void doStuff(
  {List<int> list = const [1, 2, 3],
  Map<String, String> gifts = const {
   'first': 'paper',
   'second': 'cotton',
   'third': 'leather'
  }}) {
 print('list: $list');
 print('gifts: $gifts');
}
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ngohado

8 bài viết.
118 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
58 13
(Ảnh) Các ứng dụng sử dụng Indicator Library: (Link) (Ảnh) Hi anh em, tình hình là đợt vừa rồi mình có viết bài về (Link) được mọi người ủng h...
ngohado viết gần 5 năm trước
58 13
White
57 17
(Ảnh) Video demo: (Link) Tình hình là đợt vừa rồi mình có ngó Kiaplog profile của anh (Link), lướt lướt thấy có chủ đề (Link) có lượng kipalog ...
ngohado viết gần 5 năm trước
57 17
White
22 1
Sắp hết tuần rồi mà chưa thấy đề tài nào ngắn ngắn để viết thì hôm nay có việc phải setup một project đưa lên Github cho team checkout về code. Bỗn...
ngohado viết gần 5 năm trước
22 1
Bài viết liên quan
White
12 0
Những điểm đánh dấu khi tìm hiểu về Dart Mình cùng với ông anh chơi chung nó cùng chạy đua một thử thách xem ai học Flutter nhanh nhất. Sau đây là...
Trần Đức Tâm viết gần 3 năm trước
12 0
White
2 0
Control flow statements Anh em có thể tham khảo tại (Link). Vì phần này khá cơ bản và giống Java, không có gì đặc biệt nên mình sẽ bỏ qua. Throw...
ngohado viết hơn 3 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
118 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!