[Series] Spring Core - Keep It Simple (P6): Bean Lifecycle Callback
Java
202
spring
75
spring core
49
White

Nguyễn Tuấn Anh viết ngày 11/04/2019

Giống như EJB, Spring cũng hỗ trợ 2 loại lifecycle callback sau:

 • Initialization method: phương thức này sẽ được gọi ngay sau khi Spring IoC container khởi tạo bean và inject các dependency của bean thành công, và ngay trước khi instance của bean được request.
 • Destruction method: phương thức này sẽ được gọi ngay trước khi Spring IoC Container chứa bean đó bị hủy bỏ/đóng.

Chú ý: Destruction method không hoạt động với prototype bean.

Kể từ phiên bản Spring 2.5, chúng ta có 3 cách để chúng ta định nghĩa lifecycle callback:

 1. Chỉ định initialization method và destruction method thông qua 2 thuộc tính initMethoddestroyMethod của @Bean => không thể áp dụng cho component.
 2. Chỉ định initialization method và destruction method thông qua 2 annotation @PostConstruct@PreDestroy (được đặc tả ở JSR-250).
 3. Bean implement 2 interface InitializingBeanDisposableBean, rồi ghi đè 2 phương thức afterPropertiesSet()destroy().

1. initMethoddestroyMethod

FooService.java

package org.ashina.tutorial.spring;

public class FooService {

  public void init() {
    System.out.println("fooService was initialized");
  }

  @Override
  public void doStuff() {
    System.out.println("This is fooService bean");
  }

  public void destroy() {
    System.out.println("fooService was destroyed");
  }

}

AppConfig.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class AppConfig {

  @Bean(initMethod = "init", destroyMethod = "destroy")
  public FooService fooService() {
    return new FooService();
  }

}

Main.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    FooService fooService = ctx.getBean(FooService.class);
    fooService.doStuff();
    ctx.close();
  }

}

Kết quả:

fooService was initialized
This is fooService bean
fooService was destroyed

2. @PostConstruct@PreDestroy

FooService.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.annotation.PreDestroy;

public class FooService {

  @PostConstruct
  public void init() {
    System.out.println("fooService was initialized");
  }

  @Override
  public void doStuff() {
    System.out.println("This is fooService bean");
  }

  @PreDestroy
  public void destroy() {
    System.out.println("fooService was destroyed");
  }

}

AppConfig.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class AppConfig {

  @Bean
  public FooService fooService() {
    return new FooService();
  }

}

Main.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    FooService fooService = ctx.getBean(FooService.class);
    fooService.doStuff();
    ctx.close();
  }

}

Kết quả:

fooService was initialized
This is fooService bean
fooService was destroyed

3. InitializingBeanDisposableBean

FooService.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.beans.factory.DisposableBean;
import org.springframework.beans.factory.InitializingBean;

public class FooService implements InitializingBean, DisposableBean {

  @Override
  public void afterPropertiesSet() throws Exception {
    System.out.println("fooService was initialized");
  }

  @Override
  public void doStuff() {
    System.out.println("This is fooService bean");
  }

  @Override
  public void destroy() throws Exception {
    System.out.println("fooService was destroyed");
  }

}

AppConfig.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class AppConfig {

  @Bean
  public FooService fooService() {
    return new FooService();
  }

}

Main.java

package org.ashina.tutorial.spring;

import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    AnnotationConfigApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext(AppConfig.class);
    FooService fooService = ctx.getBean(FooService.class);
    fooService.doStuff();
    ctx.close();
  }

}

Kết quả:

fooService was initialized
This is fooService bean
fooService was destroyed

Tài liệu tham khảo

https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/core.html#beans-factory-lifecycle

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Tuấn Anh

30 bài viết.
271 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
60 42
MyContact là một ứng dụng mà mình thường viết mỗi khi học một ngôn ngữ hay công nghệ mới. MyContact chỉ là một ứng dụng CRUD đơn giản, cho phép ngư...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 4 năm trước
60 42
White
43 16
Hướng dẫn lập trình Spring Security Trong bài viết lần này, mình sẽ giúp các bạn bước đầu tìm hiểu (Link) thông qua xây dựng các chức năng: Đăng ...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 4 năm trước
43 16
White
23 0
Trước đây khi mới học Spring, mình thường nhảy thẳng lên tìm hiểu các project như Spring MVC hay Spring Boot để viết ứng dụng, thỉnh thoảng mới ngó...
Nguyễn Tuấn Anh viết hơn 2 năm trước
23 0
Bài viết liên quan
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
271 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!