[Series] Linux System Administrator's guide. [Phần 6]
Unix
31
Linux
111
Sysadmin
16
White

Trần Đạt viết ngày 09/03/2017

"That's Hall Monitor to you!"

Chương 6. Giám sát hệ thống.

Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của người quản trị hệ thống , đó chính là theo dõi hệ thống của anh/cô ta. Với tư cách một sysadmin, bạn sẽ cần phải biết được những gì đang xảy ra trên hệ thống của mình tại một thời điểm cho trước. Bao nhiêu phần trăm tài nguyên hệ thống đang được sử dụng, lệnh nào đang được chạy , ai đã và đang login ? Chương này sẽ bao quát cho bạn thấy làm thế nào bạn có thể giám sát hệ thống của mình, và trong một vài trường hợp, làm thế nào bạn có thể giải quyết những vấn đề có nguy cơ phát sinh.

Khi một vấn đề về hiệu suất phát sinh, đây thường là 4 nguyên nhân chính mà bạn cần xem xét:

 • CPU
 • Memory
 • Disk I/O
 • Mạng

Khả năng xác định được đâu là nơi gây ra hiện tượng nghẽn cổ chai, sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

6.1. Tài nguyên hệ thống.

Việc giám sát hiệu suất hệ thống của bạn là cần thiết. Nếu như tài nguyên hệ thống trở nên khan hiếm, nó có thể sinh ra rất nhiều vấn đề. Tài nguyên hệ thống có thể bị chiếm dụng bởi những người dùng độc lập, hoặc bởi các dịch vụ được host trên hệ thống của bạn (các email, các trang web...). Nếu như bạn có khả năng biết được điều gì đang xảy ra, nó sẽ giúp bạn quyết định xem hệ thống có cần được nâng cấp hay không, hoặc có nên di chuyển các dịch vụ khác sang các máy khác hay không.

6.1.1. Lệnh top.

Lệnh phổ biến nhất dùng để giám sát hệ thống, chắc hẳn phải nhắc tới top. Lệnh này sẽ hiển thị một danh sách các báo cáo được cập nhật thường xuyên về việc sử dụng tài nguyên hệ thống.

$ top
top - 09:21:02 up 27 min, 1 user, load average: 0,32, 0,38, 0,41
Tasks: 205 total,  1 running, 204 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 0,9 us, 0,3 sy, 0,0 ni, 98,7 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 
KiB Mem : 8065332 total, 6145064 free,  517888 used, 1402380 buff/cache
KiB Swap: 8000508 total, 8000508 free,    0 used. 7376284 avail Mem 

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND 
 1222 root   20  0 201196 55260 31724 S  4,7 0,7  0:25.53 Xorg   
 3599 trandat  20  0 448956 35352 26344 S  3,3 0,4  0:00.36 gnome-t+ 
 2827 trandat  20  0 973656 200424 130696 S  2,3 2,5  2:59.93 chrome  
 2323 trandat  20  0 865072 162856 97004 S  1,0 2,0  1:21.02 chrome  
 1724 trandat  20  0 113268 11396  9980 S  0,3 0,1  0:00.61 i3    
 2297 trandat  20  0 206992  8744  6024 S  0,3 0,1  0:00.32 at-spi2+ 
 3619 trandat  20  0  43464  4100  3392 R  0,3 0,1  0:00.03 top   
  1 root   20  0 119796  5900  3920 S  0,0 0,1  0:01.25 systemd 
  2 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kthreadd 
  3 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 ksoftir+ 
  5 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kworker+ 
  7 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:01.86 rcu_sch+ 
  8 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 rcu_bh  
  9 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 migrati+ 
  10 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 watchdo+ 
  11 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 watchdo+ 
  12 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 migrati+ 
  13 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 ksoftir+ 
  15 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kworker+ 
  16 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 watchdo+ 
  17 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 migrati+ 
  18 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 ksoftir+ 
  20 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kworker+ 
  21 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 watchdo+ 
  22 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 migrati+ 
  23 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.02 ksoftir+ 
  25 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kworker+ 
  26 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 watchdo+ 
  27 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 migrati+ 
  28 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 ksoftir+ 
  30 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kworker+ 
  31 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 watchdo+ 
  32 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 migrati+ 
  33 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 ksoftir+ 
  35 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kworker+ 
  36 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 watchdo+ 
  37 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 migrati+ 
  38 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 ksoftir+ 
  40 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kworker+ 
  41 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 watchdo+ 
  42 root   rt  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 migrati+ 
  43 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 ksoftir+ 
  45 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kworker+ 
  46 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kdevtmp+ 
  47 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 netns  
  48 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 perf   
  49 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 khungta+ 
  50 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 writeba+ 
  51 root   25  5    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 ksmd   
  52 root   39 19    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.18 khugepa+ 
  53 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 crypto  
  54 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kintegr+ 
  55 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 bioset  
  56 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kblockd 
  57 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 ata_sff 
  58 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 md    
  59 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 devfreq+ 
  62 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.01 kworker+ 
  64 root   20  0    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 kswapd0 
  65 root    0 -20    0   0   0 S  0,0 0,0  0:00.00 vmstat 

Các phần trong báo cáo của top , như thời gian hệ thống, thời lượng hệ thống đã chạy, tài nguyên CPU, tài nguyên bộ nhớ vật lý và bộ nhớ swap, số lượng các tiến trình. Phía dưới là một danh sách các tiến trình được sắp theo lượng tài nguyên CPU mà chúng chiếm dụng.

Bạn có thể chỉnh sửa output của top trong khi nó đang chạy. Nếu bạn nhấn phím i, top sẽ không hiển thị các tiến trình đang nghỉ ngơi nữa. Để thấy chúng , bạn nhấn i một lần nữa. Nhấn phím M sẽ sắp xếp danh sách theo lượng memory bị chiếm dụng, S sẽ sắp xếp theo thời lượng mà các tiến trình đã chạy, P sẽ sắp xếp theo lượng tài nguyên CPU mà các tiến trình chiếm dụng.

Ngoài các tùy chọn trên, bạn cũng có thể sửa đổi các tiến trình bằng top. Bạn có thể nhấn u để theo dõi các tiến trình thuộc sở hữu của một người dùng cụ thể, nhấn k để giết, r để renice một tiến trình cho trước.

Để biết những thông tin sâu và chi tiết hơn về các tiến trình, bạn có thể nhìn vào trong /proc. Bạn sẽ tìm thấy trong filesystem này một loạt các thư mục con có tên là những con số. Những thư mục này được liên kết với những tiến trình đang chạy, và tên thư mục chính là process id của tiến trình tương ứng. Trong mỗi một thư mục, bạn có thể tìm thấy một chuỗi các file chứa các thông tin về tiến trình mà bạn cần tìm.

BẠN PHẢI CỰC KỲ THẬN TRỌNG ĐỂ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI NHỮNG FILE NÀY, NẾU KHÔNG SẼ GÂY RA NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁ NGUY HIỂM CHO HỆ THỐNG

.6.1.2. Lệnh iostat.

Lệnh này hiển thị tải trung bình của CPU và thông tin về lưu lượng , tình trạng nhập/xuất của đĩa. Đây là một lệnh tuyệt vời để giám sát sự sử dụng đĩa trên hệ thống của bạn.

Linux 4.4.0-21-generic (trandat-GL552VX)  12/13/2016 _x86_64_  (8 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      4,18  0,10  0,55  0,57  0,00  94,60

Device:      tps  kB_read/s  kB_wrtn/s  kB_read  kB_wrtn
sda       19,77    332,02    118,81  1085957   388593
dm-0       3,80    66,59     0,25   217797    812

6.1.3. Lệnh ps.

Lệnh ps sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các tiến trình đang chạy. Có một danh sách rộng các tùy chọn cho bạn lựa chọn.

ps thường được dùng với mục đích liệt kê tất cả các tiến trình đang chạy, để làm điều này, bạn gõ lệnh ps -ef.

UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
root     1   0 0 08:53 ?    00:00:01 /sbin/init splash
root     2   0 0 08:53 ?    00:00:00 [kthreadd]
root     3   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ksoftirqd/0]
root     5   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/0:0H]
root     7   2 0 08:53 ?    00:00:04 [rcu_sched]
root     8   2 0 08:53 ?    00:00:00 [rcu_bh]
root     9   2 0 08:53 ?    00:00:00 [migration/0]
root    10   2 0 08:53 ?    00:00:00 [watchdog/0]
root    11   2 0 08:53 ?    00:00:00 [watchdog/1]
root    12   2 0 08:53 ?    00:00:00 [migration/1]
root    13   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ksoftirqd/1]
root    15   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/1:0H]
root    16   2 0 08:53 ?    00:00:00 [watchdog/2]
root    17   2 0 08:53 ?    00:00:00 [migration/2]
root    18   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ksoftirqd/2]
root    20   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/2:0H]
root    21   2 0 08:53 ?    00:00:00 [watchdog/3]
root    22   2 0 08:53 ?    00:00:00 [migration/3]
root    23   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ksoftirqd/3]
root    25   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/3:0H]
root    26   2 0 08:53 ?    00:00:00 [watchdog/4]
root    27   2 0 08:53 ?    00:00:00 [migration/4]
root    28   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ksoftirqd/4]
root    30   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/4:0H]
root    31   2 0 08:53 ?    00:00:00 [watchdog/5]
root    32   2 0 08:53 ?    00:00:00 [migration/5]
root    33   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ksoftirqd/5]
root    35   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/5:0H]
root    36   2 0 08:53 ?    00:00:00 [watchdog/6]
root    37   2 0 08:53 ?    00:00:00 [migration/6]
root    38   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ksoftirqd/6]
root    40   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/6:0H]
root    41   2 0 08:53 ?    00:00:00 [watchdog/7]
root    42   2 0 08:53 ?    00:00:00 [migration/7]
root    43   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ksoftirqd/7]
root    45   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/7:0H]
root    46   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kdevtmpfs]
root    47   2 0 08:53 ?    00:00:00 [netns]
root    48   2 0 08:53 ?    00:00:00 [perf]
root    49   2 0 08:53 ?    00:00:00 [khungtaskd]
root    50   2 0 08:53 ?    00:00:00 [writeback]
root    51   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ksmd]
root    52   2 0 08:53 ?    00:00:00 [khugepaged]
root    53   2 0 08:53 ?    00:00:00 [crypto]
root    54   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kintegrityd]
root    55   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    56   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kblockd]
root    57   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ata_sff]
root    58   2 0 08:53 ?    00:00:00 [md]
root    59   2 0 08:53 ?    00:00:00 [devfreq_wq]
root    62   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/1:1]
root    64   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kswapd0]
root    65   2 0 08:53 ?    00:00:00 [vmstat]
root    66   2 0 08:53 ?    00:00:00 [fsnotify_mark]
root    67   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ecryptfs-kthrea]
root    82   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kthrotld]
root    83   2 0 08:53 ?    00:00:00 [acpi_thermal_pm]
root    84   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    85   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    86   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    87   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    88   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    89   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    90   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    91   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    92   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    93   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    94   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    95   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    96   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    97   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    98   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    99   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    100   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    101   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    102   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    103   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    105   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    106   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    107   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    108   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    113   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ipv6_addrconf]
root    126   2 0 08:53 ?    00:00:00 [deferwq]
root    127   2 0 08:53 ?    00:00:00 [charger_manager]
root    180   2 0 08:53 ?    00:00:00 [scsi_eh_0]
root    181   2 0 08:53 ?    00:00:00 [scsi_tmf_0]
root    182   2 0 08:53 ?    00:00:00 [scsi_eh_1]
root    183   2 0 08:53 ?    00:00:00 [scsi_tmf_1]
root    184   2 0 08:53 ?    00:00:00 [scsi_eh_2]
root    185   2 0 08:53 ?    00:00:00 [scsi_tmf_2]
root    189   2 0 08:53 ?    00:00:00 [rtsx_pci_sdmmc_]
root    191   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/5:2]
root    193   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    195   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    201   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/7:1]
root    289   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    313   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/0:1H]
root    315   2 0 08:53 ?    00:00:00 [jbd2/sda2-8]
root    316   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ext4-rsv-conver]
root    331   2 0 08:53 ?    00:00:00 [jbd2/sda5-8]
root    332   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ext4-rsv-conver]
root    382   1 0 08:53 ?    00:00:00 /lib/systemd/systemd-journald
root    388   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kauditd]
root    403   1 0 08:53 ?    00:00:00 /sbin/lvmetad -f
root    407   1 0 08:53 ?    00:00:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root    423   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/7:1H]
root    424   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/4:1H]
root    442   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/4:2]
root    501   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/5:1H]
root    508   2 0 08:53 ?    00:00:00 [irq/128-mei_me]
root    515   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kmemstick]
root    521   2 0 08:53 ?    00:00:00 [cfg80211]
root    559   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/u17:0]
root    562   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/u17:1]
root    588   2 0 08:53 ?    00:00:06 [irq/129-iwlwifi]
root    630   2 0 08:53 ?    00:00:00 [led_workqueue]
root    631   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/4:3]
root    639   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kvm-irqfd-clean]
root    640   2 0 08:53 ?    00:00:00 [irq/95-ELAN1000]
root    645   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/6:1H]
root    696   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/2:1H]
root    697   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kworker/1:1H]
root    701   2 0 08:53 ?    00:00:00 [UVM global queu]
root    702   2 0 08:53 ?    00:00:00 [UVM Tools Event]
root    714   2 0 08:53 ?    00:00:00 [kdmflush]
root    716   2 0 08:53 ?    00:00:00 [bioset]
root    720   2 0 08:53 ?    00:00:00 [jbd2/sda3-8]
root    721   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ext4-rsv-conver]
root    753   2 0 08:53 ?    00:00:00 [jbd2/sda4-8]
root    754   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ext4-rsv-conver]
root    773   2 0 08:53 ?    00:00:00 [jbd2/dm-0-8]
root    774   2 0 08:53 ?    00:00:00 [ext4-rsv-conver]
root    954   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/thermald --no-daemo
avahi   957   1 0 08:53 ?    00:00:00 avahi-daemon: running [tranda
root    964   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/cron -f
syslog   970   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n
message+  982   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
avahi   988  957 0 08:53 ?    00:00:00 avahi-daemon: chroot helper
root    995   1 0 08:53 ?    00:00:01 /usr/sbin/acpid
root    999   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/cups-browsed
root   1002   1 0 08:53 ?    00:00:00 /lib/systemd/systemd-logind
root   1007   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/ModemManager
root   1011   1 0 08:53 ?    00:00:00 /sbin/cgmanager -m name=syste
root   1016   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/lib/accountsservice/acco
root   1023   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/NetworkManager --no
root   1077   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/irqbalance --pid=/v
root   1130   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd 
root   1188   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/mdm --nodaemon
root   1194   1 0 08:53 tty1   00:00:00 /sbin/agetty --noclear tty1 l
root   1198   1 0 08:53 ?    00:00:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O
root   1217 1188 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/mdm --nodaemon
root   1222 1217 1 08:53 tty8   00:01:23 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -audit 
root   1252   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
nvidia-+ 1267   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/bin/nvidia-persistenced 
root   1268 1023 0 08:53 ?    00:00:00 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr
nobody  1280 1023 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/dnsmasq --no-resolv
ntp    1548   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/nt
trandat  1634   1 0 08:53 ?    00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
trandat  1636 1634 0 08:53 ?    00:00:00 (sd-pam)
root   1650   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/sbin/console-kit-daemon 
trandat  1724 1217 0 08:53 ?    00:00:01 i3
trandat  1797 1724 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/d
trandat  1800   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-w
trandat  1801   1 0 08:53 ?    00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork -
trandat  1811   1 0 08:53 ?    00:00:00 /bin/sh -c i3bar --bar_id=bar
trandat  1812 1811 0 08:53 ?    00:00:00 i3bar --bar_id=bar-0 --socket
root   2182   2 0 08:58 ?    00:00:00 [kworker/3:1H]
trandat  2276   1 0 09:00 ?    00:00:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-
trandat  2280   1 0 09:00 ?    00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
trandat  2285   1 0 09:00 ?    00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run
trandat  2288 2276 0 09:00 ?    00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --config
trandat  2297   1 0 09:00 ?    00:00:01 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2
trandat  2323   1 6 09:00 ?    00:04:25 /opt/google/chrome/chrome
trandat  2328 2323 0 09:00 ?    00:00:00 cat
trandat  2329 2323 0 09:00 ?    00:00:00 [cat] <defunct>
trandat  2332 2323 0 09:00 ?    00:00:00 /opt/google/chrome/chrome --t
trandat  2333 2332 0 09:00 ?    00:00:00 /opt/google/chrome/nacl_helpe
trandat  2336 2332 0 09:00 ?    00:00:00 /opt/google/chrome/chrome --t
trandat  2418 2323 5 09:00 ?    00:03:53 /opt/google/chrome/chrome --t
trandat  2421 2418 0 09:00 ?    00:00:00 /opt/google/chrome/chrome --t
trandat  2428   1 0 09:00 ?    00:00:00 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gco
trandat  2501 2336 0 09:00 ?    00:00:00 /opt/google/chrome/chrome --t
root   2719   2 0 09:01 ?    00:00:00 [kworker/6:0]
trandat  2776 2336 0 09:01 ?    00:00:05 /opt/google/chrome/chrome --t
trandat  2786 2336 0 09:01 ?    00:00:23 /opt/google/chrome/chrome --t
trandat  2810 2336 0 09:01 ?    00:00:05 /opt/google/chrome/chrome --t
trandat  2827 2336 13 09:01 ?    00:08:32 /opt/google/chrome/chrome --t
root   3095   2 0 09:02 ?    00:00:00 [kworker/2:0]
root   3289   2 0 09:08 ?    00:00:00 [kworker/0:0]
trandat  3304 2336 0 09:08 ?    00:00:06 /opt/google/chrome/chrome --t
root   3335   2 0 09:08 ?    00:00:00 [kworker/5:0]
root   3574   2 0 09:19 ?    00:00:01 [kworker/3:0]
root   4018   2 0 09:46 ?    00:00:00 [kworker/u16:0]
root   5109   2 0 09:49 ?    00:00:00 [kworker/0:1]
root   5187   2 0 09:51 ?    00:00:00 [kworker/3:2]
root   5188   2 0 09:51 ?    00:00:00 [kworker/1:2]
trandat  5212   1 2 09:51 ?    00:00:25 /usr/bin/pulseaudio --start -
rtkit   5213   1 0 09:51 ?    00:00:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
trandat  5229   1 0 09:51 ?    00:00:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon
trandat  5286 2336 24 09:51 ?    00:03:32 /opt/google/chrome/chrome --t
root   5318   1 0 09:51 ?    00:00:00 /usr/lib/upower/upowerd
root   5404   2 0 09:52 ?    00:00:00 [kworker/7:0]
root   5466   2 0 09:55 ?    00:00:00 [kworker/u16:1]
trandat  5502   1 0 09:56 ?    00:00:00 kmix
trandat  5507   1 0 09:56 ?    00:00:00 kdeinit4: kdeinit4 Running...
trandat  5510 5507 0 09:56 ?    00:00:00 kdeinit4: klauncher [kdeinit]
trandat  5512   1 0 09:56 ?    00:00:00 kdeinit4: kded4 [kdeinit]
trandat  5516   1 0 09:56 ?    00:00:00 /usr/bin/kglobalaccel
root   5518   1 0 09:56 ?    00:00:00 /usr/lib/udisks2/udisksd --no
trandat  5528   1 0 09:56 ?    00:00:00 /usr/bin/knotify4
root   5684   2 0 09:58 ?    00:00:00 [kworker/2:2]
root   5691   2 0 09:58 ?    00:00:00 [kworker/6:2]
root   5744   2 0 10:01 ?    00:00:00 [kworker/u16:2]
trandat  5810 2336 1 10:05 ?    00:00:00 /opt/google/chrome/chrome --t
root   5860   2 0 10:05 ?    00:00:00 [kworker/6:1]
trandat  5891   1 4 10:05 ?    00:00:00 /usr/lib/gnome-terminal/gnome
trandat  5895 5891 0 10:05 pts/2  00:00:00 bash
trandat  5911 5895 0 10:05 pts/2  00:00:00 ps -fe

Cột đầu tiên cho thấy ai đang sở hữu tiến trình. Cột thứ 2 là PID của tiến trình đó. Cột thứ 3 là parent PID của tiến trình đó (parent process : là tiến trình mà khởi động , hoặc tạo ra một tiến trình khác). Cột thứ tư là số phần trăm tài nguyên CPU mà tiến trình đó chiếm dụng. Cột thứ 5 là thời gian mà tiến trình đó được khởi chạy. Cột thứ 6 chính là tty có liên quan tới tiến trình đó (nếu có). Cột thứ 7 là tổng thời lượng mà CPU dùng để chạy chúng. Cột thứ 8 là lệnh mà tiến trình đó chạy.

Với những thông tin trên bạn có thể thấy chính xác những gì đang chạy trên hệ thống, từ đó đưa ra các phương án thích hợp.

6.1.4. Lệnh vmstat.

Lệnh này chung cấp một báo cáo với những số liệu thống kê về các tiến trình hệ thống, bộ nhớ, swap , I/O , CPU. Các số liệu thống kê này được tạo ra sử dụng những dữ liệu từ lần cuối cùng lệnh này được chạy.

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 3 0   0 5213272 133028 1719736  0  0  24  16  90 425 5 1 94 0 0

Những thông tin dưới đây được tìm trong man page của vmstat :

 • procs:

r : Số lượng các process đang chờ tới luợt chạy.
b: Số luợng các process đang nằm trong chế độ uninterrputable sleep.
w: Số lượng các process được swap vào swap space những vẫn có khả năng chạy.

 • memory:

swpd: Tổng lượng bộ nhớ ảo được sử dụng (kB).
free: Tổng lượng bộ nhớ đang rảnh rỗi (kB).
buff: Tổng lượng bộ nhớ được sử dụng làm những bộ đệm (kB).

 • swap:

si: Tổng luợng bộ nhớ được swap từ đĩa vào RAM (kB/s).
so: Tổng lượng bộ nhớ được swap từ RAM vào đĩa (kB/s).

 • IO:

bi: Các block được gửi tới một block device (blocks/s).
bo: Các block được nhận từ một block device(block/s).

 • system:

in: Số lượng các ngắt trong một giây.
cs: Số lượng các tiến trình được scheduler active trong một giây.

 • CPU: Phần trăm thời lượng sử dụng CPU

us: thời lượng các tiến trình người dùng sử dụng CPU.
sy: thời lượng mà kernel và các chương trình hệ thống sử dụng CPU.
id: thởi gian rảnh (idle).

6.1.5. Lệnh lsof.

Lệnh này sẽ in ra một danh sách mọi file đang được sử dụng. Do trong Linux mọi thứ đều là file, nên danh sách này có thể sẽ rất dài. Tuy nhiên, lệnh này có thể hữu dụng trong việc phân tích chẩn đoán các vấn đề. Một ví dụ đó là nếu bạn muốn unmount một filesystem, nhưng nó lại đang được sử dụng. Bạn có thể sử dụng lệnh này cùng với grep để tìm ra ai đang sử dụng filesystem đó. Hoặc giả sử rằng bạn muốn thấy tất cả các file được sử dụng bởi một process cụ thể. Để làm điều này bạn cần dùng lệnh lsof -p <processid>.

6.2. Filesystem usage.

6.2.1. Lệnh df.

Lệnh này là công cụ đơn giản nhất để xem lượng sử dụng đĩa. Chỉ cần gõ df và bạn sẽ thấy được bao nhiêu không gian đã đĩa đã bị chiếm dụng trên các filesystem mà bạn đã mount (với kích thước blocks là 1Kilobyte).

Filesystem       1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
udev           4012384    0  4012384  0% /dev
tmpfs           806536  9716  796820  2% /run
/dev/sda2        24476036 763392 22446264  4% /
/dev/sda5         9712160 5219324  3976436 57% /usr
tmpfs           4032664  65224  3967440  2% /dev/shm
tmpfs            5120    4   5116  1% /run/lock
tmpfs           4032664    0  4032664  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1          35272    1   35272  1% /boot/efi
/dev/sda3        29398100 1477512 26404200  6% /var
/dev/sda4         9712160 2717580  6478180 30% /home
/dev/mapper/develop-Cpp  5029504 686860  4080500 15% /home/trandat/develop
cgmfs             100    0    100  0% /run/cgmanager/fs
tmpfs           806536    8  806528  1% /run/user/1000

Bạn có thể sủ dụng tùy chọn -h để yêu cầu d cho ra output với định dạng dễ đọc hơn. Output này có thể dưới dạng Kilobytes, Megabytes, Gigabytes phụ thuộc vào kích thước của filesystem. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn B để chỉ rõ kích thước của block mà bạn muốn df đọc. Ví dụ:

$ df -h
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
udev           3,9G   0 3,9G  0% /dev
tmpfs          788M 9,5M 779M  2% /run
/dev/sda2         24G 746M  22G  4% /
/dev/sda5        9,3G 5,0G 3,8G 57% /usr
tmpfs          3,9G  67M 3,8G  2% /dev/shm
tmpfs          5,0M 4,0K 5,0M  1% /run/lock
tmpfs          3,9G   0 3,9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1         35M  512  35M  1% /boot/efi
/dev/sda3         29G 1,5G  26G  6% /var
/dev/sda4        9,3G 2,6G 6,2G 30% /home
/dev/mapper/develop-Cpp 4,8G 671M 3,9G 15% /home/trandat/develop
cgmfs          100K   0 100K  0% /run/cgmanager/fs
tmpfs          788M 8,0K 788M  1% /run/user/1000

Bạn cũng có thể sử dụng -i để xem số lượng các inodes đã được sử dụng hoặc đang dư thừa. Ví dụ :

$ df -i
Filesystem        Inodes IUsed  IFree IUse% Mounted on
udev          1003096  614 1002482  1% /dev
tmpfs          1008166  914 1007252  1% /run
/dev/sda2        1564672 12767 1551905  1% /
/dev/sda5        625856 233140 392716  38% /usr
tmpfs          1008166   95 1008071  1% /dev/shm
tmpfs          1008166   5 1008161  1% /run/lock
tmpfs          1008166   18 1008148  1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1           0   0    0   - /boot/efi
/dev/sda3        1875968 37498 1838470  2% /var
/dev/sda4        625856 13552 612304  3% /home
/dev/mapper/develop-Cpp 327680  5392 322288  2% /home/trandat/develop
cgmfs          1008166   14 1008152  1% /run/cgmanager/fs
tmpfs          1008166   18 1008148  1% /run/user/1000

6.2.2. Lệnh du.

Bạn sử dụng lệnh này để xem một thư mục hoặc một file chiếm dụng bao nhiêu không gian đĩa. Nếu bạn không chỉ rõ một tệp tin, du sẽ chạy theo kiểu đệ quy, nó in ra không gian chiếm dụng của tất cả các thư mục con nằm trong thư mục đó. Ví dụ:

$ du -h myfile
4,0K  myfile
$ du -h /usr/local
4,0K  /usr/local/src
4,0K  /usr/local/sbin
4,0K  /usr/local/etc
4,0K  /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
4,0K  /usr/local/lib/python2.7/site-packages
12K /usr/local/lib/python2.7
4,0K  /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
8,0K  /usr/local/lib/python3.5
24K /usr/local/lib
4,0K  /usr/local/games
124K  /usr/local/bin
4,0K  /usr/local/share/man
4,0K  /usr/local/share/emacs/24.5/site-lisp
8,0K  /usr/local/share/emacs/24.5
4,0K  /usr/local/share/emacs/site-lisp
16K /usr/local/share/emacs
4,0K  /usr/local/share/fonts
4,0K  /usr/local/share/xml/misc
4,0K  /usr/local/share/xml/schema
4,0K  /usr/local/share/xml/declaration
4,0K  /usr/local/share/xml/entities
20K /usr/local/share/xml
4,0K  /usr/local/share/sgml/stylesheet
4,0K  /usr/local/share/sgml/misc
4,0K  /usr/local/share/sgml/dtd
4,0K  /usr/local/share/sgml/declaration
4,0K  /usr/local/share/sgml/entities
24K /usr/local/share/sgml
4,0K  /usr/local/share/ca-certificates
76K /usr/local/share
4,0K  /usr/local/include
248K  /usr/local

Nếu bạn chỉ muốn xem không gian chiếm dụng của một thư mục duy nhất, sử dụng tùy chọn -s:

$ du -h -s /usr/local
248K  /usr/local

6.3. Giám sát người dùng.

Chắc hẳn rất nhiều lần bạn muốn được biết mọi người đang làm gì trên hệ thống của bạn. Là khi bạn nhận ra rằng có sự chiếm dụng RAM quá nhiều, hoặc tải của CPU tăng đột ngột. Bạn sẽ muốn thấy ai đang log-in vào hệ thống, họ đang làm cái gì, và họ đang sử dụng kiểu tài nguyên nào của hệ thống.

6.3.1. Lệnh who.

Cách dễ nhất để thấy ai đang ở trên hệ thống, đó là sử dụng lệnh who hoặc w. Lệnh này sẽ in ra tất cả những người dùng đang logged-in vào hệ thống, và port hoặc terminal mà họ log vào. Ví dụ:

$ who
trandat tty8     2016-12-13 08:53 (:0)

6.3.2. Lại là lệnh ps.

Trong section trước, chúng ta đã biết rằng người dùng có tên trandat đã loggin vào hệ thống. Nhưng nếu chúng ta muốn thấy những thứ người đó đang làm , chúng ta sẽ làm gì? Lúc này lệnh ps phát huy tác dụng. Bạn gõ ps -u trandat, output sẽ như sau:

$ ps -u trandat
11833 pts/2  00:00:00 bash
12603 pts/3  00:00:00 bash
12662 pts/2  00:00:00 ps

6.3.3. Lệnh w.

Lệnh này dễ hơn , tiện hơn việc sử dụng đồng thời ps -uwho. w sẽ in ra không chỉ những người đang log vào hệ thống, mà còn in ra câu lệnh mà họ đang sử dụng. Ví dụ :

USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
trandat tty8   :0        08:53  4:27m 5:52  6.69s i3

Từ đây ta nhìn thấy đang có một session của i3wm đang chạy.

Link bài viết sau : [Series] Linux System Administrator's guide. [Phần 7].
Nguồn The Linux Documentation Project.
Link Bài viết trước [Series] Linux System Administrator'guide. [Phần 5].

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Trần Đạt

12 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
54 1
Chương 1. Tổng quan một hệ thống Linux Thiên chúa thấy mọi sự người đã làm, và thấy rằng nó đuợc làm rất tốt. Bible King James Version. Genesis 1:3...
Trần Đạt viết hơn 4 năm trước
54 1
White
17 1
Chương 2. Tổng quan về cây thư mục Chương này mô tả các phần quan trọng của cây thư mục trong Linux , dựa trên Tiêu chuẩn phân cấp cây thư mục Fil...
Trần Đạt viết hơn 4 năm trước
17 1
White
17 0
Chương 7. Khởi động và tắt máy. Chương này giải thích những thứ xảy ra trong quá trinh mà một hệ thống Linux được khởi động / hoặc bị tắt đi. Làm...
Trần Đạt viết hơn 4 năm trước
17 0
Bài viết liên quan
White
1 0
sudo du sh
t viết 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!