Sequelize CRUD MariaDB example | Build CRUD Node.js/Express RestAPIs example

https://grokonez.com/node-js/sequelize/sequelize-crud-mariadb-example-build-crud-node-js-express-restapis-example

Sequelize CRUD MariaDB example | Build CRUD Node.js/Express RestAPIs example

Sequelize is a promise-based ORM for Node.js v4 and later. In the tutorial, we will show how to build CRUD RestAPIs with Node.js/Express, Sequelize, MariaDB.

Related posts:

Related pages:

Overview

Project Design

nodejs-express-rest-apis-post-get-put-delete-request-sequelize-crud-apis-mariadb + architecture-project

Sequelize ORM

Installation


$ npm install --save sequelize
$ npm install --save mysql2

Setup Connection


const Sequelize = require('sequelize');
const sequelize = new Sequelize('database', 'username', 'password', {
 host: 'host',
 dialect: 'dialect',
 operatorsAliases: false,
 
 pool: {
  max: 5,
  min: 0,
  acquire: 30000,
  idle: 10000
 }
});

Sequelize Model

More at:

https://grokonez.com/node-js/sequelize/sequelize-crud-mariadb-example-build-crud-node-js-express-restapis-example

Sequelize CRUD MariaDB example | Build CRUD Node.js/Express RestAPIs example

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
4 1
Maria Galera Cluster là gì Gần đây tôi có một task liên quan đến cấu hình Galera server cho MariaDB. Cho những bạn nào chưa biết thì MariaDB là mộ...
Trần Thành viết hơn 6 năm trước
4 1
Male avatar
0 0
https://loizenai.com/angularspringbootmariadbcrud/ Tutorial: "Angular SpringBoot CRUD MariaDB Example" In the tutorial, I introduce how to create...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!