Sails Schema
sails
1
sailsjs schema
1
schema
1
Male avatar

Nguyen Trong Tuan viết ngày 13/07/2015

Trong khai báo model của SailsJS, nếu chúng ta không khai báo schema thì khi dùng hàm [ModelName].create(req.params.all(),...); toàn bộ các tham số truyền lên đều sẽ được lưu vào db.
Nhưng nếu schema được khai báo là true, thì khi đó, chỉ có những attr được liệt kê trong Model mới được lưu vào db.

module.exports = {
  schema: true,
  attributes: {
    ....
  }
};

Thanks.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Nguyen Trong Tuan

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
3 0
Mình xin được giới thiệu về 4 cách sử dụng layout trong SailsJS mà mình biết: Cách 1: Đây là cách mặc định của SailsJS, layout dùng cho project s...
Nguyen Trong Tuan viết gần 6 năm trước
3 0
Male avatar
2 4
Để lấy giá trị của các biến được truyền trên url dùng jQuery, ta sử dụng hàm sau: function GetURLParameter(sParam) { var sPageURL = window.loca...
Nguyen Trong Tuan viết gần 6 năm trước
2 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!