Road to ruby silver (Part 3)
Ruby
119
White

Baka Nobita viết ngày 09/09/2018

This is just some note for who want to get Ruby Silver certification. :)

Part1
Part2

Chapter 4: Object orientation

4.1. Define a class

4.1.1. Syntax

class <<ClassName>>
end

Sample:

class Foo
 def initialize a = 0
  @a = a
 end

 def method1
  @a
 end
end

foo1 = Foo.new(1)
foo1.method1 ⇛ 1
foo2 = Foo.new
foo2.method1 ⇛ 0

★ All commands is not contained in any method will be ran when class is loaded

puts 1
class Hoge
 puts 2
end
puts 3

⇛
1
2
3

4.1.2. Instance method and initialization method

class Foo
 def initialize a = 0
  @a = a
 end

 def method1
  @a
 end
end

⇛ method1 is an instance method of class Foo

foo1 = Foo.new
foo1.class == Foo ⇛ true

4.1.3. Inheritance class (クラス継承)

class FooExt < Foo
 def initialize a, b
  @b = b
  super a
 end

 def method2
  @a + @b
 end
end

fooExt = FooExt.new(3, 4)
fooExt.method1 ⇛ 3
fooExt.method2 ⇛ 7

FooExt.superclass ⇛ Foo

4.1.4. super

For calling the nearest parent class

4.2. Instance method

4.2.1. Class object (クラスオブジェクト)

 • Create new instance of class Foo
instance1 = Foo.new(1)
instance2 = Foo.new(1)

instance1.object_id ⇛ 70323462947500
instance2.object_id ⇛ 70323462930480
Foo.object_id ⇛ 70323462538720

4.2.2. What method will be called?

class Foo
 def initialize a
  @a = a
 end

 def get_a
  @a
 end
end

class FooExt
 def initialize a, b
  super a
  @b = b
 end

 def get_a
  puts "FooExt get_a: #{@a}"
 end

 def get_b
  puts "FooExt get_b: #{@b}"
 end
end

foo = Foo.new 3
foo.get_a
⇛ 3
foo.get_b
⇛ NameError
foo_ext = FooExt.new 3, 4
foo_ext.get_a
⇛ "FooExt get_a: 3"
foo_ext.get_b
⇛ 4

4.2.3. Inheritance chain and method_missing

 • For above example:
FooExt => Foo => Object => Kernel => BasicObject
 • Get all ancestors of a class
Foo.ancestors
⇛ [Foo, Object, Kernel, BasicObject]
FooExt.ancestors
⇛ [FooExt, Foo, Object, Kernel, BasicObject]
 • Check a class is interiting an other class
Foo < BasicObject
⇛ true
Foo < FooExt
⇛ false
 • instance_methods and instance_variables
Foo.instance_methods(false)
⇛ [:method1]
FooExt.instance_methods(false)
⇛ [:method2]
Foo.instance_variables
⇛ []
FooExt.instance_variables
⇛ []
foo1.instance_variables
⇛ [:@a]
fooExt.instance_variables
⇛ [:@b, :@a]
 • alias
alias new_method_name old_method_name
alias new_global_var_name old_global_var_name
 • undef
undef method_name
undef method1_name, method2_name

Sample:

class Test
 def method1; end

 def method2; end

 alias :method3 :method2
 undef :method2
end

Test.instance_methods(false)
⇛ [:method1, :method3]

class Test2
 def method1; end

 def method2; end

 alias :method3 :method2
 undef :method3
end

Test2.instance_methods(false)
⇛ [:method1, :method2]
 • Override method_missing method
class Test
 def method_missing m, *args
  puts "called: Test##{m}"
  super
 end
end

Test.new.do_not_existed_method
⇛ called: Test#do_not_existed_method
NoMethodError: undefined method `do_not_existed_method' for #<Test:0x007feaea84dc08>

4.2.4. Open class

 • All classes in Ruby are open. This means you can define new method for any other class.
class Test
 def method1
  "method1"
 end
end

Test.object_id
⇛ 70119510391780

t1 = Test.new
t1.method1
⇛ "method1"
t1.method2
⇛ NameError

class Test
 def method2
  "method2"
 end
end

Test.object_id
⇛ 70119510391780

t2 = Test.new
t2.method1
⇛ "method1"
t2.method2
⇛ "method2"
t1.method2
⇛ "method2"

★ Attention: There is attention when you reopen a class that is extending an other class.

class A; end
class B; end
class C < B
end

①
class C < A
end
⇛ TypeError
②
class C < B
end
⇛ OK
③
class C
end
⇛ OK

4.3. Mix-in (Modules)

4.3.1. Module definition and include

 • Some attentions about module:
  • Can not create instance for module
  • Can not inherit
  • Can be included in class or other module
module A; end
A.new ⇛ NoMethodError

module B < A
end
⇛ SyntaxError
 • Module definition syntax
module <<module_name>>
 def method_name
 end
end
 • Module is not inheritable ⇛ Ancestor of it contains only it.
module TestModule
 def method1
  "method1"
 end
end

TestModule.ancestors
⇛ [TestModule]

TestModule.instance_methods
⇛ [:method1]
 • Include module to a class
class B
 include TestModule
end

b = B.new
b.method1
⇛ "method1"
B.instance_methods(false)
⇛ [] # :method1 is not defined inside of B ⇛ do not appear in here
 • Check all modules a class is including
module A; end
module B; end

class Test1
 include A
end

class Test2 < Test1
 include B
end

Test1.included_modules
⇛ [A, Kernel]
Test2.included_modules
⇛ [A, B, Kernel]

4.3.2. Load flow when include module

module TestModule
 def method1
  "TestModule#method1"
 end
end

class A
 include TestModule

 def method1
  "A#method1"
 end
end

class B
 def method1
  "B#method1"
 end

 include TestModule
end

A.new.method1 ⇛ "A#method1"
B.new.method1 ⇛ "B#method1"

4.4. Singleton class

4.4.1. Class method

 • Definition
class A; end
def A.class_method_1
 "class_method_1"
end

A.class_method_1
⇛ "class_method_1"

A.new.class_method_1
⇛ NoMethodError
 • Define method for only 1 instance
class Foo; end

foo1 = Foo.new
foo2 = Foo.new

foo1.object_id ⇛ 70175903036120
foo1.class ⇛ Foo

def foo1.method_1
 "method_1"
end

foo1.object_id ⇛ 70175903036120
foo1.class ⇛ Foo
foo1.class.instance_methods ⇛ []

foo1.method_1
⇛ "method_1"
foo2.method_1
⇛ NoMethodError

When define method for only instance foo1,
system will create an singleton class like:

class #foo1 < Foo
 def method_1
 end
end

and foo1 is setted as the instance of class #foo1

4.4.2. Singleton class

 • Definition sample
①
class Foo; end

foo1 = Foo.new
singleton_class = class << foo1
 self
end

singleton_class
⇛ #<Class:#<Foo:0x007ff2fd810c48>>

②
class Foo; end

foo2 = Foo.new
class << foo2
 def method1
  "method1"
 end
end

foo2.method1 ⇛ "method1"
 • Define new method inside an other method
class A
 def method1
  def method2
  end
 end
end

A.instance_methods ⇛ [:method1]
A.new.method1
A.instance_methods ⇛ [:method1, :method2]

4.4.3. extend

 • Sample of using mix-in in singleton class
module TestModule
 def method1; "method1"; end
end
class Foo; end
foo1 = Foo.new
class << foo1
 include TestModule
end

foo1.method1 ⇛ "method1"
 • Use extend
module TestModule
 def method1; "method1"; end
end

class Foo; end
foo1 = Foo.new
foo1.extend(TestModule)
foo1.method1 ⇛ "method1"
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Baka Nobita

12 bài viết.
27 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
18 2
Xin thân chào các thí chủ. Bần tăng lại trở lại và ăn hại gấp n lần. Dạo gần đây nhìn vào khuynh hướng tìm hiểu tech của thiên hạ, vẫn như mọi kh...
Baka Nobita viết gần 3 năm trước
18 2
White
15 3
Sau 1 thời gian hơi sấp mặt 1 chút, bần tăng đã trở lại và ăn hại gấp n lần. Mở đầu Đối với các công ty cung cấp dịch vụ B2B, khách hàng là thượ...
Baka Nobita viết gần 3 năm trước
15 3
White
11 6
Bần tăng, 1 dev Ruby đã có kinh nghiệm làm việc cho 1 công ty Nhật 2 năm. Trong 2 năm qua bần tăng đã học được rất nhiều điều mà bản thân ngày xưa ...
Baka Nobita viết hơn 3 năm trước
11 6
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
9 6
White
9 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết hơn 6 năm trước
9 1
White
5 2
__Chú thích__: Đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết gốc của tôi. Nếu bạn muốn xem bản tiếng Anh, xin hãy trỏ tới URL (Link) Lời mở (Link) là ...
Lơi Rệ viết hơn 6 năm trước
5 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
27 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!