Road to Ruby Silver (Part 5)
Ruby
119
White

Baka Nobita viết ngày 24/03/2018

This is just some note for who want to get Ruby Silver certification. :)

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Chapter 5: Built-in classes (組み込みクラス)

5.1. Object class

5.1.1. Object's id

a = "foo"
a.object_id → 70257771679880
a.__id__ → 70257771679880
 • Use object_id, we can know the different between String and Symbol
"foo".object_id → 70257768130540
"foo".object_id → 70257768151060
:foo.object_id → 1150428
:foo.object_id → 1150428

5.1.2. Class of object

"foo".class → String
:foo.class → Symbol

5.1.3. Compare objects

 • equal?: a.equal?(b) → compare object_id of a and b
 • eql?: q.eql?(b) → compare value of a and value of b
"foo".equal?("foo") → false
"foo".eql?("foo") → true
:foo.equal?(:foo) → true
:foo.eql?(:foo) → true
 • == and ===
  • == is same with eql?
  • ===: Normaly, === can be used instead of ==. But the difference is: === can be overwrite when you define a class.
2.3.0 :irb > class String
2.3.0 :irb?>  def ==(str)
2.3.0 :irb?>  false
2.3.0 :irb?>  end
SyntaxError: (irb):38: syntax error, unexpected end-of-input, expecting keyword_end

2.3.0 :024 > class String
2.3.0 :025?>  def ===(str)
2.3.0 :026?>   return true
2.3.0 :027?>   end
2.3.0 :028?>  end
 => :===
2.3.0 :irb > "foo" === "foo1"
 => true

5.1.4. List methods of object

Ruby provides below methods:

- methods
- private_methods
- protected_methods
- public_methods
- singleton_methods

5.1.5. Clone or copy object

 • clone
 • dup
a = "str"
a.object_id → 70257775626380
b = a.clone
b.object_id → 70257775641080

a.dup.object_id → 70257780186600

The difference between clone and dup: https://stackoverflow.com/questions/10183370/whats-the-difference-between-rubys-dup-and-clone-methods

5.1.6. Instance variable

 • instance_variable_get
 • instance_variable_set
 • instance_variables

5.1.7. method_missing

class Bar
 def method_missing(name, *args)
  puts name
 end
end

b = Bar.new
b.not_existed_method → not_existed_method

5.1.8. Change object to string

"1.2".to_s
Object.new.inspect

5.1.9. Special object

true.class → TrueClass
false.class → FalseClass
nil.class → NilClass

5.2. Numeric classes: Numeric, Integer, Fixnum, Bignum, Float

5.2.1. Numeric class

 • All instance methods of class Numeric
2.3.0 :irb > Numeric.instance_methods(false)
 => [:%, :+@, :-@, :<=>, :eql?, :singleton_method_added, :to_int, :div, :coerce, :divmod, :i, :fdiv, :modulo, :remainder, :abs, :magnitude, :real?, :integer?, :zero?, :nonzero?, :floor, :ceil, :round, :truncate, :step, :positive?, :negative?, :quo, :numerator, :denominator, :arg, :rectangular, :rect, :polar, :real, :imaginary, :imag, :abs2, :angle, :phase, :conjugate, :conj, :to_c]

Below are some methods we should make attention to them.

 • ceil
 • floor
 • round
 • truncate
2.3.0 :001 > 1.9.ceil
 => 2
2.3.0 :002 > 1.9.floor
 => 1
2.3.0 :003 > 1.9.round
 => 2
2.3.0 :004 > 1.9.truncate
 => 1
2.3.0 :005 > -1.1.ceil
 => -1
2.3.0 :006 > -1.1.floor
 => -2
2.3.0 :007 > -1.1.truncate
 => -1
2.3.0 :008 > -1.1.round
 => -1
 • abs
 • step
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Baka Nobita

12 bài viết.
27 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 2
Xin thân chào các thí chủ. Bần tăng lại trở lại và ăn hại gấp n lần. Dạo gần đây nhìn vào khuynh hướng tìm hiểu tech của thiên hạ, vẫn như mọi kh...
Baka Nobita viết hơn 2 năm trước
17 2
White
15 3
Sau 1 thời gian hơi sấp mặt 1 chút, bần tăng đã trở lại và ăn hại gấp n lần. Mở đầu Đối với các công ty cung cấp dịch vụ B2B, khách hàng là thượ...
Baka Nobita viết hơn 2 năm trước
15 3
White
11 6
Bần tăng, 1 dev Ruby đã có kinh nghiệm làm việc cho 1 công ty Nhật 2 năm. Trong 2 năm qua bần tăng đã học được rất nhiều điều mà bản thân ngày xưa ...
Baka Nobita viết 3 năm trước
11 6
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 5 năm trước
9 6
White
9 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết gần 6 năm trước
9 1
White
5 2
__Chú thích__: Đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết gốc của tôi. Nếu bạn muốn xem bản tiếng Anh, xin hãy trỏ tới URL (Link) Lời mở (Link) là ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
5 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
27 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!