Road to Ruby Silver (Part 5)
Ruby
116
White

Baka Nobita viết ngày 24/03/2018

This is just some note for who want to get Ruby Silver certification. :)

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Chapter 5: Built-in classes (組み込みクラス)

5.1. Object class

5.1.1. Object's id

a = "foo"
a.object_id → 70257771679880
a.__id__ → 70257771679880
 • Use object_id, we can know the different between String and Symbol
"foo".object_id → 70257768130540
"foo".object_id → 70257768151060
:foo.object_id → 1150428
:foo.object_id → 1150428

5.1.2. Class of object

"foo".class → String
:foo.class → Symbol

5.1.3. Compare objects

 • equal?: a.equal?(b) → compare object_id of a and b
 • eql?: q.eql?(b) → compare value of a and value of b
"foo".equal?("foo") → false
"foo".eql?("foo") → true
:foo.equal?(:foo) → true
:foo.eql?(:foo) → true
 • == and ===
  • == is same with eql?
  • ===: Normaly, === can be used instead of ==. But the difference is: === can be overwrite when you define a class.
2.3.0 :irb > class String
2.3.0 :irb?>  def ==(str)
2.3.0 :irb?>  false
2.3.0 :irb?>  end
SyntaxError: (irb):38: syntax error, unexpected end-of-input, expecting keyword_end

2.3.0 :024 > class String
2.3.0 :025?>  def ===(str)
2.3.0 :026?>   return true
2.3.0 :027?>   end
2.3.0 :028?>  end
 => :===
2.3.0 :irb > "foo" === "foo1"
 => true

5.1.4. List methods of object

Ruby provides below methods:

- methods
- private_methods
- protected_methods
- public_methods
- singleton_methods

5.1.5. Clone or copy object

 • clone
 • dup
a = "str"
a.object_id → 70257775626380
b = a.clone
b.object_id → 70257775641080

a.dup.object_id → 70257780186600

The difference between clone and dup: https://stackoverflow.com/questions/10183370/whats-the-difference-between-rubys-dup-and-clone-methods

5.1.6. Instance variable

 • instance_variable_get
 • instance_variable_set
 • instance_variables

5.1.7. method_missing

class Bar
 def method_missing(name, *args)
  puts name
 end
end

b = Bar.new
b.not_existed_method → not_existed_method

5.1.8. Change object to string

"1.2".to_s
Object.new.inspect

5.1.9. Special object

true.class → TrueClass
false.class → FalseClass
nil.class → NilClass

5.2. Numeric classes: Numeric, Integer, Fixnum, Bignum, Float

5.2.1. Numeric class

 • All instance methods of class Numeric
2.3.0 :irb > Numeric.instance_methods(false)
 => [:%, :+@, :-@, :<=>, :eql?, :singleton_method_added, :to_int, :div, :coerce, :divmod, :i, :fdiv, :modulo, :remainder, :abs, :magnitude, :real?, :integer?, :zero?, :nonzero?, :floor, :ceil, :round, :truncate, :step, :positive?, :negative?, :quo, :numerator, :denominator, :arg, :rectangular, :rect, :polar, :real, :imaginary, :imag, :abs2, :angle, :phase, :conjugate, :conj, :to_c]

Below are some methods we should make attention to them.

 • ceil
 • floor
 • round
 • truncate
2.3.0 :001 > 1.9.ceil
 => 2
2.3.0 :002 > 1.9.floor
 => 1
2.3.0 :003 > 1.9.round
 => 2
2.3.0 :004 > 1.9.truncate
 => 1
2.3.0 :005 > -1.1.ceil
 => -1
2.3.0 :006 > -1.1.floor
 => -2
2.3.0 :007 > -1.1.truncate
 => -1
2.3.0 :008 > -1.1.round
 => -1
 • abs
 • step
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Baka Nobita

9 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
9 6
Bần tăng, 1 dev Ruby đã có kinh nghiệm làm việc cho 1 công ty Nhật 2 năm. Trong 2 năm qua bần tăng đã học được rất nhiều điều mà bản thân ngày xưa ...
Baka Nobita viết 6 tháng trước
9 6
White
3 1
Mở đầu Gần đây các từ khóa như Machine Learning, Data mining, Kmean, AI, ... đang rất là hot trên các cộng đồng engineer. Tuy nhiên, mặc dù bần t...
Baka Nobita viết 5 tháng trước
3 1
White
2 3
Mở đầu 「Requirement」: 1 từ thân thương mà chắc hẳn thí chủ nào cũng ít nhất 1 lần nghe thấy rồi. Trong khi dev, bần tăng (mà chắc là các thí chủ c...
Baka Nobita viết 6 tháng trước
2 3
Bài viết liên quan
White
8 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết 3 năm trước
8 6
White
8 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết 3 năm trước
8 1
White
4 2
__Chú thích__: Đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết gốc của tôi. Nếu bạn muốn xem bản tiếng Anh, xin hãy trỏ tới URL (Link) Lời mở (Link) là ...
Lơi Rệ viết hơn 3 năm trước
4 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!