Road to Ruby Silver (Part 4)
Ruby
119
White

Baka Nobita viết ngày 20/03/2018

This is just some note for who want to get Ruby Silver certification. :)

Part 1

Part 2

Part 3

Chapter 4: Object orientation (continue)

4.5. Class Method

4.5.1. Class Class

① Example about using class method

class Foo; end
foo_class = Foo.class
→ Class

② Create an instance of class Class

2.1.
Foo = Class.new

Foo.new.class
→ Foo

2.2.
FooExt = Class.new(Foo) do   # → Foo is super class
 def initialize b       # → Init method of FooExt class
  super()
  @b = b
 end

 def method_2 c        # → Instance method method_2
  @b + c
 end
end

4.5.2. Define a class method

class Class
 def new_method
  puts "This method will be applied as a class method of any class"
 end
end

class Foo; end
Foo.new_method
→ This method will be applied as a class method of any class
String.new_method
→ This method will be applied as a class method of any class

class Foo
 def Foo.new_method
  puts "This is Foo.new_method"
 end
end

Foo.new_method
→ This is Foo.new_method

class Foo
 def self.new_method
  puts "New method of Foo"
 end
end

Foo.new_method
→ "New method of Foo"

class Foo
 class << self
  def new_method
   puts "new_method"
  end
 end
end

Foo.new_method
→ "new_method"

4.5.3. include and extend

2.3.0 :005 >  class C4
2.3.0 :006?>   include M4
2.3.0 :007?>   extend M4
2.3.0 :008?>  end
 => C4
2.3.0 :009 > C4.method1
 => 1
2.3.0 :010 > C4.new.method1
 => 1

4.6. Scope of methods, attributes

Definition

 • public: can called in every where → this is default
 • protected: can called only inside object, instance of sub class
 • private: can called only inside object
class Bar1
 def public_method1; 1; end
 public
 def public_method2; 2; end

 protected
 def protected_method1; 1; end
 def protected_method2; 2; end

 private
 def private_method1; 1; end
end

Bar1.new.public_method1 → 1
Bar1.new.public_method2 → 2
Bar1.new.protected_method1 → NoMethodError
Bar1.new.protected_method2 → NoMethodError
Bar1.new.private_method1 → NoMethodError
 • We can change the scope of method or attributes by using key word: public, private, protected like below:
class Bar1
 def public_method1; 1; end
 public
 def public_method2; 2; end

 protected
 def protected_method1; 1; end
 def protected_method2; 2; end

 private
 def private_method1; 1; end
end

class Bar2 < Bar1
 public :private_method1
end

Bar2.new.private_method1 → 1

★ NOTE: Can not use self for calling a private method inside object

class Bar2
 def public_method1
  private_method1
 end

 def public_method2
  self.private_method1
 end

 private
 def private_method1; 1; end
end

b = Bar2.new
b.public_method1 → 1
b.public_method2 → NoMethodError: private method `private_method1' called for #<Bar2:0x007fc3ca806a70>

4.6.2. Kernel module and function

 • Object class is including Kernel module
2.3.0 :052 > Object.included_modules
 => [Kernel]
 • In Kernel, there are some methods are defined, sample: p, puts. You can check all methods of Kernel module by run: Kernel.methods
 • Almost methods of Kernel module are private, so we can not call them with self
puts "a" → this is ok
self.puts "a" → NoMethodError

NOTE: When you defined a method inside irb, that method will be a method of Object class.
This means all other classes (what are an instance of Object) can use this method.

2.3.0 :056 > self
 => main
2.3.0 :057 > def my_func; 1; end
 => :my_func
2.3.0 :058 > Integer.my_func
 => 1
2.3.0 :059 > String.my_func
 => 1
2.3.0 :060 > "a".my_func
 => 1

4.7. Variables and Constants

4.7.1. Local variables and global variables

 • Local variables
2.3.0 :061 > v1 = 1
 => 1
2.3.0 :062 > class Bar
2.3.0 :063?>   p v1
2.3.0 :064?>  end
NameError: undefined local variable or method `v1' for Bar:Class

→ In above sample, we can not define class Bar because when defining it, we call variable v1.
v1 is defined in main but it can not be used inside other scope.

Other sample:

v1 = 1
class Bar2
 v2 = 2
 def method1; v1; end
 def method2; v2; end
end
b = Bar2.new
b.method1 → NoMethodError: undefined local variable or method `v1' for #<Bar2:0x007fc3ca1ea268>
b.method2 → NoMethodError: undefined local variable or method `v2' for #<Bar2:0x007fc3ca1ea268>
 • Global variables: add $ as the first character when define variable name
$v1 = 1
class Bar2
 $v2 = 2
 def method1; $v1; end
 def method2; $v2; end
end
b = Bar2.new
b.method1 → 1
b.method2 → 2

4.7.2. Instance variable

 • Use prefix @ when define variable name
 • Default is nil when variable is not initialized
@v1 = 1
class Bar
 @v2 = 2
 def method1; @v1; end
 def method2; @v2; end
end
b = Bar.new
b.method1 → nil
b.method2 → nil


class Bar2
 def initialize; @v3 = 3; end

 def method3; @v3; end
end
Bar2.new.method3 → 3
 • Auto generate getter, setter methods for instance variable by using attr_reader, attr_writer, attr_accessor, attr
Keyword Meaning
attr_reader Generate only setter method
attr_writer Generate only getter method
attr_accessor Generate both setter and getter
attr Generate only getter
class B
 attr :var

 def initialize
  @var = 2
 end
end

b = B.new
b.var = 2
b.var

4.7.3. Class variables

 • Use prefix @@ when define variable name
 • Raise error when called uninitizalized variable
class Bar
 @@v1 = 1
 def v1; @@v1; end
 def v2; @@v2; end
end
b = Bar.new
b.v1 → 1
b.v2 → NameError

class Bar2 < Bar
 def new_v1; @@v1; end
end
b2 = Bar2.new
b2.new_v1 → 1

4.7.4. Nested scope of constants

 • In previous part, we investigated about Constant.
A = 1
p A → 1
A = 2 → warning
p A → 2
 • Constant can be not defined inside method
def func
 B = 1
end
→ SyntaxError: dynamic constant assignment
 • Nested scope of constants
  • Normaly
module B; end
B::A = 1 → Ok
B::A::A = 1 → TypeError
 • Modulized
module M
 A = 1
 class B
  A = 2
 end
 class C
 end
end

M::A → 1
M::B::A → 2
M.constants
→ [:A, :B, :C]
M::B.constants
→ [:A]
 • const_missing
module M
 def self.const_missing(id)
  id
 end
end

M::UNEXISTED_CONSTANT
→ :UNEXISTED_CONSTANT
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Baka Nobita

12 bài viết.
27 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 2
Xin thân chào các thí chủ. Bần tăng lại trở lại và ăn hại gấp n lần. Dạo gần đây nhìn vào khuynh hướng tìm hiểu tech của thiên hạ, vẫn như mọi kh...
Baka Nobita viết hơn 2 năm trước
17 2
White
15 3
Sau 1 thời gian hơi sấp mặt 1 chút, bần tăng đã trở lại và ăn hại gấp n lần. Mở đầu Đối với các công ty cung cấp dịch vụ B2B, khách hàng là thượ...
Baka Nobita viết hơn 2 năm trước
15 3
White
11 6
Bần tăng, 1 dev Ruby đã có kinh nghiệm làm việc cho 1 công ty Nhật 2 năm. Trong 2 năm qua bần tăng đã học được rất nhiều điều mà bản thân ngày xưa ...
Baka Nobita viết 3 năm trước
11 6
Bài viết liên quan
White
9 6
Chưa xem phần 2? Xem (Link) Trong bài viết này tôi giới thiệu cho các bạn về khái niệm function arity, một cách gọi mĩ miều của số lượng argument ...
Lơi Rệ viết hơn 5 năm trước
9 6
White
9 1
Tiếp theo (Link) Mình sẽ hướng dẫn cách test căn bản cho API mình tạo. Thật ra mà nói thì mình phải viết test trước khi làm nhưng mà để tránh việc...
My Mai viết gần 6 năm trước
9 1
White
5 2
__Chú thích__: Đây là bản dịch tiếng Việt của bài viết gốc của tôi. Nếu bạn muốn xem bản tiếng Anh, xin hãy trỏ tới URL (Link) Lời mở (Link) là ...
Lơi Rệ viết 6 năm trước
5 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
27 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!