Road to Ruby Silver (Part 1)
TIL
498
White

Baka Nobita viết ngày 04/02/2018

This is just some memos for who want to get Ruby Silver certificate. :)

1. 識別子 (identify)

命名規則 (rules of identify)

 • 0..9
 • A..Z, a..z
 • underscore
 • Number is not placed in the first
 • Do not same with key of ruby

Sample of wrong cases:
- 1_to_10
- abc?
- abc-1

List of keys of ruby

1. nil
2. true
3. false
4. not
5. or
6. and
7. BEGIN
8. END
9. begin
10. end
11. do
12. then
13. yield
14. rescue
15. ensure
16. class
17. module
18. def
19. defined?
20. alias
21. undef
22. super
23. self
24. return
25. while
26. until
27. for
28. in
29. break
30. next
31. redo
32. retry
33. case
34. when
35. if
36. unless
37. else
38. elsif
39. __LINE__
40. __FILE__
41. __ENCODING__ (only 1.9)

Scope of variable, constant

Type Indentify rules Scope Value when do not init
Locale variable - first character: alphabeta or underscore The nearest scope (where variable is defined) (1) If defined in above → nil, else → raise exception
Global variable - first character: $ All nil
Class variable - first character: @@ All instances of class can see (2) raise exception
Instance variable - first character: @ Only in that instance (3) nil
Constant - First character must be upcase (4) raise exception

(1)

foo = 1

def call_variable
 puts foo
end

call_variable → raise exception

(2)

$foo = 1

def call_variable
 puts $foo
end

call_variable → 1

(3)

class Test
 @@class_var_1 = 100

 def instance_method_call_defined_variable
  puts @@class_var_1
 end

 def instance_method_call_undefined_variable
  puts @@class_var_2
 end

 class << self
  def class_method_call_defined_variable
   puts @@class_var_1
  end
 end
end

Test.new.instance_method_call_defined_variable → 100
Test.new.instance_method_call_undefined_variable → raise exception
Test.class_method_call_defined_variable → 100

(4)

module TestConstant
 TEST_CONSTANT = 1

 def instance_call_constant
  puts TEST_CONSTANT
 end

 class << self
  def class_call_constant
   puts TEST_CONSTANT
  end
 end
end

class TestConstantClass
 include TestConstant
end

TestConstantClass.class_call_constant → raise exception
TestConstant.class_call_constant → 1
TestConstantClass.new.instance_call_constant → 1
TestConstantClass::TEST_CONSTANT → 1
TestConstant::TEST_CONSTANT → 1

2. Numeric (数値)

All types in ruby

 • Numeric (数値)
 • Boolean (論理値)
 • String (文字列)
 • Symbol (シンボル)
 • Array (配列)
 • Hash (ハッシュ)
 • Range (範囲)
 • Regular Expression (正規表現)
 • Command Output (コマンド出力) ???

2.1. Numeric

 • Normal

  3.0e2 → 300.0
  3e2 → 300.0
  3e-2 → 0.03
  3321321321e100 → 3.321321321e+109
  33333333e-110 → 3.3333333e-103
  
 • Binary, octal, decimal, hexa (indicator - 基数指示子)

Indicator pattern
Binary 0b
Octal 0o or 0
Decimal 0d
Hexa 0x

Example:

 0b1001 → 9
 0o70 → 56
 070 → 56
 0d20 → 20
 0x1F → 31
 0xf → 15

 079 → raise error
 0b20 → raise error
 0xZ → raise error
 • Use number with underscore

  1_000_000_000
  → 1000000000
  
 • Get string code of character → use 「?」

  ?R → "R"
  ?\C-v → "\u0016" # (Code of Control C + v)
  ?\M-\C-m → "\x8D" # (Code of Alt + Control C + m)
  

2.2. Operators (演算子)

 • +, - , *, /, %
 • ==, !=, <, >=
 • UFO Operator: <=>
  100 <=> 1 → 1
  1 <=> 1 → 0
  1 <=> 100 → -1

This operator is equal with below method:

  def <=>(a, b)
   return 0 if a == b
   a > b ? 1 : -1
  end
 • =, +=, -=, +=, /=, **=
a = 5
a *= 2 → 10
a **= 5 → 3125 # = a^5
 • ::, ?:
Abc::Constant
 • .., ...
(1..9).to_a → [1,2,3,4,5,6,7,8]
(1...9).to_a → [1,2,3,4,5,6,7,8]
 • &&, and, ||, or, !, not
1 && 2 → 2
2 && 1 → 1
1 and 2 → 2
2 and 1 → 1
1 || 2 → 1
2 || 1 → 2
1 or 2 → 1
2 or 1 → 2
Range of numeric classes
Class name Max Min
Fixnum (2**(0.size * 8 -2) -1) -(2**(0.size * 8 -2))
BigNum ? ?
Float Float::MAX Float::MIN
Rational
Rational(0.5) → (1/2)
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Baka Nobita

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!