Return promise or data from promise.

A promise

let promise = function () {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    let data = "tuan em";
    setTimeout(function() {
      resolve(data);
    }, 3000);
  })
}

Để code đẹp thì return sẽ như thế này.

let callPromise = function() {
  return promise().then(data => {
    return data;
  });
}

Dùng thì thế này.

callPromise().then(data => {
  console.log(data);
});

Cách return khác nhưng mà khi dùng thì ....

let callPromise = function() {
  return promise;
}

Nếu chỉ return data thì lỗi, chưa hiểu rõ tại sao?

let callPromise = function() {
  promise().then(data => {
    return data; // errrrro
  });
}

Cũng có thể dùng await

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Anh Nguyen

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 5 tháng trước
0 2
White
20 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 2 năm trước
20 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!