Reactjs CRUD Firestore example – Firebase Tutorial
reactjs
63
firestore
1
Tutorial
21
Male avatar

loveprogramming viết ngày 01/01/2021

https://loizenai.com/reactjs-crud-firestore-example-firebase-tutorial/

Reactjs CRUD Firestore example – Firebase Tutorial

Reactjs CRUD Firestore example – Firebase Tutorial

Firestore is a NoSQL document database built for automatic scaling, high performance, and ease of application development. It supports offline mode so our app will work fine (write, read, listen to, and query data) whether device has internet connection or not, it automatically fetches changes from our database to Firebase Server. So In the tutorial, I introduce an example “Reactjs CRUD Firestore example”.

– I draw a fullstack overview diagram architecture from Reactjs frontend to Firestore.
– I illustrate details about react-firestore CRUD operations.
– I implement Reactjs application to do CRUD request (Post/Get/Put/Delete) to Firebase Firestore.

Overvier Architecture Diagram – Reactjs CRUD Firestore

Overvier Architecture Diagram – Reactjs CRUD Firestore

Reactjs CRUD Application is designed with 2 main layers:

– React.js components let you split the UI into independent, reusable pieces, and think about each piece in isolation.
– Firestore Service is used by above React Components to fetch (Post/Put/Get/Delete) data to Firestore.

Reactjs CRUD Application defines 5 components:

  • Home.js is used serve as the landing page for your app.
  • AppNavbar.js is used to establish a common UI feature between components.
  • CustomerList.js is used to show all customers in the web-page
  • CustomerEdit.js is used to modify the existed customer
  • App.js uses React Router to navigate between components.

Integrative Project Goal between Reactjs CRUD Firestore

Reactjs Home page:

Reactjs Home page

Reactjs add data:

Reactjs add data

React Firebase CRUD Example – Adding customers

Reactjs List all data:

Reactjs List all data

Reactjs update data:

Reactjs update data

React Firebase Update customer

Reactjs delete a customer with id=2, check the Customer List after deleting:

Reactjs delete a customer

Check Firestore after do CRUD operations:

Check Firestore after do CRUD operations

Related post

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

30 bài viết.
32 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
14 4
(Link) (Link) (Link) Ở 2 phần tut trước, mình đã hướng dẫn khá chi tiết cách viết một ứng dụng camera có tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặ...
HoangPH viết hơn 5 năm trước
14 4
White
21 4
(Ảnh) Nếu máy tính của bạn đã bị lây nhiễm, mã độc có thể lây lan tới trang web của bạn thông qua trình soạn thảo văn bản và (Link). Dùng các mật ...
Juno_okyo viết hơn 3 năm trước
21 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
30 bài viết.
32 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!