RabbitMQ – How to create Spring RabbitMQ Producer/Consumer applications with SpringBoot
rabbitMQ
10
springboot
164
producer
4
Consumer
3
Male avatar

loveprogramming viết ngày 25/04/2021

https://grokonez.com/java-integration/distributed-system/create-spring-rabbitmq-producerconsumer-application-springboot

RabbitMQ – How to create Spring RabbitMQ Producer/Consumer applications with SpringBoot

RabbitMQ is one of the most popular open source message broker which meets high-scale, high-availability requirements. So in the tutorial, JavaSampleApproach will guide how to create Spring RabbitMQ Producer/Consumer applications by SpringBoot.

Related articles:

I. SpringBoot RabbitMQ

In the tutorial, we create 2 SpringBoot applications {Producer, Consumer} for working with RabbitMQ:

rabbitmq - architecture - copyright

  • Producer will send messages to RabbitMQ Exchanges with a routingKey. RabbitMQ uses routingKey to determine which queues for routing messages.
  • Consumer listens on a RabbitMQ Queue to receive messages.

With SpringBoot, we use spring.rabbitmq.* for controlling RabbitMQ configuration:


spring.rabbitmq.host=localhost
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=guest
spring.rabbitmq.password=guest

Producer uses AmqpTemplate to send messages:

More at:

https://grokonez.com/java-integration/distributed-system/create-spring-rabbitmq-producerconsumer-application-springboot

RabbitMQ – How to create Spring RabbitMQ Producer/Consumer applications with SpringBoot

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
RabbitMQ là gì? Với lập trình viên thì rabbitmq rất đáng giá, nếu không có các hệ thống message broker như rabbitmq thì bất cứ lúc nào cần đẩy dat...
thynguyen viết gần 2 năm trước
0 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/springframework/springamqp/rabbitmqsendreceivejavaobjectmessagesspringrabbitmqspringboot RabbitMQ – How to send/receive Java ...
loveprogramming viết 1 năm trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!